Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) – podaje się, iż w 2019 r. rozpatrzono 24 petycje w tym: 2 petycje rozpatrywała Rada Miasta Gdyni, 22 petycje rozpatrzył Prezydent Miasta Gdyni.
Przedmiot petycji oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie.
Petycje rozpatrzone przez Radę Miasta Gdyni:


Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
1. Petycja w sprawie objęcia całego terenu dzielnicy Orłowo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że w zakresie charakteru postanowień planu i jego wpływu na możliwość kształtowania zabudowy oraz szeroką rolę informacyjną należy wskazać, że zgodnie z art.6 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja o warunkach zabudowy na równi z planem miejscowym jest aktem, w którym następuje ustalenie warunków zagospodarowania terenu. Wydanie takiej decyzji możliwe jest jedynie w przypadku zachowania warunków określonych w przepisach prawa, których spełnienie powinno skutkować realizacją inwestycji spójnej z otoczeniem, zwłaszcza uwzględnia się w jej treści tzw. dobre sąsiedztwo.
2. Petycja w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że po zapoznaniu się z orzecznictwem sądów administracyjnych, rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów oraz po zasięgnięciu opinii Radcy Prawnego stwierdzono, że organ stanowiący samorządu gminnego nie ma podstaw prawnych do podjęcia działań mających na celu uwzględnienie wniosków zawartych w petycji.
Petycje rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdyni:
1. Petycja w sprawie projektu planu miejscowego rejonu rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że w projekcie planu, teren przy Polance Redłowskiej (31UT, US) jest przeznaczony pod funkcje usług turystyki i sportu, w przypadku terenu „Zdrowie” (24 MW3, UT) zostały wprowadzone zmiany do projektu przedmiotowego planu poprzez dopuszczenie na ww. terenie wyłącznie funkcji usług turystyki i związanych z nimi funkcji opieki zdrowotnej (Zarządzenie nr 852/19/VIII/M z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu przedmiotowego planu miejscowego). Natomiast realizacja Zielonej Obwodnicy Gdyni zostanie przeanalizowana w przypadku jej przedstawienia zgodnie z ustaleniami ze spotkania.
2. Petycja w sprawie rozpoczęcia prac nad utworzeniem Parku Jedynki. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje co do przeznaczenia nieruchomości, wykorzystywanej nadal przez XVII Liceum Ogólnokształcące. Kiedy zapadną wiążące decyzje, mieszkańcy zostaną o tym poinformowani.
3. Petycja w sprawie zwiększenia w Orłowie częstotliwości kursów środków komunikacji miejskiej tj. linii trolejbusowych numer 31 i 21 oraz linii autobusowej numer 134. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że w świetle wyników badań popytu, jej obecny standard (warunki podróży – w kontekście liczby pasażerów w pojazdach) został uznany za zadawalający.
4. Petycja w sprawie zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że rozpatrzono argumenty opisane w petycji i realną sytuację finansową w miejskim transporcie zbiorowym Rada w chwili obecnej nie widzi możliwości wprowadzenia dodatkowych uprawnień do przejazdów miejskim transportem zbiorowym w Gdyni.
5. Petycja w sprawie modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że Gmina Miasta Gdyni jako gmina oraz jej jednostki organizacyjne nie posiadają parku maszynowego. W związku z tym Gmina Miasta Gdyni nie planuje przeprowadzenia postępowań w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego podmiotem miałaby być modernizacja parku maszynowego.
6. Petycja w sprawie podjęcia interwencji w sprawie dotyczącej modernizacji węzła drogowego między ulicami 10 Lutego a Dworcową i Śląską w Gdyni. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że na zlecenia ZDiZ, opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę windy w przejściu podziemnym pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna. Przewidywany termin zakończenia budowy windy wraz z rampą niwelującą różnicę poziomów pomiędzy tunelem pod ulicą a tunelem pod torami, naprawą izolacji przejścia podziemnego, to rok 2021.
