Przebudowa nawierzchni płaszczyzny postoju samolotów

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 387 000 €
na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa nawierzchni płaszczyzny postoju samolotów"

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę konstrukcji nawierzchni płaszczyzny postoju samolotów PPS 3 wraz z oświetleniem płaszczyzny postoju, technologią ruchu naziemnego statków powietrznych, pojazdów i pieszych, oznakowaniem poziomym na istniejącej drodze kołowania DK G i przebudowanej płaszczyźnie postojowej samolotów PPS 3.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia 15 tygodni od daty podpisania umowy.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zatwierdzony projekt budowlany na podstawie którego zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę) w zakresie przebudowy lub budowy nawierzchni utwardzonych pola ruchu naziemnego o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł każda.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
a) w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych - 1 osoba;
b) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznej - 1 osoba;

8. Wysokość wadium: 3 000,00 zł

9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena oferty brutto - 100 %

10. Ofertę należy złożyć do dnia 21.10.2011r. do godz. 11 00 w siedzibie Zamawiającego:
Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 21.10.2011r. o godz. 12 00 w siedzibie Zamawiającego: Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia.

12. Termin związania ofertą 30 dni.

SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3, 3a wer. word

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 12.10.2011
Data udostępnienia informacji: 12.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2011 13:13 usunięcie ogłosz. Bartosz _Wardencki
12.10.2011 16:12 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki