Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195) - podaje się, iż w 2015 r. rozpatrzono 8 petycji, w tym : 2 petycje rozpatrywała Rada Miasta Gdyni, a 6 petycji rozpatrzył Prezydent Miasta Gdyni.

Przedmiot petycji oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie:
Petycje rozpatrzone przez Radę Miasta Gdyni:

LP. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
 1. W sprawie dopisania do katalogu osób korzystających z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji działaczy opozycji. W sprawie została podjęta Uchwała nr XXII/543/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. uznająca za niezasadną petycję dotyczącą ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej zbiorowej, polegającej na przyznaniu uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym.  
 2. W sprawie likwidacji Gimnazjum nr 14 oraz XIII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. W sprawie została podjęta Rezolucja nr XVII/378/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. uznająca za niezasadną petycję dotyczącą odstąpienia od zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 14 im. Jana Radtkego oraz XIII
Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni im. Krzysztofa Baczyńskiego wchodzących w skład ZSO nr 4 w Gdyni.

Petycje rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdyni:

LP. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
 1. W sprawie modernizacji ciągu komunikacyjnego ul . Śląskiej.  Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że została wykonana dokumentacja projektowo -kosztorysowa dla zadań: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni" oraz „ Budowa kładki pieszo - rowerowej nad ul. Podjazd". Pod koniec 2013 r. dla obu zadań uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Następnie przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej dla budowy tunelu pieszo - rowerowego w nasypie kolejowym łączącym ul. Morską z ul. Dworcową. Po negocjacjach z przedstawicielami PKP PLK S.A. uznano, że inwestycja ta jest obarczona dużym ryzykiem uszkodzenia infrastruktury kolejowej i jednocześnie jest zbyt kosztowna dlatego też zrezygnowano z budowy tunelu w nasypie kolejowym na rzecz ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podjazd. Ukończenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla nowego zakresu przewidziano na styczeń 2016 r. Poinformowano również Wnioskodawcę, że przed złożeniem do Wydziału Architektury UM wniosku o wydanie decyzji ZDIZ dla nieruchomości wchodzących w zakres budowy ciągu pieszo - rowerowego niezbędne jest uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i wyłączenie tych nieruchomości z terenów, przez które przebiegają linie kolejowe jako terenów zamkniętych. Otrzymanie odstępstwa niezbędne jest do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, natomiast wydanie decyzji zgodnie z przepisami trwa do 90 dni. W związku z powyższym trudno określić dokładny termin uzyskania decyzji ZDIZ, a co za tym idzie także termin rozpoczęcia robót budowlanych. Może to nastąpić zarówno w II kwartale 2016 r. jak również może przesunąć się na drugą połowę roku 2016. Dokumentacja projektowa dla dwóch pierwszych zadań, dla której uzyskano już decyzję ZRID dostępna jest do wglądu w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej na płycie CD w Wydziale Inwestycji, pok. 227.  
 2. W sprawie ogłoszenia konkursu architektonicznego na rewitalizację ul. Starowiejskiej.  Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu będzie uzasadnione po określeniu pełnych założeń rewitalizacji uwzględniających potrzeby wszystkich interesariuszy. Określenie zakresu, który mógłby stanowić podstawę do rozpisania konkursu architektonicznego powinno nastąpić w ramach projektu CIVITAS DYN@MO, tj. do końca listopada 2016 r. W okresie tym zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne i zostanie opracowany taki zakres docelowych zmian, który będzie zgodny z docelową polityką transportową miasta i jednocześnie zaakceptowany przez przedsiębiorców i mieszkańców ul. Starowiejskiej.
 3. W sprawie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów marek: Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2009 - 2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia, jakie czynności w sprawie podjął Miejski Rzecznik Konsumentów. Zawiadomiono wnoszącego petycję, że Miejski Rzecznik Konsumentów nie jest organem właściwym do rozpoznania przedmiotowej petycji i na podst. art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) przesyła ją do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia tj. Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, który winien przekazać do Wnioskodawcy informację o stosownej niemieckiej władzy homologacyjnej.
 4. W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni.  Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdyni nie będzie wygaszana. Wszystkie dzieci, które rozpoczęły naukę, ukończą ją w ww. szkole. Obecne oddziały „0" w nadchodzącym roku szkolnym będą kontynuować edukację w Szkole Podstawowej nr 44 jako klasy pierwsze. Szkoła w nowym roku nie zostanie objęta restrukturyzacją.
 5. W sprawie przeniesienia Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych do Budynku Technikum Transportowego. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że reorganizacja sieci gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych ma na celu podniesienie jakości nauczania, konsolidację nauczanych zawodów, doposażenie placówek, optymalne wykorzystanie obiektów szkolnych. Miasto nie zamierza dokonywać żadnych oszczędności w zakresie szkolnictwa. Zmiana lokalizacji szkoły nie wpłynie na pogorszenie warunków nauczania, czy wyposażenia. Zmiana lokalizacji nie ma wpływu na profil szkoły, poziom, tradycję, które nadal będą kontynuowane i pielęgnowane. Warunki i poziom nauczania nie ulegną zmianie. Nadal będą uczyć ci sami nauczyciele. Poprzez dokonanie remontu pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb uczniów. Uczniowie kształcący się w zawodzie technika obsługi turystycznej ukończą edukację w ZSAE. Z przeprowadzonej symulacji organizacji zajęć lekcyjnych wynika, że zajęcia najpóźniej kończyć się będą dla ograniczonej liczby klas o godzinie 17:00, podczas gdy obecnie kończą się o godzinie 16:00. Sala symulacyjna zostanie przeniesiona, podobnie jak wszystkie urządzenia stanowiące element wyposażenia ZSAE.
 6. W przedmiocie:
- podjęcia przez oficjalny serwis internetowy miasta Gdyni współpracy z Wnioskodawcą w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, tworzeniem korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze funkcjonowania mikroprzedsiębiorców,
- zamieszczenia na stałe w oficjalnym serwisie www miasta Gdyni wydzielonego obszaru - zakładki o nazwie „Kącik Przedsiębiorcy" i umieszczenia na stałe w ramach zakładki w widocznym miejscu baneru serwisu Mikroporady.pl wraz z linkiem.
Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że w zakładce „Działalność Gospodarcza" została stworzona zakładka „Kącik Przedsiębiorcy", w której został umieszczony baner przekierowujący na stronę https//mikroporady.pl/prowadzenie działalności/kącikprzedsiębiorcy.html. Na stronie głównej www.gdyniaprzedsiębiorcza.pl w pasku
„Instytucje wspierające przedsiębiorczość" - dodano podlinkowane logo mikroporady.pl. Informacja o serwisie pojawiła się dodatkowo na facebookowym profilu Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (www.facebook.com/gdyniaprzedsiębiorcza) w tzw. polubieniach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Katarzyna Słupska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Słupska
Data wytworzenia informacji: 28.06.2016
Data udostępnienia informacji: 30.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2017 15:38 Aktualizacja treści Katarzyna Słupska
30.06.2016 14:42 Korekta Katarzyna Słupska
30.06.2016 14:28 Dodanie informacji Katarzyna Słupska