Konkurs na koncepcję połączenia pieszego między Oksywiem Górnym i Dolnym oraz zagospodarowania Parku Leśnego w Gdyni i przeniesienia prawa do pracyKonkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla połączenia pieszego pomiędzy Oksywiem Górnym i Dolnym (tj. pomiędzy ul. Żeglarzy, a planowaną ul. Nową Zieloną) oraz zagospodarowania Parku Leśnego (na obszarze między ul. Bosmańską a ul. Śmidowicza) w Gdyni i przeniesienie prawa do pracy konkursowej

Numer postępowania: ZP.2500.2.2020

Ogłoszenie nr 520125383-N-2020 z dnia 13-07-2020 r.
Gdynia: Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla połączenia pieszego pomiędzy Oksywiem Górnym i Dolnym oraz zagospodarowania Parku leśnego w Gdyni i przeniesienie prawa do pracy konkursowej. Przedmiot zamówienia będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu: Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Nazwa projektu lub programu: Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla połączenia pieszego pomiędzy Oksywiem Górnym i Dolnym oraz zagospodarowania Parku leśnego w Gdyni i przeniesienie prawa do pracy konkursowej. Przedmiot zamówienia będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu: Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I.1) NAZWA I ADRES:
Laboratorium Innowacji Społecznych, Krajowy numer identyfikacyjny 36379912800000, ul. Stefana Żeromskiego   31, 81-346  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(58)7273900, +48(58)7273907, e-mail a.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl, faks +48(58)7273914.
Adres strony internetowej (url): http://gdynia.pl/bip/lis
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
http://gdynia.pl/bip/lis
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
pisemnie
pod adres: Laboratorium Innowacji Społecznych Jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia (Sekretariat I piętro)
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla połączenia pieszego pomiędzy Oksywiem Górnym i Dolnym (tj. pomiędzy ul. Żeglarzy, a planowaną ul. Nową Zieloną) oraz zagospodarowania Parku leśnego (na obszarze między ul. Bosmańską a ul. Śmidowicza) w Gdyni i przeniesienie prawa do pracy konkursowej
Numer referencyjny: ZP.2500.2.2020

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej w podziale na dwie części, wynikające z etapowania przedsięwzięcia, dla: a) połączenia pieszego (traktu pieszego) o orientacyjnej długości 350 m pomiędzy ul. Żeglarzy, a planowaną ul. Nową Zieloną wraz z wejściami nr 1a, 1b i 1c (część realizacyjna – A), z określeniem granic terenu niezbędnych do jego realizacji, b) parku leśnego o powierzchni ok. 18 ha na obszarze między ul. Bosmańską a ul. Śmidowicza (część ideowa - B), wraz z przeniesieniem całości autorskich praw majątkowych w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie i załącznikach. Celem Konkursu jest: a) realizacja postanowień Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, tj. zintegrowanie Oksywia górnego i dolnego poprzez utworzenie połączenia pieszego pomiędzy Oksywiem górnym i dolnym (traktu pieszego) oraz parku leśnego, które służyć mają poprawie wizerunku dzielnicy Oksywie oraz realnie poprawiać komunikację pomiędzy jej częściami, b) wyłonienie koncepcji prezentującej najlepsze rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne dla połączenia pieszego (traktu pieszego) (część realizacyjna Konkursu - A) oraz parku leśnego (część ideowa Konkursu - B) pod względem: -środowiskowym, -funkcjonalno-użytkowym, -społecznym, -racjonalności ekonomicznej wykonania i utrzymania, która będzie stanowiła podstawę do opracowania dokumentacji projektowej dla pierwszego etapu obejmującego część A.