7. Petycja w sprawie rozpoczęcia pilnego przeciwdziałania katastrofie klimatycznej na obszarze gminy Gdynia. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że Prezydent Miasta Gdyni, podpisał 25 czerwca 2015 porozumienie z Ministrem Środowiska w sprawie stworzenia strategii adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Gdyni. Efektem prac z udziałem ekspertów w dziedzinie zmian klimatu z Instytutu Ochrony Środowiska było powstanie „Planu adaptacji Miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030”, który w dniu 24 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwałą nr VIII/233/19.
8. Petycja w sprawie udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pełnych treści zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że przepisy prawa nie nakładają obowiązku publikacji treści wszystkich zarządzeń. Wyjątkiem są zarządzenia porządkowe, stanowiące prawo lokalne, które zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tj. Dz.U.2019.1461), ogłaszane są w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
9. Petycja w sprawie rozszerzenia zakresu prac projektowych III etapu budowy Parku Centralnego. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że Gmina Miasta Gdyni, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji zaprosiła mieszkańców Gdyni do uczestnictwa w konsultacjach społecznych wizji mającego powstać Parku Centralnego. Kierując się zgłoszonymi w konsultacjach społecznych postulatami zorganizowano i przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, który stał się podstawą projektu wykonawczego Parku Centralnego. Wprowadzenie do projektu tak znaczących zmian w stosunku do wybranej przez sąd konkursowy pracy projektowej stanowiłoby naruszenie zasad regulaminu konkursu.
10. Petycja w sprawie informacji dotyczącej opublikowania służbowych numerów komórkowych UMG. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że pracownicy UMG dysponują służbowymi numerami telefonów komórkowych, jednakże udostępnianie tychże numerów do publicznej wiadomości uznaje się za niezasadne, gdyż zakłóciłoby to wykonywanie obowiązków służbowych przez te osoby. Mieszkańcy mają do dyspozycji numery telefonów stacjonarnych, publikowane w BIP dostępnym pod adresem: www.gdynia.pl/bip.
11. Petycja przeciwko sprzedaży przez Miasto Gdynia terenów przyległych do zespołu pałacowo-parkowego przy ul. Folwarcznej w Orłowie. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że sprzedaż w trybie przetargowym jest szansą na szybkie i racjonalne zagospodarowanie ładu w tej części dzielnicy Orłowo. Fakt położenia tej nieruchomości na obszarze wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków gwarantują zachowanie historycznej substancji obiektów znajdujących się na tym terenie oraz warunkują powstanie nowej zabudowy stworzeniem wysokiego stopnia harmonii z już istniejąca infrastrukturą.
12. Petycją w sprawie likwidacji strzelnicy zlokalizowanej w Gdyni Małym Kacku przy ulicy Bernadowskiej ze względu na szczególną uciążliwość. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że nie istnieje podstawa prawna dająca organowi administracji samorządowej możliwości zlikwidowania strzelnicy.
13. Petycja w sprawie uregulowania sytuacji mieszkańców działek przy Al. Zwycięstwa. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że Miasto prowadzi rozmowy z mieszkańcami przedmiotowego obszaru na temat przyszłości samego terenu, jak i jego obecnych użytkowników. Zakończenie wskazanych rozmów i co za tym idzie znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron, pozwoli na podjęcie dalszych działań w omawianym zakresie.
14. Petycja w sprawie linii autobusowej 84. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że w przypadku linii wewnętrznych Rumi, a taką jest linia 84, zwiększenie częstotliwości funkcjonowania tej linii bądź uruchomienia nowej linii na terenie Rumi zależy wyłącznie od Urzędu Miasta Rumi. Biorąc pod uwagę, że zakres obsługi komunikacyjnej Rumi na rok 2020 i kwota dopłaty budżetowej z budżetu Rumi została już określona przez władze Rumi, ZKM w Gdyni stoi na stanowisku, że realizacja tego postulatu w przyszłym roku nie będzie możliwa.
15. Petycja w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Cisowa-Granica Miasta. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że w planach inwestycyjnych na lata 201-2021 ujęta została budowa kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ulicy Handlowej.
