Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) - podaje się, iż w 2016 r. rozpatrzono 25 petycji, w tym: 3 petycje rozpatrzyła Rada Miasta Gdyni, a 22 petycje rozpatrzył Prezydent Miasta Gdyni.

Przedmiot petycji oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie:

Petycje rozpatrzone przez Radę Miasta Gdyni: 

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
1. Petycja w sprawie autorskiego projektu strategii dla Gdyni na lata  2016 - 2026. Uchwałą Nr XXII/542/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. Rada Miasta Gdyni uznała petycję za niezasadną.
2. Petycja w sprawie osób o statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej. Uchwałą Nr XXII/543/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. Rada Miasta Gdyni uznała petycję za niezasadną.
3. Petycja w sprawie zmian w polityce parkingowej miasta Gdyni. Na posiedzeniu w dniu 19.10.2016 r. Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa - stosunkiem głosów 6/0/0 zdecydowała o odrzuceniu petycji jako niezasadnej. Kwestie poruszane w petycji są już w mieście realizowane.

Petycje rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdyni:

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
1. Petycja w sprawie projektu rozwoju Gdyni na lata 2016-2026. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że Urząd Miasta Gdyni prowadzi prace nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Miasta Gdyni do roku 2030, odpowiadającej zmianom społeczno-gospodarczym zachodzącym w mieście. Sama strategia ma powstać w sposób partycypacyjny, oparty o zorganizowane spotkania z głównymi interesariuszami dokumentu, czyli Mieszkańcami i przedstawicielami różnych gdyńskich środowisk. Spotkania mają być miejscem wymiany pomysłów i dyskusji o przyszłości miasta, a ich efekty zostaną wykorzystane przy określeniu wizji i celów strategicznych.
2. Petycja w sprawie programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu miasta Gdyni. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że Urząd Miasta Gdyni prowadzi działania prewencyjne w celu ograniczenia ekspansji rośliny tego gatunku od roku 2011, a w szczególności w budżecie miasta są zabezpieczone środki finansowe przeznaczone na ten cel. Urząd Miasta Gdyni posiada pełną inwentaryzację miejsc występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gdyni, co pozwala na ich bieżące monitorowanie oraz zwalczanie zagrożenia.
3. Petycja dotycząca zagadnień z zakresu efektywności energetycznej. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta Gdyni w komórce odpowiedzialnej za poprawę efektywności energetycznej, zostali zobowiązani do analizy poruszonej w piśmie problematyki, w szczególności do zapoznania się z dołączoną do Państwa pisma opinią prawną w kwestii wymogów dotyczących kotłów na paliwo stałe, które muszą spełniać ich producenci w świetle znowelizowanych postanowień tzw. „ekoprojektu”.
4. Petycja w sprawie miejsc parkingowych dla motocykli na terenie miasta Gdynia. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że nie jest planowane wyznaczenie miejsc postojowych
przeznaczonych wyłącznie dla motocykli, ani na al. Jana Pawła II, ani na innych drogach publicznych znajdujących się na terenie Gdyni.
5. Petycja dotycząca zagadnień z zakresu efektywności energetycznej. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o dokonaniu archiwizacji petycji dotyczącej „efektywności energetycznej” wraz z załącznikami do niej oraz o zamieszczeniu przesłanych dokumentów na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni, celem udostępnienia do informacji powszechnej.
6. Petycja w sprawie zakazu sprzedaży materiałów pirotechnicznych oraz zakazu ich używania na terenie miasta Gdyni. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że organy gminy nie są umocowane do wprowadzenia proponowanych zakazów sprzedaży fajerwerków, petard i materiałów pirotechnicznych oraz zakazu ich używania z wyjątkiem profesjonalnych podmiotów na potrzeby zgłoszonych pokazów na imprezach masowych na terenie miasta Gdyni.
