Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 870) – podaje się, iż w 2021r. Prezydent Miasta Gdyni rozpatrzył 9 petycji.

Przedmiot petycji oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie.

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
1.

Petycja w sprawie przebiegu drogi dla rowerów przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni-Orłowie. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, iż wariant przebiegu drogi rowerowej po stronie północnej i południowej był przedmiotem analizy zarówno pod kątem bezpieczeństwa, natężenia ruchu, warunków terenowych, celów i źródeł podróży, ekonomiki oraz komfortu. Kontrapas rowerowy na ul. Kościelnej nie jest brany pod uwagę, gdyż planowane jest zaprojektowanie organizacji ruchu z uwzględnieniem kontraruchu, co wg audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego jest rozwiązaniem bezpiecznym. Ciąg pieszo-rowerowy miedzy Placem Górnośląskim a ul. Inżynierską przewiduje wykonanie wydzielonej jednokierunkowej drogi rowerowej przy krawędzi jezdni. Wjazd    i wyjazd z Placu Górnośląskiego został zaprojektowany zgodnie   z zasadami bezpieczeństwa, aby zachować wymagane przepisami pole widoczności. Dla podniesienia komfortu pieszych, oba miejsca zostaną przebudowane tak, aby zapewnić pieszym większą powierzchnię niż jest obecnie.
2.

Petycja w sprawie podziału środków uzyskanych ze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, iż na obecnym etapie nie przewiduje się wskazania proporcjonalnie większego limitu niż zapisany w ustawie o drogach publicznych. Miasto Gdynia przeznacza corocznie na finansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej czy zieleń, środki dużo wyższe niż wskazane minimalnie limity. W kwestii dotyczącej funkcjonowania „wspólnego biletu” poinformowano, iż od 1 stycznia 2008r. taki bilet funkcjonuje w postaci biletu metropolitarnego, którego emitentem jest Metropolitarny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. Bilet ten swoim zasięgiem obsługuje 14 gmin, w tym także Gminę Gdynia. Cena biletu obowiązującego w granicach administracyjnych Miasta Gdańska wynosi 99 zł. Skalkulowanie ceny analogicznego biletu ważnego w granicach administracyjnych Miasta Gdyni na proponowanym poziomie tj. 50 zł. wymagałaby dużo wyższej rekompensaty, niż szacowane wpływy na poziomie 6-7 mln. zł. rocznie.
3. Petycja w sprawie budowy boiska przy III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, iż z powodu konsekwentnie zmniejszającego się udziału środków rządowych  w finansowaniu oświaty, coraz trudniej jest zrealizować niezbędne inwestycje w infrastrukturę, czy bardziej wymagające zaplecze informatyczne. Planowane działania wymagają zmian w harmonogramie, poprzez wydłużenie czasu ich realizacji, który zależy od dalszego finansowania oświaty ze środków rządowych. Budowa nowych obiektów sportowych przy III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni to koszt ok. 2,5 mln. zł. Inwestycja w nowe boiska ma charakter długofalowy i wymagający zaplanowania go w przyszłych wydatkach Miasta.

4.
Petycja w sprawie parkingu pozastrefowego Legionów. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, iż Rada Miasta Gdyni na wniosek Prezydenta Miasta przychyliła się do próśb składanych przez mieszkańców i w celu wprowadzenia możliwości zakupu przez nich abonamentu na preferowanych warunkach podjęła uchwałę Nr XXXI/1030/21 z dnia 23 czerwca 2021r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach. Zmiana dotyczy parkingów zlokalizowanych przy ul. Legionów oraz przy ul. Partyzantów w Gdyni i wprowadzenia możliwości zakupu obowiązującego na nich abonamentu „MA” w preferencyjnej cenie i na warunkach odpowiadających abonamentowi dla mieszkańca w strefie płatnego parkowania w Gdyni.
5. Petycja w sprawie organizacji Strefy Płatnego Parkowania oraz parkingu miejskiego na osiedlu Partyzantów. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, iż Rada Miasta Gdyni na wniosek Prezydenta Miasta przychyliła się do próśb składanych przez mieszkańców i w celu wprowadzenia możliwości zakupu przez nich abonamentu na preferowanych warunkach podjęła uchwałę Nr XXXI/1030/21 z dnia 23 czerwca 2021r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach. Zmiana dotyczy parkingów zlokalizowanych przy ul. Legionów oraz przy ul. Partyzantów w Gdyni i wprowadzenia możliwości zakupu obowiązującego na nich abonamentu „MA” w preferencyjnej cenie i na warunkach odpowiadających abonamentowi dla mieszkańca w strefie płatnego parkowania w Gdyni. 
 
6.

