Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) – podaje się, iż w 2020 r. rozpatrzono 23 petycje w tym: 6 petycji rozpatrywała Rada Miasta Gdyni, 17 petycji rozpatrzył Prezydent Miasta Gdyni.
Przedmiot petycji oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie.
Petycje rozpatrzone przez Radę Miasta Gdyni:

1. Petycja w sprawie umożliwienia pracy zdalnej radom dzielnic Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że Rada Miasta Gdyni uchwałą z 24 czerwca 2020 r., nr XX/661/20 nie uwzględnia petycji wniesionej przez pana Łukasz Piesiewicza dotyczącej dokonania zmian w statutach Rad Dzielnic Gdyni i umożliwienia im pracy zdalnej. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  po zapoznaniu się z wnioskami składającego petycję, uznała, iż wprowadzenie w/w zmian nie jest zasadne w związku z pracami rządowymi nad zmianami legislacyjnymi, które umożliwiać  będą jednostkom pomocniczym samorządu terytorialnego prace zdalną w czasie wprowadzonego i trwającego stanu pandemii wywołanej np. przez wirus COVID-19. Gdyński samorząd na bieżąco obserwował sytuację związaną z pandemią, jak i również pozostawał w kontakcie z przedstawicielami Rad Dzielnic – w chwili obecnej rozpoczęte zostały prace Rad Dzielnic  w trybie reżimu sanitarnego.
2. Petycja w sprawie zmian przepisów prawa miejscowego Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że Rada Miasta Gdyni uchwałą z 24 czerwca 2020 r., nr XX/659/20 nie uwzględnia petycji wniesionej w dniu 1 czerwca 2020 r. przez panią Renatę Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z wnioskami składającej petycję, uznała, iż elementy w niej podnoszone są wprowadzone na terenie miasta Gdyni w ramach programu „Falochron”, które mają za zadanie przeciwdziałać skutkom pandemii wywołanej przez COVID-19. Natomiast element związany z wydzieleniem przestrzeni do zostawiania odzieży dla osób potrzebujących odbywa się poprzez działania organizacji pozarządowych, które w ramach działań statutowych wspierają w/w osoby m.in. przez wsparcie darczyńców prywatnych.
3. Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że Rada Miasta Gdyni uchwałą z 24 czerwca 2020 r., nr XX/657/20 pozostawia petycję wniesioną przez Koalicję Polska wolna od 5G Komisję sterująca i jej doradców, zatytułowaną „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” bez rozpatrzenia. Petycja ta była przedmiotem pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznała, że petycja nie spełnia wymogów formalnych narzuconych petycjom. Petycja powinna zawierać między innymi wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresy do korespondencji. Po przeanalizowaniu złożonej petycji należy stwierdzić, iż nie spełnia ona wymogów określonych w ustawie o petycjach. Zgodnie z brzmieniem art.7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach „ jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia”.
4. Petycja o złożenie wniosku dla Kolej Plus dla projekty "Kolej miejska Rumia-Gdynia Oksywie" Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że Rada Miasta Gdyni uchwałą z 28 października 2020 r., nr XXIII/779/20 pozostawia bez rozpatrzenia petycję wniesioną do Rady Miasta Gdyni przez pana Andrzeja Fularza, dotyczącej złożenia wniosku o naborze programu kolej Plus dot. projektu pt. „odtworzenie linii kolei miejskiej typu SKM kursującej ongiś na trasie Rumia-Port Oksywie”. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za niespełniającą wymogów formalnych narzuconych petycjom. Petycja powinna zawierać między innymi wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresy do korespondencji. Po przeanalizowaniu złożonej petycji należy stwierdzić, iż nie spełnia ona wymogów określonych w ustawie o petycjach. Zgodnie z brzmieniem art.7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach „jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia”.
5. Petycja w sprawie zmiany nazwy Pl. Grunwaldzkiego na Pl. Jerzego Gruzy Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że Rada Miasta Gdyni uchwałą z 23 grudnia 2020 r., nr XXV/855/20 nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Stowarzyszenie „Bryza”, a dotyczącej nadania nazwy przestrzeni obejmującej nieruchomości Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej (obecnie Plac Grunwaldzki 1), Gdyńskie Centrum Filmowe oraz Gdyńską Szkołę Filmową (obecnie Plac Grunwaldzki 2) wraz z placem pomiędzy wymienionymi instytucjami kultury i sztuki. Komisja stwierdziła, że wskazane przez Stowarzyszenie miejsce nosi od lat 30-tych XX wieku nazwę „Plac Grunwaldzki”, nadaną dla uczczenia zwycięstwa, które na wieki stało się jednym z fundamentów narodowej samoidentyfikacji. W ocenie Komisji byłoby wysoce niewłaściwe stawianie postaci Jerzego Gruzy – wybitnego artysty, zasłużonego dla Gdyni twórcy – w opozycji do tego wydarzenia.