7. Petycja w sprawie zmiany w polityce parkingowej miasta Gdyni. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że zmiany w polityce parkingowej Gdyni są przedmiotem toczących się dyskusji z Mieszkańcami w ramach organizowanych debat, o których zainteresowani zostaną powiadomieni w odrębnej komunikacji.
8. Petycja w sprawie ułatwień dla pieszych w śródmieściu Gdyni. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że rozwiązania mające na celu ułatwienie poruszania się pieszo w śródmieściu Gdyni jest przedmiotem toczących się dyskusji z Mieszkańcami w ramach organizowanych debat.
9. Petycja - sprzeciw w sprawie proponowanej zmiany systemu parkowania. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że organizacja ruchu oraz ewentualna zmiana  systemu parkowania jest przedmiotem toczących się dyskusji z Mieszkańcami w ramach organizowanych debat, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w odrębnej komunikacji.
10. Petycja - sprzeciw Wspólnoty Mieszkaniowej Zygmunta Augusta 13 i 10 Lutego 8 w sprawie ewentualnych zmian w organizacji ruchu. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że organizacja ruchu oraz ewentualna zmiana  systemu parkowania jest przedmiotem toczących się dyskusji z Mieszkańcami w ramach organizowanych debat, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w odrębnej komunikacji.
11. Petycja w sprawie  zmiany projektu organizacji ruchu w oparciu o przekazane uwagi. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że organizacja ruchu na ul. Starowiejskiej, Abrahama, Mściwoja oraz Zygmunta Augusta jest przedmiotem toczących się dyskusji z Mieszkańcami w ramach organizowanych debat, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w odrębnej komunikacji.
12. Petycja w sprawie usytuowania miejsc postojowych oraz organizacji ruchu na ulicy Zygmunta Augusta. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że organizacja miejsc postojowych i organizacja ruchu jest przedmiotem toczących się dyskusji z Mieszkańcami w ramach organizowanych debat, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w odrębnej komunikacji.
13. Petycja w sprawie uzupełnienia projektowanego węzła Karwiny o przejście dla pieszych i przejazd rowerowy w poprzek ul. Wielkopolskiej w relacji ul. Sopocka-Strzelców. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że w dniu 29 lipca 2016 r. została podpisana umowa między Gminą Miasta Gdyni a firmą Transprojekt Gdański Sp. z o. o. z/s w Gdańsku przy ul. Partyzantów 72A na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitarnej Gdynia Karwiny”.
14. Petycja wraz z protestem w sprawie zabudowy Skweru Plymouth. Zawiadomiono wnoszących petycję, że dopuszczenie zabudowy w rejonie Skweru Plymouth zostało wnikliwie przeanalizowane. Obowiązujący plan miejscowy pozwala zrealizować przy ul. Partyzantów budynek, którego usytuowanie podkreśli dotychczasową granicę terenów zielonych oraz osłoni je przed uciążliwościami ulicy. Skwer nadal będzie pełnił dotychczasową funkcję zielonego placu miejskiego, a nowa zabudowa nie zaburzy jego dotychczasowego charakteru.
15. Petycja w sprawie wytyczenia buspasa na ul. Płk. Dąbka do skrzyżowania z ulicą Kwiatkowskiego. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że koncepcja przebudowy skrzyżowania Kwiatkowskiego wraz z fragmentem ul. Płk. Dąbka uwzględnia potrzeby pojazdów komunikacji miejskiej. Wskazano również, że aktualny projekt przebudowy skrzyżowania jest jednak na tyle ograniczony, że przeznaczenie krótkich fragmentów pasów ruchu przy ul. Płk. Dąbka jako buspasy - nie rozwiąże aktualnych problemów komunikacyjnych północnej części Gdyni.
16. Petycja w sprawie zabudowy Skweru Plymouth. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że zgodnie z ustaleniami planu miejscowego Skwer Plymouth pozostanie przestrzenią miejską zachowującą dotychczasowy charakter skweru – wprowadzenie nowego budynku nie zmieni jego układu i pozwoli zachować dotychczasowe powiązania piesze. Uznano, że wniosek o powtórzenie procedury planistycznej dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth nie znajduje uzasadnienia.
