Opracowanie koncepcji oraz kompleksowej dokumentacji projektowej dla Centrum Nowoczesnego Seniora.


UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! 
Ofertę należy złożyć do dnia 27.01.2021 r., do godz. 13.00.
Otwarcie ofert - dnia 27.01.2021 r., godz. 14.00.


Ogłoszenie nr 768719-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.


Laboratorium Innowacji Społecznych: Opracowanie koncepcji oraz kompleksowej dokumentacji projektowej dla adaptacji budynku dawanej szkoły przy ul. 10 lutego 26 w Gdyni na Centrum Nowoczesnego Seniora.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Laboratorium Innowacji Społecznych,
krajowy numer identyfikacyjny 36379912800000,
ul. Stefana Żeromskiego   31 , 81-346  Gdynia,
woj. pomorskie, państwo Polska,

tel. +48(58)7273900, +48(58)7273907,
e-mail a.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl,
faks +48(58)7273914.
Adres strony internetowej (URL): http://gdynia.pl/bip/lis
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://gdynia.pl/bip/lis
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://gdynia.pl/bip/lis
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
ElektronicznieNie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Laboratorium Innowacji Społecznych,
adres: ul. Stefana Żeromskiego 31 , 81-346 Gdynia (Sekretariat I piętro).
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie koncepcji oraz kompleksowej dokumentacji projektowej dla adaptacji budynku dawanej szkoły przy ul. 10 lutego 26 w Gdyni na Centrum Nowoczesnego Seniora.
Numer referencyjny: ZP.2500.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. wykonanie koncepcji oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, projektu wykończenia i wyposażenia wnętrz, wizualizacji, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i STWIORB dla zadania polegającego na adaptacji budynku dawnej szkoły przy ul. 10. Lutego w Gdyni na Centrum Nowoczesnego Seniora, wraz z uzgodnieniami, decyzjami, przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przeniesieniem całości autorskich praw majątkowych, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowanej dokumentacji, na Zamawiającego oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,
1.2. wykonanie koncepcji oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i STWIORB dla zadania polegającego na remoncie i adaptacji części sportowej budynku, wraz z uzgodnieniami, decyzjami, przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli okaże się konieczne) oraz przeniesieniem całości autorskich praw majątkowych w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowanej dokumentacji na Zamawiającego oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,
1.3. prowadzenie kontroli kosztów inwestycji.
2. Zakres dokumentacji projektowej służący do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie inwestycji (zwanej również wykonaniem robót budowlanych), winien obejmować, w szczególności:
2.1. projekt zagospodarowania terenu,
2.2. projekt architektoniczno-budowlany,
2.3. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty o których mowa w §5 ust.1 p.4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r.
2.4. projekt techniczny,
2.5. projekt wykonawczy,
2.6. projekt wnętrz zawierający: - projekt lekkiej zabudowy, - projekt kolorystyki i rozwiązań materiałowych w zakresie wykończenia wnętrz wraz z rozwiązaniami detali, - projekt dekoracji i systemów ekspozycji, - projekt mebli wbudowanych, - projekt wyposażenia ruchomego, - projekt systemu identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem oznaczeń tyflograficznych i QR kodów, - projekt innych elementów niewymienionych wyżej, a które wynikają z pozostałych opracowań, 2.7. projekt zieleni zawierający gospodarkę drzewostanem, nasadzenia zieleni i zalecenia pielęgnacyjne dla istniejącej i projektowanej zieleni,
2.8. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2.9. przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie,
2.10. wizualizacje – 4 ujęcia uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania,
2.11. inne opracowania niezbędne dla wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” oraz załączniku nr 9 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)”.
4. Zamawiający, nie stawia wymagań odnośnie zatrudnienia osób zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp.
5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej kopii polisy OC lub kopii umowy OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni.
6. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, co do zasady określają minimalne parametry produktów, robót lub usług wymaganych przez Zamawiającego w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, chyba że zastosowanie wskazanych produktów, robót lub usług jest niezbędne do zachowania należytej jakości projektowanych elementów lub systemów, warunków gwarancji lub ciągłości procesów.
7. Wykonawca dostarczy dokumentację w terminie i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Sposób transportu oraz opakowanie muszą zapewniać należyte zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniami. Za szkody powstałe w wyniku nienależytego opakowania oraz/lub transportu winę ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie, uprawnienia oraz spełniających wymogi przepisów prawa jeśli takie są wymagane.
9. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie i podaje firmy podwykonawców. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez siebie, podwykonawców oraz inne podmioty.
10. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania wszelkich uwag Zamawiającego i/lub osób pełniących funkcje przedstawiciela Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
71242000-6
71248000-8
71000000-8
71221000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach      12
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

