RAAI.6740.8.2.2022.MZ-502/droga; „Budowa drogi dojazdowej południowej G-H” w ramach zadania: budowa w Gdyni w ciągu ulicy Puckiej wiaduktu drogowego

RAAI.6740.8.2.2022.MZ-502/droga                                                        Gdynia dn. 10.05.2022r
                                                                                        
 
                                                           OBWIESZCZENIE PREZYDENTA  MIASTA GDYNI
 
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego  (t.j.Dz.U. z 2021 r., poz.735 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz 176)  
 
 
                                                                                        ZAWIADAMIA
 
że na wniosek nr 43054/2022 z dnia 22.03.2022r. Prezydenta Miasta Gdyni P. Wojciecha Szczurka, jako zarządcy dróg, w imieniu którego występuje pełnomocnik: P. Tomasz Kammer zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi dojazdowej południowej G-H” w ramach zadania: budowa w Gdyni w ciągu ulicy Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat.A w km 6,005 linii kolejowej nr 228, w ramach projektu POliŚ 5.1-35 pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III", zlokalizowanej w Gdyni na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 3, 14/1 (14), 14/2 (14), 15, 16, 17/1 (17), 23/1 (23), 23/2 (23), 24/1 (24), 24/2 (24),25, 34/1 (34), 35/1 (35), 35/2 (35), 36, 37, 39, 40, 134 - obręb ewidencyjny 0010 Chylonia,
* w nawiasie podano numer działki przed podziałem,
 
Strony postępowania w terminie 14 dni od daty obwieszczenia mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
 
Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod numerem telefonu 58 668 84 6.
Z uwagi na możliwości organizacyjno – techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Monika Kroplewska
Data wytworzenia informacji: 11.05.2022
Data udostępnienia informacji: 11.05.2022