Budowa budynku biurowo - socjalnego dla służb utrzymania lotniska Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo–post. 2

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
81-382 Gdynia, Al. Marszałka
Piłsudskiego 52/54
na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 € na roboty budowlane pn.: 
„Budowa budynku biurowo - socjalnego dla służb utrzymania lotniska Portu
Lotniczego Gdynia-Kosakowo."
-post. 2

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:
Budowa budynku biurowo-socjalnego w technologii kontenerowej dla Służb Utrzymania Lotniska wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowa przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza teletechnicznego i energetycznego. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, a w szczególności:

1) Roboty przygotowawcze.

2) Roboty budowlane w zakresie układu komunikacyjnego, w tym:
a) Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej,
b) rozbudowa nawierzchni utwardzonej.

3) Roboty budowlane w zakresie przyłączy, w tym:
a) budowa wodociągu,
b) budowa kanalizacji sanitarnej,
c) budowa przyłącza teletechnicznego i energetycznego.

4) Roboty budowlane w zakresie budynku, w tym:
a) wykonanie podstaw pod kontenery z bloczków betonowych wraz z izolacją,
b) montaż kontenerów,
c) montaż instalacji wewnętrznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi SIWZ

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wymagany termin zakończenia i zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych do 12.09.2013r.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie na poniższej stronie internetowej.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali i oddali do użytkowania co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy budynku biurowo-socjalnego w technologii kontenerowej o wartości netto minimum 250 000,00 zł w każdej robocie budowlanej,

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia kierowania robotami:
a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

8. Wysokość wadium: 3 000,00 zł

9. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:
cena oferty brutto - 100 %


10. Ofertę należy złożyć do dnia 20.06.2013r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
Kancelaria Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. pok. 221, 81-198 Pogórze, ul. Gen. W. Andersa 2A.

11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 20.06.2013r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: sala konferencyjna Portu Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. pok. 225, 81-198 Pogórze, ul. Gen. W. Andersa 2A.

12. Termin związania ofertą 30 dni.


SIWZ

załącznik nr 1, 2, 3a, 3b wer. Word

załącznik nr 4

załącznik nr 5 i 6

Projekt Budowlany SUL

Projekt Wykonawczy SUL

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

I. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 17.06.2013r
załącznik do odpowiedzi

1. załącznik nr 1 wer. Word

II. Pytania i odpowiedzi zamieszczone 18.06.2013r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 10.06.2013
Data udostępnienia informacji: 10.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2013 13:09 Odpowiedzi 2 Bartosz _Wardencki
17.06.2013 16:16 załącznik do odpowiedzi Bartosz _Wardencki
17.06.2013 15:53 odpowiedz Bartosz _Wardencki
10.06.2013 10:27 Korekta Bartosz _Wardencki
10.06.2013 09:59 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki