Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) – podaje się, iż w 2018 r. rozpatrzono 12 petycji.
Przedmiot petycji oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie.
Petycje rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdyni:     

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
1. Petycja w sprawie przyspieszenia prac nad uchwałą krajobrazową. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że na podst. art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 j.t.) Rady Miasta Gdynia w dniu 28 października 2015 r. podjęła uchwałę Nr XIII/257/15 w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Biuro Plastyka Miasta bezzwłocznie przystąpiło do prac nad sporządzaniem projektu uchwały. Termin kontynuowania prac wiąże się z kształtującym się dopiero orzecznictwem dotyczącym analogicznych uchwal w kraju. Oceny sądowe stosowania „uchwały krajobrazowej” będą podstawą ostatecznych redakcji projektu uchwały.
2. Petycja Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie bałaganu w budynku i wokół niego. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni przeprowadził kolejną komisyjną kontrolę stanu sanitarnego budynku oraz terenu wokół niego. W dniu 16.02.2018 r ZBiLK dokonał korekty harmonogramu prac porządkowych w budynku oraz terenu przyległego.
3. Petycja w sprawie zaniechania budowy Pomnika Polski Morskiej w wersji zaakceptowanej przez jury konkursowe. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że budowa pomnika nie zostanie wstrzymana. Podkreślono, że na ww. pomnik od dawna czekają liczne w Gdyni środowiska związane z pracą na morzu.
4. Petycja w sprawie utworzenia miejskiego gabinetu ginekologicznego w Gdyni. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że z treści petycji nie wynika, aby obecna sytuacja w Gdyni uzasadniała utworzenie wyspecjalizowanej, całodobowej placówki ginekologicznej w celu ułatwienia mieszkańcom dostępu do antykoncepcji awaryjnej. Ponadto takie przedsięwzięcie wiązałoby się z kosztami, które miejski budżet musiałby ponieść, znacząco uszczuplając pulę środków przeznaczonych na pozostałe działania realizowane w ramach obszaru m.in. profilaktyki i promocji zdrowia.
5. Petycja w sprawie budowy kładki pieszo – rowerowej zamiast planowanego wiaduktu drogowego pomiędzy ulicami Strzelców i Buraczaną. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że „budowa kładki pieszo – rowerowej zamiast planowanego wiaduktu drogowego pomiędzy ul. Strzelców i Buraczaną” znajduje się aktualnie na wstępnym etapie przygotowania inwestycji.
6. Petycja w sprawie zachowania linii 102 i W. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że po uruchomieniu połączenia trolejbusowego na odcinku Demptowo - Śródmieście Gdyni, w planach Zarządu Komunikacji Miejskiej jest pozostawienie na terenie Demptowa linii midibusowej nr 102,  co najmniej do czasu przeprowadzenia badań wykorzystania tej linii na odcinku demptowskim w warunkach funkcjonowania nowej linii trolejbusowej. Pozostawienie zajazdów linii W do Demptowa nie jest przewidywane.       
7. Petycja w sprawie zmiany ruchu na ul. Sienkiewicza na jednokierunkowy w dół w stronę Skweru Kościuszki. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że ruch pojazdów na ul. H. Sienkiewicza po zakończonym remoncie zostanie dwukierunkowy. Natomiast decyzje, w sprawie wprowadzenia ewentualnych zmian w organizacji ruchu na tej ulicy, zostaną podjęte po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.
8. Petycja w sprawie postawionego znaku B – 18 przy ul. Puckiej. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że w sprawie zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 ton na ul. Pucką, ul. Żarnowiecką oraz przylegające tereny przemysłowe w istniejącym układzie zbiorowym nie jest planowane przesunięcie ani usunięcie obowiązującego obecnie znaku B-18. Nadto został poinformowany, że Straż Miejska oraz Policja każdorazowo po zgłoszeniu podejmują interwencję w kwestii niedostosowania się do obowiązującego oznakowania oraz problemów z przejezdnością na pasie działki drogowej objętej strefą ruchu.
9. Petycja w sprawie neutralizacji zapachów. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska, działający na polecenie Ministra Ochrony Środowiska pracuje nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej i rozporządzeń wykonawczych do niej – o ile z przyjętych regulacji będzie wynikać potrzeba dokonania analizy, o której mowa w petycji, zostanie ona przeprowadzona. Nadto poinformowano podmiot wnoszący petycję, że Gmina Miasta Gdyni nie jest właścicielem instalacji powodujących uciążliwości odorowe, dlatego nie ma w planach dokonania zakupu technologii antyodorowych. Natomiast spółki komunalne, których współwłaścicielem jest Gmina Miasta Gdyni, a których działalność może powodować emisje odorów, działają na podstawie pozwoleń zintegrowanych wydanych przez właściwe organy ochrony środowiska i podlegają bieżącej kontroli organów inspekcji środowiska m.in. w zakresie oddziaływania na środowisko.
10. Petycja w sprawie budowy lodowiska przy ul. Morskiej w Gdyni. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa lodowiska w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Gmina Miasta Gdyni zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Ponadto wnoszący petycje został poinformowany, że Gmina Miasta Gdyni planuje ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót po wprowadzeniu zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gmina nie planuje wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, w tym zmian zaproponowanych w przedłożonej petycji.
11. Petycja w sprawie zalewania wodami opadowymi Osiedla Leśny Zakątek. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że powołany Zarządzeniem nr 8534 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.10.2018 r. zespół dokonał wszelkich, niezbędnych czynności w przedmiotowej sprawie. Zostały podjęte czynności prewencyjne i zabezpieczające. Zespół zakończył prace w dniu 14.12.2018 r.
12. Petycja w sprawie ścieżki rowerowej łączącej Pogórze Górne i Obłuże. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że drogi rowerowe, o realizację których wnosi, tj. łączące Pogórze Górne i Obłuże są w trakcie przygotowywania.
13. Petycja w sprawie formularza zgłoszeń na stronie gdynia.pl. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że przedstawiona w petycji propozycja rozszerzenia programu NaprawmyTo.pl, o możliwość dodawania zgłoszeń wykroczeń w ruchu drogowym budzi wątpliwości, co do skuteczności uporządkowania sytuacji z kierowcami naruszającymi przepisy Prawo o ruchu drogowym, głównie z uwagi na czas reakcji na zgłoszenie mieszkańca. W przypadku aplikacji mobilnych, czas zgłoszenia byłby wydłużony o czas niezbędny do obsługi dedykowanego programu/systemu oraz zadysponowania patrolu Straży Miejskiej. W odpowiedzi wskazano możliwe formy kontaktu ze Strażą Miejską oraz podkreślono, że kontakt telefoniczny z dyżurnym Straży Miejskiej jest najszybszą metodą zgłaszania interwencji, w tym również dotyczących wykroczeń drogowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Irena Piankowska
Ostatnio zmodyfikował: Irena Piankowska
Data wytworzenia informacji: 28.06.2019
Data udostępnienia informacji: 28.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2019 09:51 Aktualizacja treści Irena Piankowska
28.06.2019 09:48 Dodanie informacji Irena Piankowska