6. Petycja w sprawie pilnego przyjęcia przez Radę Miasta Gdyni uchwały w sprawie jakichkolwiek działań wykluczających społecznie mieszkańców Gdyni Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że Rada Miasta Gdyni uchwałą z 23 grudnia 2020 r., nr XXV/856/20 nie uwzględnia się petycji wniesionej przez pana Adama Lotkowskiego i pana Marcina Szczepaniaka, a dotyczącej wezwania Rady Miasta Gdyni do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta Gdynia z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Komisja stwierdziła, że rada gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. Tak podjęta uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy, a zatem byłaby niezgodna z obowiązującym prawem.
Petycje rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdyni:
1. Petycja w sprawie w sprawie wycofania się miasta Gdyni z wprowadzenia sieci 5G Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że Prezydent Miasta Gdynia nie posiada kompetencji w  zakresie wycofania się Miasta Gdyni z wprowadzenia sieci 5G. Zadanie to należy do operatorów sieci telekomunikacyjnych i to oni w pełni odpowiadają za budowę infrastruktury oraz udostępnianie sieci 5G użytkownikom indywidualnym.
2. Petycja w sprawie płatnego parkowania w rejonie Placu Górnośląskiego Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że wprowadzenie strefy płatnego parkowania w dzielnicy Orłowo ma na celu doprowadzenie do racjonalnego wykorzystania miejsc postojowych przez użytkowników pojazdów. Wprowadzenie opłat za postój ma za zadanie zwiększenie rotacji, zrównoważenie popytu z podażą miejsc parkingowych oraz ograniczenie parkowania w najbardziej atrakcyjnych rejonach miasta. Wymienione aspekty wywierają wpływ na zmniejszenie uciążliwości parkowania dla otoczenia, w tym także dla mieszkańców danego rejonu.
3. Petycja w sprawie przekazania i pozostawienia budynku - klubu przy Opata Hackiego 17 Zawiadomiono podmiot wnoszący petycje, że zachowanie lokalu jest niemożliwe, gdyż Fundacja znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowo-zarządczej. Fundacja nie ma prawidłowo wybranych władz, w dokumentacji KRS znajdują się rezygnacje większości przedstawicieli Fundacji, a od dłuższego czasu decyzje są podejmowane jednoosobowo, co jest niezgodne ze statutem. Przeprowadzone kontrole wykazały poważne nieprawidłowości w działaniach Fundacji. W świetle powyższego kontynuowanie jakiejkolwiek współpracy z organizacją jest niemożliwe.
4. Petycja w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Chwarznieńskiej na wysokości bud. SM SENIOR w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że dokumentacja projektowa będąca w posiadaniu Wydziału Inwestycji dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej – odcinek witomiński” zakłada przeniesienie przystanku autobusowego w kierunku centrum za skrzyżowanie z ulicą Sosnową, natomiast przystanek autobusowy w kierunku Chwarzna został przeniesiony na wysokość budynku SM SENIOR. Lokalizacja obu przystanków autobusowych jest zgodna z warunkami technicznymi i zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. W celu komfortowego i bezpiecznego poruszania się pieszych zaprojektowany został ciąg komunikacyjny wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej prowadzący do skrzyżowania z ulica Sosnową wraz z przejściem dla pieszych. Zapewnia to bezpieczne przeprowadzenie ruchu pieszego na drugą stronę ulicy Chwarznieńskiej do przystanku autobusowego w kierunku centrum.
5. Petycja w sprawie skrzyżowania przy ulicy Chwarznieńskiej i Amona Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że wskazany rejon będzie w najbliższym czasie poddawany dużym zmianom wynikającym z planowanych działań inwestycyjnych. Docelowe rozwiązanie, które będzie efektem analiz związanych m.in. ze wsparciem transportu publicznego może nastąpić w kolejnych latach. Obecnie tj. w latach 2020-2021 prace wykonawcze w omawianym rejonie będą prowadzone przez OPEC sp. z o.o.. W związku z tym w chwili obecnej realizacja skrzyżowania z uwzględnieniem świateł sterujących ruchem drogowym jest niemożliwa.