 
 
II.9) Informacje dodatkowe:
1. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
1.1. Koncepcja oraz kompletny projekt budowlany wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę (tj. projekt zagospodarowania działki lub terenu, architektoniczno – budowlany, oraz opinie, uzgodnienia pozwolenia i inne dokumenty), wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji dla obu etapów oraz przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę i wszystkich dokumentów niezbędnych do jego uzyskania – w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
1.2. Projekt techniczny, projekt wykonawczy, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i wizualizacje w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający zastrzega sobie termin na sprawdzenie dokumentacji 3 tygodnie od przekazania dokumentacji.
2. Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych Projektant zobowiązuje się pełnić w całym okresie realizacji robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 5. pkt 1) i 8) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1228); 8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b uPzp, tj.:
7.1.2.1. w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej jedną wielobranżową dokumentację projektową, tj. projekt budowlany i wykonawczy obejmujący, w szczególności, branżę budowlaną, konstrukcyjną, elektryczną i sanitarną, której przedmiotem była budowa** (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa) lub przebudowa**, budynku objętego ochroną konserwatorską*, o kubaturze nie mniejszej niż 3000 m³ i wartości projektowanych prac nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
b) dysponują osobą, którą skierują do realizacji zamówienia, z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonała co najmniej jeden projekt budowlany, którego przedmiotem była budowa** (odbudowa, rozbudowa i nadbudowa) lub przebudowa** budynku objętego ochroną konserwatorską*, o kubaturze nie mniejszej niż 3000 m³ i wartości projektowanych prac nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220). * za budynek objęty ochroną konserwatorską, uznaje się budynek wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego lub wpisu do gminnej ewidencji zabytków. ** Użyte w niniejszej SIWZ definicje budowy lub przebudowy należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333). Wartości podane w ww. dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia Ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych.
7.1.3. Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie.
7.1.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.1.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7.1.3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
7.1.3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu.
7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.5. Zamawiający w oparciu o art. 24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, tj.: 8.3.1. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wśród usług, potwierdzonych dowodami, musi się znaleźć usługa na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 7.1.2.1.a) SIWZ. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 8.3.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wśród osób, wykazanych przez Wykonawcę, musi się znaleźć osoba na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 7.1.2.1.b) SIWZ. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 8.3.3. Dokumentów dotyczących innych podmiotów na potencjale których Wykonawca polega na zasadzie określonej w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę (w takim zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu - dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.1. i 8.3.2. 8.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 8.1.3., nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania: 8.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 8.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego. 8.5. W przypadku Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 8.6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.7. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1.1.-8.1.6. dotyczące Wykonawcy, Wykonawców występujących wspólnie oraz innych podmiotów składa się w oryginale, z zastrzeżeniem zapisów pkt 8.1.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. składa się w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 8.8. Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia oraz złożone przez Wykonawcę i na wezwanie Zamawiającego muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1282).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8.1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (Formularzem oferty) 8.1.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, w zakresie wskazanym w pkt 7.1. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.1.1.
8.1.3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie w formie pisemnej tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
8.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, o których mowa w pkt 8.1.1., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te stanowią wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8.1.5. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, o których mowa w pkt 8.1.1. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8.1.6. Pełnomocnictwo złożone pisemnie w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
8.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria                           Znaczenie
Cena oferty brutto            60,00
Doświadczenie projektanta z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej             40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonych do SIWZ „Istotnych postanowieniach umowy” (załącznik nr 8 do SIWZ).
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz na warunkach określonych w umowie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w umowie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia zmiany.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
3.1 odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części obowiązków Wykonawcy i zakresu przedmiotu umowy i związanego z tym odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia,
3.2 zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
3.3 zmiany sposobu, lub terminów płatności, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy,
3.4 zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia ustawowych terminów przez organy administracji lub inne podmioty wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, którym to opóźnieniom Wykonawca nie mógł zapobiec,
3.5 zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, lub jego elementów, w przypadku przekroczenia terminu wskazanego w Harmonogramie, w przypadku wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiana terminu jest spowodowana wystąpieniem opóźnień z winy Zamawiającego lub innych organów, instytucji niezależnych od Wykonawcy, niepozwalających na zrealizowanie zamówienia w terminie,
3.6 zmiany osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem że nowe osoby będą spełniały warunki określone w postępowaniu przetargowym oraz przedstawione zostaną wymagane dokumenty dla tych osób,
3.7 zmiany podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny,
3.8 zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
3.9 zmiany zakresu zamówienia (np. zwiększenia), nie prowadząca do zmiany charakteru umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, a uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją postępowania, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia wynagrodzenia,
3.10 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a także zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana wynagrodzenia i zasad, o których mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić w przypadku, gdy spowodują wzrost kosztów Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie realnego wpływu wzrostu tych kosztów na realizację umowy. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty np. wysokość płac za poprzednie miesiące realizacji umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25.01.2021, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1.1. Ofertę należy złożyć do dnia 25.01.2021 r., do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: w Laboratorium Innowacji Społecznych,
adres: ul. Stefana Żeromskiego 31 , 81-346 Gdynia (Sekretariat I piętro).
1.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.01.2021 r., o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych adres: ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.
W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert tylko i wyłączanie za pośrednictwem transmisji on - line pod adresem:
https://link.do/jGOdm
adres alternatywny:
https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1oyAfdTMTWp0Wg/live

