Ogłoszenie przetargu "Budowa Budynku Wielofunkcyjnego"

Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o. 
81-378 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 18
ogłasza

przetarg nieograniczony na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego” o wartości do 387.000 euroPrzetarg realizowany na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych znajdującego się na stronie :

http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/5493_66167.html?page=&artg=1

 

Termin wykonania zamówienia:

I Koncepcja wielobranżowa: nie później niż 42 dni od daty podpisania umowy.

II Projekt budowlany wraz z kompletem uzgodnień, informacja BIOZ oraz zagospodarowania zieleni w obrębie obszaru opracowania: nie później niż 84 dni od daty odbioru przez Zamawiającego koncepcji wielobranżowej bez uwag.

III Projekty wykonawcze wraz z pozostałymi elementami dokumentacji: nie później niż 91 dni od daty odbioru przez Zamawiającego koncepcji wielobranżowej bez uwag.

IV  Złożenie kompletnego wniosku we właściwym organie administracji publicznej o wydanie Zamawiającemu decyzji udzielającej mu pozwolenia na budowę dla budynku wielofunkcyjnego na podstawie opracowanej dokumentacji: następnego dnia roboczego [poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] po odbiorze bez uwag projektu budowlanego.

 

Kryteria wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

cena oferty brutto – 100 %.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 

Termin składania ofert:

I. Ofertę należy złożyć do dnia 23.02.2011 r., godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego:
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia

II. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.02.2011 r., godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia

III. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą, lub inną drogą np. pocztą kurierską,
o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

IV. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

 

O udział w Przetargu mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki:

I. Posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy lub budowy budynków użyteczności publicznej kubaturze nie mniejszej niż 5.000 m3 każda.

II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

III. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych prac konkursowych.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest Dyrektor ds. Inwestycji Pan Zbigniew Wawrzyniak Tel. 58 713 – 29 – 44, fax. 58 713 – 29 – 42.

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO

 

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Specyfikacja techniczna budynku wielofunkcyjnego w Porcie Lotniczym Gdynia – Kosakowo

Załącznik Nr 3 – Bilans powierzchni – zestawienie pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego

Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik Nr 5 – Projekt umowy

Załącznik Nr 6 – Mapa do celów projektowych obszaru objętego opracowaniem

Załącznik Nr 7 – Wyciąg z „Koncepcji przystosowania lotniska Oksywie do wymogów lotnictwa cywilnego”

Załącznik Nr 8 – Przekrój poprzeczny budynku wielofunkcyjnego – schemat funkcjonalny

Załącznik Nr 9 – Kopia Decyzji Środowiskowej nr RDOŚ-22-WOO.6670/14-16/10/ER z dnia 20.08.2010

Załącznik Nr 10 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 11 – Wstępne badania geotechniczne


 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Anna Radajak
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radajak
Data wytworzenia informacji: 11.02.2011
Data udostępnienia informacji: 11.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.02.2011 12:32 Korekta Anna Radajak
11.02.2011 12:29 Dodanie informacji Anna Radajak