6. Petycja w sprawie propozycji na zagospodarowanie południowej części zespołu pałacowo-parkowego przy ul. Folwarcznej Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że zespół pałacowo-parkowy w Małym Kacku z pałacem oraz budynkiem ptaszarni – wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 12 i obowiązują dla niego przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na polecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Gdańsku, wykonał specjalistyczną opinię w celu przeanalizowania ustaleń projektu planu i skutków jego uchwalenia dla zachowania walorów pałacowo-parkowego w Małym Kacku, ochrony jego układu przestrzennego, kompozycji i integralności. Zgodnie z opinią specjalistów, ustalenia planu, dotyczące wprowadzenia nowego sposobu zagospodarowania terenu dawnych ogrodów użytkowych są poprawne z punktu widzenia konserwatorskiego. Obecnie nieruchomość złożona jest z działek nr: 474/2 i 569 jest oferowana na sprzedaż z przeznaczeniem, zgodnym z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uchwalony plan miejscowy poddany został procedurom wskazanym w obowiązujących przepisach, zapewniających udział społeczeństwa w pracach nad projektem planu miejscowego, w tym podlegał czterokrotnie procedurze wyłożenia do publicznego wglądu i odbyły się cztery dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami.
7. Petycja w sprawie lepszej dostępności usług pocztowych dla osób z niepełnosprawnością Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że wszelkie działania związane ze zmianami w budynku Urzędu Pocztowego nr 1 w Gdyni przy ulicy 10 Lutego 10 są możliwe tylko na wniosek właściciela obiektu, w którym mają być dokonane. Zgodnie z posiadaną dokumentacja właścicielem gruntu pod budynkiem Urzędu Pocztowego nr 1 w Gdyni przy ulicy 10 lutego 10 jest skarb państwa a sam obiekt w użytkowaniu wieczystym posiada Poczta Polska SA.
8. Petycja w sprawie budowy ul. Starodworcowej od ul. Radosnej do ul. Wesołej Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że budowa ulicy na odcinku od ulicy Radosnej do ulicy Wesołej wraz z infrastrukturą techniczną nie jest uwzględniona w najbliższych latach w planach inwestycyjnych tutejszego Urzędu. Poinformowano również o możliwości zgłaszania postulatów dotyczących inwestycji do Rad Dzielnic oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Gdyni, którzy chcieliby zrealizować inwestycje we współpracy z władzami samorządowymi mogą proponować realizację zadań publicznych ramach tzw. inicjatywy lokalnej.
9. Prośba o opracowanie szczegółów strefy płatnego parkowania w Orłowie Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że projekt uchwały dotyczącej wprowadzenia strefy płatnego parkowania w dzielnicy Orłowo został sporządzony w oparciu o analizę określającą rotację pojazdów w dzielnicy Orłowo. Zgodnie z art.7 pkt 1 ppkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym organizacja ruchu drogowego. Rada Miasta nie ma obowiązku konsultacji społecznych w celu wykonywania zadań do realizacji których została powołana. Poinformowano, że możliwe jest przeprowadzenie spotkań i konsultacji z mieszkańcami w sprawie organizacji ruchu w nowopowstałej strefie płatnego parkowania. Ewentualną organizacją tych spotkań Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zajmie się po unormowaniu sytuacji i po przywróceniu normalnej organizacji pracy w urzędach.
10. Petycja w sprawie zamknięcia nadmorskich parkingów na czas pandemii Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że nie ma obecnie podstaw do ponownego zamknięcia parkingów znajdujących się w gdyńskim pasie nadmorskim w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii.
11. Petycja w sprawie remontu "małego boiska" przy Szkole Podstawowej nr 13 w Gdyni
 
Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że po przeprowadzeniu wizji lokalnej w Szkole Podstawowej nr 13 ustalono, że płyty chodnikowe na dziedzińcu, mimo spękania są stabilne i mocno osadzone w podbudowie, a nawierzchnia nie stwarza zagrożenia podczas użytkowania. Modernizacja przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 13 znajduje się wśród ważnych zadań, jakie stoją przed gminą w obszarze oświaty. Będzie ono realizowane w miarę możliwości i potrzeb w skali miasta.
12. Petycja w sprawie ogródków gastronomicznych w czasie pandemii Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że odnosząc się do konkretnych wniosków z petycji, Urząd Miasta Gdyni wychodząc naprzeciw restauratorom podjął działania i w większości były one podjęte w terminach sprzed petycji.