1.3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.
1.4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.
2.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
2.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
2.3.1. w pieniądzu,
2.3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,
2.3.3. w gwarancjach bankowych,
2.3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2.4. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonalne w Polsce i poddane prawu polskiemu, z tytułu: 2.4.1. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
2.4.2. nie przedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – stosownie do treści art. 150 ust 7, 8 i 9 ustawy Pzp.
2.5. Zabezpieczenie i jego treść w formie innej niż pieniężnej podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
2.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku PKO Bank Polski SA, numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094, z podaniem tytułu „Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214.000 euro na opracowanie koncepcji oraz kompleksowej dokumentacji projektowej dla adaptacji budynku dawanej szkoły przy ul. 10 lutego 26 w Gdyni na Centrum Nowoczesnego Seniora. ”.
2.7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
2.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie:
2.8.1. 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. odebrania kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzonego protokołem odbioru,
2.8.2. 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
2.9. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość. 2.10. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu pierwotnie ustalonego, Wykonawca na co najmniej 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.
2.11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zmawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 768719-N-2020 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.12.2020 r.pdf.,

SIWZpdf.,

Załączniki do SIWZ:

zał. nr 1 - Formularz Oferty - doc.pdf.,

Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - doc.pdf.,

Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - doc.pdf.,

Zał. nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - doc.pdf.,

Zał. nr 5 - Wzór zobowiązania innego podmiotu - doc.pdf.,

Zał. nr 6 - Wykaz usług - doc.pdf.,

Zał. nr 7 - Wykaz osób - doc., pdf.,

Zał. nr 8 - Istotne postanowienia umowy - pdf.,

Zał. nr 9 - OPZ - pdf.,

Zał. nr 9.1. - Granice opracowania - załacznik nr 1 do OPZ - pdf.,

Zał. nr 9.2. - Podział pomieszczeń - załącznik nr 2 do OPZ - pdf.,


Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.01.2021r. - pdf.,


Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.01.2021r.:

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.01.2021r. - pdf.,

Inwentaryzacja - Rysunki - zip.,

Inwentaryzacja - Zdjęcia - zip.,


Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.01.2021r.:

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.01.2021r. - pdf.,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.01.2021r. - pdf.,


Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21.01.2021r. - zip.,


Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22.01.2021r. - pdf.,


Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.01.2021r. - pdf.,


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.03.2021r.
- pdf.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Szymon Socha
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 22.12.2020
Data udostępnienia informacji: 22.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2021 16:20 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
27.01.2021 15:19 Aktualizacja treści Joanna Piernik
22.01.2021 10:18 Aktualizacja treści Joanna Piernik
21.01.2021 13:39 Aktualizacja treści Joanna Piernik
19.01.2021 15:53 Aktualizacja treści Joanna Piernik
18.01.2021 14:26 Aktualizacja treści Joanna Piernik
13.01.2021 13:50 Aktualizacja treści Joanna Piernik
22.12.2020 15:11 Korekta Szymon Socha
22.12.2020 15:10 Dodanie informacji Szymon Socha