16. Petycja w sprawie wprowadzenia płatności bezgotówkowych w Urzędzie. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że w UMG karty płatnicze obsługujemy w kasach urzędu od 2004 roku. Interesanci każdego rodzaju wpłatę mogą uiszczać w formie bezgotówkowej oprócz tradycyjnych wpłat przelewem bądź gotówką. W 2017 roku UMG umożliwił dokonywanie transakcji bezgotówkowych również w przypadku pobierania opłat za mandaty karne przez strażników miejskich, którzy wyposażeni zostali w terminale mobilne.
17. Petycja w sprawie uchylenia uchwały RM Gdyni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że 29 stycznia 2020 roku uchwałą Nr XVI/548/20 Rady Miasta Gdyni przyjęta została uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty, podwyższająca częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami z tytułu kompostowania bioodpadów oraz uchylająca uchwałę Nr XIV/477/19 Rady Miasta Gdynia z dnia 27 listopada 2019 r. Poinformowano również, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszt usługi odbioru i zagospodarowania odpadów w wyniku przeprowadzonych  przetargów wynosi 5 189 112,47 zł, a w dniu 21 listopada 2019 r. Zgromadzenie Wspólników Ekodolina Sp. z o.o. podjęło uchwałę, która skutkowała 10 %-wym wzrostem cen za przyjęcie odpadów przez instalację komunalną Ekodolina Sp. z o.o. od 1 stycznia 2020 roku.
18. Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że problematyka dotycząca zasad funkcjonowania na terenie Gminy Miasta Gdyni strefy płatnego parkowania oraz opłat za korzystanie z tych stref została uregulowana w uchwale nr XVIII/340/12 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2012 r. w sprawie ustalania strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej. Powyższy akt prawa miejscowego został uchwalony w oparciu o uregulowania zawarte w art.13 ust. 1 pkt 1, art.13 b ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7 i art. 13 f ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W związku z powyższym brak jest uzasadnienia do utworzenia bezpłatnych miejsc parkingowych w rejonie użyteczności publicznej.
19. Petycja w sprawie zaniechania podejmowania działań, których skutkiem miałaby być jakakolwiek zmiana lokalizacji Szkoły. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że nie planowano podejmowania decyzji do zakończenia konsultacji społecznych, czyli do 30 czerwca 2020 r.
20. Petycja w sprawie imprezy sylwestrowej 2019/2020. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że na kilka dni przed przygotowaną organizacyjnie i technicznie  imprezą masową niemożliwe jest odwołanie istotnej części projektu, który od ponad miesiąca był promowany i reklamowany w mediach. Gmina Gdynia podejmuje działania zmierzające do tego, aby używanie środków pirotechnicznych, jeżeli ma miejsce, następowało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
21. Petycja w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że głos rodziców w tej sprawie jest bardzo istotny i w związku z tym został wydłużony czas konsultacji do 30 czerwca 2020 r., gdzie po przeanalizowaniu wszystkich argumentów, zostanie wybrany najlepszy sposób na realizację planu rozwoju gdyńskich szkół w latach 2020-2030.
22. Petycja w sprawie wyeliminowania wyprzedzania pojazdów w obrębie 32 przejść dla pieszych. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że lista 32 przejść jest bardzo zbliżona do tej, nad którą Urząd Miasta pracuje od wielu miesięcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Mariola Skrzycka
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Skrzycka
Data wytworzenia informacji: 09.06.2020
Data udostępnienia informacji: 09.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.07.2020 10:40 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
10.07.2020 10:37 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
09.06.2020 13:24 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
09.06.2020 13:23 Korekta Michał Kowalski
09.06.2020 13:21 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
09.06.2020 13:19 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
09.06.2020 12:37 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
09.06.2020 12:35 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
09.06.2020 12:29 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
09.06.2020 12:25 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
09.06.2020 12:23 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
09.06.2020 12:18 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
09.06.2020 12:15 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
09.06.2020 12:13 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
09.06.2020 12:11 Aktualizacja treści Mariola Skrzycka
09.06.2020 11:51 Korekta Michał Kowalski