Obwieszczenie dot. wznowienia postępowania odnośnie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej„Rozbudowa odc. ul. Mickiewicza w Gdyni"

RAAII.6740.12.4.2021.BB-182/ulica                                                  Gdynia dnia 26.04.2021r
 
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA GDYNI                                                                      
 
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (t.j. Dz.U. z 2021r.,
poz. 735) oraz art. 11 d ust. 5 oraz art. 11f ust 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.)
 
ZAWIADAMIA,
 
że postanowieniem nr RAAII.6740.12.4.2021.BB-182/ulica z dnia 29.04.2021r, zostało wznowione postępowanie administracyjne, zakończone ostateczną decyzją nr RAAII.6740.8.2.2020.AD-182/ulica z dnia 04.01.2021r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa odcinka ul. Mickiewicza w Gdyni od posesji nr 5 do posesji nr 11” zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 97, 172/1, 172/2, (107), 83/1, (83/2), 84/1, (84/2), 110, 114, obręb 0016 Kamienna Góra
(…) - w nawiasach podano numery działek przed podziałem
 
Wykaz działek objętych podziałem:
Województwo pomorskie, obręb 0016 Kamienna Góra, miasto Gdynia
dz. 83/2 podzielona na dz. 83/3 i 83/4, 
dz. 84/2 podzielona na dz. 84/3 i 84/4
dz. 107 podzielona na dz. 107/1* i 107/2
* - gwiazdką oznaczono  numery działek przewidziane do przejęcia na własność jednostki samorządu terytorialnego
 
Strony mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
 
Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni,
pod numerem telefonu 58 66 88 407
 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 512 z późn. zm.), do dnia 25 kwietnia 2021r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
Z uwagi na możliwości organizacyjno – techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:
1.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-381 Gdynia
2.Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni
3.RAAII – a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 29.04.2021
Data udostępnienia informacji: 29.04.2021