Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.


    Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) – podaje się, iż w 2017 r. rozpatrzono 12 petycji, w tym: 1 petycję rozpatrywała Rada Miasta Gdyni,  11 petycji rozpatrzył Prezydent Miasta Gdyni.
Przedmiot petycji oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie:
Petycje rozpatrzone przez Radę Miasta Gdyni:                                       
Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
1. Petycja w sprawie nagrywania i udostępniania nagrań z sesji Rady Miasta Gdyni. W dniu 28 sierpnia 2017 r. Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni uznała petycję za niezasadną.

Petycje rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdyni:

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
1. Petycja w sprawie poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania o obszar dzielnicy Działki Leśne. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania o kolejne obszary wiąże się m.in. z dodatkowymi nakładami finansowymi, zwiększeniem liczby kadry pracowniczej, zakupem urządzeń do pobierania opłat postojowych. ZDiZ w Gdyni planuje w bieżącym roku przeprowadzenie modernizacji sieci parkomatów rozmieszczonych w gdyńskiej SPP, w związku z tym na dzień dzisiejszy nie ma możliwości budżetowych pozwalających na zmianę granic SPP. Ponadto obecnie trwają prace nad zmianą przepisów prawnych dotyczących stref płatnego parkowania, co dodatkowo wymusza na ZDiZ konieczność wstrzymania się przed wprowadzaniem zmian w obecnie funkcjonującej strefie, do czasu wprowadzenia nowych przepisów.
2. Petycja w sprawie opracowania Zasad Partycypacji Społecznej w planowaniu przestrzennym Miasta Gdyni. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o możliwych sposobach udziału społeczeństwa przy tworzeniu projektów planów miejscowych bądź studium zagospodarowania. Poinformowano podmiot wnoszący petycję, że zasady partycypacji społecznej w procesie programowania i realizacji polityki przestrzennej określają akty prawne o randze ustawowej. Wskazano, że proponowane opracowanie formalnych Zasad Partycypacji Społecznej, w przededniu zmian przepisów obowiązujących w tym zakresie, nie wydaje się celowe.
3. Petycja w sprawie zmiany przeznaczenia planowanych dodatkowych pasów dla samochodów na bus – pasy Płk. Dąbka/E.Kwiatkowskiego . Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że obecnie prowadzone są prace projektowe związane z przebudową ul. Kwiatkowskiego i wyznaczeniem na jej ciągu buspasów. Przebudowa ul. Dąbka oraz skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego jest traktowana jako pierwszy krok w kierunku umożliwienia autobusom płynnego ruchu już od ul. Unruga. Przeprowadzone analizy wykazały, że wprowadzenie buspasa na samym skrzyżowaniu w relacji od strony ul. Kwiatkowskiego nie usprawni komunikacji zbiorowej na obecnym etapie. Takie rozwiązanie jest planowane w kolejnych krokach, czyli po poszerzeniu ul. Kwiatkowskiego do 2 pasów ruchu w każdym kierunku i wprowadzeniu tam buspasów. Obecnie trwają prace projektowe dla tego rozwiązania.
4. Petycja w sprawie zwiększenia efektywności Straży Miejskiej. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że wprowadzenie postulowanych zmian byłoby zbyt kosztowne, nie wpłynęłoby na ilość jak i szybkość realizacji zadania. Zapewniono też, że zostały podjęte kroki mające na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
5. Petycja w sprawie mpzp części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że opracowanie zmiany planu części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni zostało uznane za zasadne. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zostanie przygotowany po uchwaleniu procedowanych obecnie planów i skierowany na sesję Rady Miasta w 2017 r.
6. Petycja w sprawie przyznania prawa do ulg w gminnym transporcie zbiorowym. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że kolejne rozszerzenia uprawnień do przejazdów ulgowych, spowodowałyby obniżenie przychodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. W celu zrekompensowania utraconych przychodów musiałby nastąpić wzrost dopłat budżetowych lub cen biletów. Biorąc powyższe pod uwagę, nie jest wskazane zwiększenie liczby osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
7. Petycja w sprawie utwardzenia płytami yomb ul. Śliska 16 - 26C. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że wskazany odcinek drogi zostanie naprawiony w formie, która obecnie funkcjonuje. Nie jest wskazane utwardzanie nawierzchni płytami yomb, ze względu na małą przepuszczalność w stosunku do dotychczasowego materiału, do czasu uregulowania wód deszczowych poprzez kanalizację deszczową.
8. Petycja dotycząca nawyków żywieniowych w szkołach. Przekazano podmiotowi wnoszącemu petycję, załącznik w postaci – odpowiedzi gdyńskich szkół podstawowych, zawierający informację, jak kształtowane są zdrowe nawyki żywieniowe w szkołach.
9. Petycja w sprawie uporządkowania ruchu kołowego ul. Wierzbowa, Miodowa. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że zostanie wykonany przez ZDiZ remont cząstkowy jezdni i chodników z elementów betonowych, polegający na naprawie uszkodzeń zapadnięć i nierówności. Ponadto w bieżącym roku zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu części dzielnicy Orłowo, zakresem obejmującej m.in. ul. Wierzbową, polegającej na wprowadzenia uspokojenia ruchu oraz uporządkowaniu parkowania.
10. Petycja w sprawie montażu luster drogowych w Orłowie. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że na skrzyżowaniu ul. Wierzbowej z ul. Miodową zostaną zamontowane słupki wygrodzeniowe, w celu uniemożliwienia parkowania na skrzyżowaniu. Na skrzyżowaniu ul. Wierzbowej i ul. Akacjowej zostanie zamontowane lustro drogowe skierowane w lewo, na ul. Akacjową. Ponadto planuje się uspokojenie ruchu poprzez wprowadzenie strefy Tempo 30, montaż progów zwalniających  oraz uporządkowanie parkowania.
11. Petycja w sprawie odstąpienia miasta, spółek miejskich oraz instytucji nadzorowanych przez miasto od używania materiałów pirotechnicznych. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że w Gdyni cały rok obowiązuje zakaz używania środków pirotechnicznych. Odnośnie nocy sylwestrowej, ze względu na jej szczególny charakter wskazano, że nie ma powodu, aby w tym dniu zabraniać używania ww. środków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Irena Piankowska
Ostatnio zmodyfikował: Irena Piankowska
Data wytworzenia informacji: 25.06.2018
Data udostępnienia informacji: 25.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2018 14:32 Korekta Irena Piankowska
25.06.2018 14:32 Korekta Irena Piankowska
25.06.2018 14:30 Korekta Irena Piankowska
25.06.2018 14:29 Korekta Irena Piankowska