17. Petycja w sprawie instalacji biletomatów w środkach gdyńskiej komunikacji miejskiej. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że władze miasta Gdyni nie są przeciwne instalacji biletomatów w autobusach i trolejbusach obsługujących sieć komunikacyjną ZKM w Gdyni, rozważana jest zaś instalacja biletomatów umożliwiających uiszczanie opłat w sposób bezgotówkowy. Natomiast ze względu na kosztowną i kłopotliwą obsługę oraz z powodu zajmowania zbyt dużej przestrzeni wewnątrz pojazdu, wyklucza się możliwość montażu biletomatów obsługujących transakcje gotówkowe.
18. Petycja w sprawie wyznaczenia buspasa na ul. Janka Wiśniewskiego. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że dokonywana jest wnikliwa analiza możliwości poprawy dostępności komunikacyjnej z centrum miasta do Obłuża w oparciu m.in. o pomiary natężeń ruchu, obliczenia przepustowości, trasy ruchu pojazdów ciężarowych jadących do i z portu itp. Wskazano również, że aktualnie bark jest środków w budżecie na ten cel.
19. Petycja w sprawie zmiany oznakowania ulicy lub stworzenia zatoczek parkingowych po lewej stronie ul. Biskupa Dominika w Gdyni. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że oznakowanie zakazu zatrzymywania się umieszczone po lewej stronie jezdni ww. ulicy zostanie zlikwidowane. Postój pojazdów po zmianie oznakowania winien odbywać się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)
20. Petycja o utworzenie w oficjalnym serwisie internetowym gminy zakładki na temat poprawy jakości powietrza (niespalania śmieci). Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że na stronie www.gdynia.pl zostały umieszczone linki:
1) co najmniej od dnia 18.08.2016 r. „Nie spalaj śmieci w domowych piecach” oraz
2) co najmniej od dnia 23.11.2011 r. „Polityka Miasta Gdyni zmierzająca do poprawy jakości powietrza”, wobec czego uznano wniosek za bezprzedmiotowy.
21. Petycja "SKM do północnych dzielnic Gdyni". Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że celem działań prowadzonych przez władze miasta jest uruchomienie połączeń kolejowych z centrum Gdyni do północnych dzielnic. Najważniejszym elementem w tym zakresie jest określenie niezbędnych działań dotyczących infrastruktury transportu kolejowego i towarzyszącej. Natomiast mniej istotne jest ustalenie, który operator kolejowy będzie organizował w przyszłości takie przewozy. Ważne jest, aby oferta przewoźnika oparta była o takie parametry jak czas podróży, dostępność czasowa i przestrzenna, bezpośredniość, komfort i wygoda. Niezależnie od wybranego wariantu projektu połączenia centrum Gdyni z dzielnicami północnymi dotyczyć on będzie infrastruktury PKP PLK SA/lub PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., co oznacza, że ubieganie się o dofinansowanie zewnętrzne będzie możliwe albo przez ww. podmioty, albo we współpracy z nimi.
22. Petycja w sprawie biletu na rodzinne przejazdy komunikacją miejską. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że petycja w sprawie biletu na rodzinne przejazdy komunikacją miejską na terenie całego Trójmiasta została rozpatrzona przez Komisję Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa. Sprawą biletu grupowego zajmuje się Metropolitarny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, a w związku z powyższym należy poczekać na decyzje zgromadzenia MZKZG.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Irena Piankowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 29.06.2017
Data udostępnienia informacji: 29.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.07.2017 15:59 Korekta Michał Kowalski
05.07.2017 15:58 Korekta Michał Kowalski
05.07.2017 15:52 Korekta Michał Kowalski
29.06.2017 12:32 Aktualizacja treści Irena Piankowska
29.06.2017 10:26 Korekta Irena Piankowska