13. Petycja w sprawie abolicji dla maturzystów Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że właściwym adresatem podobnych wniosków będzie Ministerstwo Edukacji Narodowej z adresem w Warszawie: Al. J. Ch. Szucha 25, kod pocztowy 00-918. Poinformowano również, że gdyńscy uczniowie, po raz kolejny, bardzo dobrze poradzili sobie na maturach dzięki swoim talentom, przykładnej nauce, a także zaangażowaniu całych społeczności szkolnych: rodziców, dyrekcji, nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji. Jesteśmy świadomi, że potrzebne jest dalsze rozwijanie dotychczasowej aktywności, poszerzanie działań wspierających młodzież i wdrażanie nowych.
14. Petycja w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 4204 przy ul. Wiczlińskiej Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że działka nr 4204 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, położona jest w  planie miejscowym uchwalonym uchwałą nr XXXII/753/05 Rady miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 roku w granicach terenu 060 US,UN – usługi sportu i rekreacji, usługi nauki i szkolnictwa wyższego. Należy zauważyć, że ustalone w obowiązującym planie przeznaczenie obejmuje także ośrodki rekreacyjne, naukowe, obozowe i ogólnorozwojowe. Planowana funkcja przedszkola jest zgodna z przeznaczeniem ustalonym w obowiązującym planie miejscowym i nie ma konieczności zmiany planu w tym zakresie. Zgodnie z przepisami art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent dokonał oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i planów miejscowych poprzez analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, ocenę postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowanie wieloletnich planów ich sporządzania. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2019-2023 opracowany w związku z uchwałą nr XIX/595/20/ Rady Miasta Gdyni z 15 maja 2020 roku w sprawie aktualności studium i planów miejscowych w Gdyni przewiduje opracowanie zmiany przedmiotowego planu po 2023 roku. W przypadku podjęcia prac nad planem, obejmującym swym zakresem działkę nr 4204, rozpatrzona zostanie zasadność wnioskowanego rozszerzenia zakresu usług.
15. Petycja w sprawie bezpłatnych szczepień Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że skuteczne wdrożenie takiego rozwiązania nie jest możliwe w horyzoncie czasowym bieżącego roku, co jest w pełni niezależne od samorządu. Realizacja programu bez opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) traktowana byłaby jako naruszenie przepisów ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Ponadto pozytywnie zaopiniowany program polityki zdrowotnej wymaga uchwalenia przez Radę Miasta, a następnie wyboru realizatorów w drodze konkursu ofert. Poinformowano również, że od dnia 1 września 2020 r. szczepionka donosowa przeciwko grypie w jednej ze wskazanych grup wiekowych, tj. u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończenia 60 miesiąca życia, jest w 50% refundowana.
16. Petycja w sprawie wydania decyzji nakładającej na PKP PLK S.A. obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że w sprawie wydania decyzji nakładającej na PKP PLK S.A. obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego w zakresie emisji hałasu kolejowego przy ul. Inżynierskiej w Gdyni przeprowadzono analizę porealizacyjną przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E-65. Analiza wykazała wartości hałasu kolejowego mieszczącego się w dopuszczalnych przez prawo zakresach. Natomiast wspomniana analiza porealizacyjna wykazała występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w rejonie ulic Jesionowej, Świerkowej, Klonowej, Limbowej, Śląskiej i Al. Zwycięstwa, co skutkowało wydaniem przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzji nakładającej na PKP PLK S.A. obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. PKP PLK S.A. złożyła odwołanie, a sprawą aktualnie zajmuje się SKO w Gdańsku.
17. Petycja w sprawie zastąpienia projektowanego parkingu przy planowanym budynku Officer dz. 249,243,2453,2454 Biurowca Officer wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia, w tym budową parkingu naziemnego, będzie realizowana w oparciu o wydane pozwolenie na budowę i uzgodnioną dokumentację projektową opracowaną przez inwestora oraz zawartą z Gminą Miasta Gdyni umowę drogową

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Mariola Skrzycka
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Skrzycka
Data wytworzenia informacji: 10.06.2021
Data udostępnienia informacji: 10.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2021 12:24 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
14.06.2021 12:20 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
14.06.2021 12:07 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
10.06.2021 13:46 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
10.06.2021 13:42 Korekta Kamila Ciechorska
10.06.2021 13:19 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
10.06.2021 12:25 Dodanie informacji Mariola Skrzycka