Petycja dotycząca wsparcia w związku z wysokimi opłatami parkingowymi. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, iż decyzja dotycząca wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni oraz wszelkich zasad regulujących jej działalność zapadła w drodze uchwały Nr XIX/602/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2020r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposób ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej. Podwyższenie opłat za postój oraz zwiększenie liczby godzin funkcjonowania strefy zostało poparte wykonaniem analizy wymaganej w ustawie o drogach publicznych. W zakresie pomocy mieszkańcom, w czasie kryzysu, Miasto Gdynia oferuje szeroki program pod nazwą „Gdyński Falochron”. Natomiast „Falochron dla przedsiębiorców” obejmuje pomoc związaną m. in. z czynszami,  podatkami i opłatami lokalnymi oraz wsparciem doradczym i eksperckim.
7. Petycja w sprawie udostępnienia możliwości wykupienia abonamentu parkingowego na zasadach jak osoby niepełnosprawne lub mieszkańcy strefy A. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, iż zgodnie z uchwałą Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposób ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej oraz uchwały Nr XIX/602/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2020r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposób ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej, abonament przysługuje osobie fizycznej, zameldowanej na pobyt stały lub czasowy, posiadającej pojazd samochodowy na podstawie tytułu własności, współwłasności, leasingu, najmu lub dzierżawy oraz regulującej podatek dochodowy od osób fizycznych w Gdyni. Z zerowej stawki korzystać mogą osoby niepełnosprawne legitymujące się kartą parkingową, w miejscach oznaczonych znakiem P-24 lub tabliczka do znaku T-29 oraz kierujący tymi pojazdami do przewozu osób niepełnosprawnych. Brak jest zatem przesłanek uzasadniających wprowadzenie wnioskowanych zmian, a tym samym nowelizacji uchwały.
8. Petycja w sprawie nauki zdalnej oraz reżimu sanitarnego. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, iż właściwym adresatem petycji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie. Zasady dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych w okresie pandemii zostały wydane w drodze rozporządzeń przez podmioty enumeratywnie wymienione w Konstytucji RP. Prezydent Miasta, jako organ wykonawczy Gminy, będący organem prowadzącym gdyńskie placówki oświatowe, ma obowiązek przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
9.  
 Petycja w sprawie przebudowy ul. Kormorana w Gdyni.
Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, iż Referat Przygotowania Inwestycji, Wydziału Inwestycji, wystąpił w październiku 2021r. o warunki techniczne niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej dla budowy dróg w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, w tym dla przebudowy ul. Kormorana. W sprawie postawienia znaku D-40 strefa zamieszkania oraz zlokalizowania progów zwalniających, Referat Organizacji Ruchu Wydziału Inwestycji pracuje nad zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Kormorana, który obejmuje wprowadzenie strefowego ograniczenia prędkości do 30 km/h znakiem B-43 oraz zlokalizowanie progów zwalniających. Nie przewiduje się wprowadzenia oznakowania ulicy znakiem D-40 na ul. Kormorana.
10.  Petycja wzywająca Radę Miasta Gdyni do przyjęcia uchwały, biorącej w obronę mieszkańców miasta, którzy narażeni są na poważne niebezpieczeństwo i utratę przysługujących im praw (rozpatrzona przez Radę Miasta) Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, iż rada gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 usg). Żaden tymczasem z przepisów usg, a w szczególności art. 7, nie obejmuje swym zakresem ani recenzowania („uznawania za niedopuszczalne”) działań innych organów administracji publicznej, czy to na szczeblu krajowym, czy tym bardziej międzynarodowym, ani podejmowania jakichkolwiek działań władczych względem organów administracji centralnej („uznania za zasadne i nieodzowne”, by Rząd RP podjął określone przez składających petycję działania). Tak podjęta uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy. Organy władzy publicznej działają wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że mogą one podejmować tylko te działania, na które prawo wprost im zezwala; niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca, prowadząca do szerokiej interpretacji uregulowania art. 18 ust. 1 usg.
11. Petycja wzywająca Radę Miasta Gdyni do przyjęcia uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” (rozpatrzona przez Radę Miasta) Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, iż rada gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 usg). Żaden tymczasem z przepisów usg, a w szczególności art. 7, nie obejmuje swym zakresem ani recenzowania („uznawania za niedopuszczalne”) działań innych organów administracji publicznej, czy to na szczeblu krajowym, czy tym bardziej międzynarodowym, ani podejmowania jakichkolwiek działań władczych względem organów administracji centralnej („uznania za zasadne i nieodzowne”, by Rząd RP podjął określone przez składających petycję działania). Tak podjęta uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy. Organy władzy publicznej działają wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że mogą one podejmować tylko te działania, na które prawo wprost im zezwala; niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca, prowadząca do szerokiej interpretacji uregulowania art. 18 ust. 1 usg.
12. Petycja w sprawie łamania artykułu 32 i 38 Konstytucji (rozpatrzona przez Radę Miasta) Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, iż rada gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 usg). Żaden tymczasem z przepisów usg, a w szczególności art. 7, nie obejmuje swym zakresem ani recenzowania („uznawania za niedopuszczalne”) działań innych organów administracji publicznej, czy to na szczeblu krajowym, czy tym bardziej międzynarodowym, ani podejmowania jakichkolwiek działań władczych względem organów administracji centralnej („uznania za zasadne i nieodzowne”, by Rząd RP podjął określone przez składających petycję działania). Tak podjęta uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy. Organy władzy publicznej działają wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że mogą one podejmować tylko te działania, na które prawo wprost im zezwala; niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca, prowadząca do szerokiej interpretacji uregulowania art. 18 ust. 1 usg.
13. Petycja dotycząca przeprowadzenia referendum ludowego (rozpatrzona przez Radę Miasta)  Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, iż zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Z kolei, zgodnie z brzmieniem art. 125 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Referendum ogólnokrajowe (dotyczące spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa) ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Konstytucja nie przewiduje żadnej roli dla rady gminy w procesie zarządzania przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, stąd podmiotami właściwymi do rozpatrzenia petycji  w tej sprawie będą Sejm albo Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy adresat petycji  jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji. Dlatego, stosownie do postanowień art.125 Konstytucji RP , Rada uchwaliła przekazanie petycji organom właściwym.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Słupska
Wprowadził informację: Aneta Domagała
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 22.06.2022
Data udostępnienia informacji: 22.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2022 13:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.06.2022 10:51 Dodanie informacji Aneta Domagała