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 6.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy mogą wspólnie brać udział w Konkursie. Przepisy dotyczące Uczestnika stosuje się odpowiednio do Uczestników biorących wspólnie udział w Konkursie. 6.2.Każdy z Uczestników Konkursu może złożyć jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 6.3.Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić następujące warunki i wymagania: 6.3.1.nie podlegać wykluczeniu z postępowania, na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 5. pkt 1) i 8) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: 1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019r. poz. 498 z późn. zm.); 8)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 6.3.2.spełniać wymagania i warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże że: 6.3.2.1.dysponuje następującą osobą zdolną do wykonania zamówienia: 1)co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącej członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego. 6.4.Uczestnicy Konkursu biorący udział wspólnie ustanawiają Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w Regulaminie. Uczestnik Konkursu biorący samodzielnie udział w Konkursie może ustanowić Pełnomocnika do złożenia w jego imieniu Wniosku. Osoby fizyczne wspólnie składające Wniosek, podpisują ten Wniosek wraz z oświadczeniami przez każdą z tych osób we własnym imieniu, bądź ustanawiają Pełnomocnika. 6.5.W przypadku gdy Wniosek lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Uczestnika konkursu nie wynika z innych dokumentów załączonych do Wniosku lub Wniosek składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia do Wniosku musi być załączone Pełnomocnictwo (złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 6.6.Uczestnik Konkursu, aby spełnić warunki udziału w Konkursie, o których mowa w pkt 6.3. może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22a uPzp. Jeżeli Uczestnik Konkursu polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie składa się wraz z Wnioskiem. 6.7.Uczestnik Konkursu biorący samodzielnie udział w Konkursie, jak i Uczestnik wspólnie biorący udział w Konkursie oraz inne podmioty na zasobach których Uczestnik będzie polegał przy realizacji zamówienia składają dokumenty i oświadczenia potwierdzające niepodleganie wykluczeniu i spełnianie wymagań i warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w pkt 6.8. - 6.10. Regulaminu. 6.8.Dokumenty i oświadczenia składane przez Uczestnika Konkursu na etapie składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie w celu potwierdzenia spełnienia stawianych w Konkursie wymagań i warunków: 6.8.1.Wypełniony Formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 (składa Uczestnik Konkursu lub Uczestnicy Konkursu ubiegający się wspólnie składają jeden formularz), 6.8.2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków i wymagań udziału w konkursie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu (składa Uczestnik Konkursu, Uczestnicy Konkursu ubiegający się wspólnie), 6.8.3.Wykaz osób skierowanych przez Uczestnika Konkursu do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu. W Wykazie osób, na potwierdzenie warunku, musi zostać wskazana osoba, o której mowa w rozdziale 6 pkt 6.3.2.1. Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie składają jeden wspólny Wykaz osób. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 220). 6.8.4.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku gdy Wniosek lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Uczestnika Konkursu nie wynika z innych dokumentów załączonych do Wniosku lub Wniosek składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, 6.8.5.Jeżeli Uczestnik Konkursu polega na zdolnościach innych podmiotów Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do Wniosku. 6.8.6.Wniosek oraz dokumenty/oświadczenia o których mowa w pkt 6.8.1., 6.8.2. i 6.8.5. należy złożyć w formie pisemnej, tj. w formie oryginału podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania, pozostałe dokumenty/oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem zapisów pkt 6.8.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Uczestnik Konkursu, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Uczestnik Konkursu, Uczestnicy Konkursu wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6.8.7.Wniosek wraz z załącznikami zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację. Wniosek wraz z dołączonymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w nienaruszonej kopercie trwale zamkniętej i opisanej jak w pkt 8.3. Regulaminu. 6.8.8.Wymóg złożenia dokumentów/oświadczeń, o których mowa powyżej dotyczy Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w Konkursie, Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie, ewentualnie innego podmiotu w zakresie w jakim ich dotyczą. 6.8.9.Załączone do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie dokumenty/oświadczenia muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. zmieniającego powyższe rozporządzenie (Dz. U. z 2018r. poz. 1993) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2447) zmieniającego powyższe rozporządzenie. 6.9.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.10.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 6.6. Regulaminu, nie potwierdzają spełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Uczestnik konkursu w terminie określonym przez Zamawiającego: 6.10.1.zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 6.10.2.zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 6.6. 6.11.Uczestnik konkursu, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Uczestnika konkursu. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.12.Po dacie złożenia Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, Zamawiający sporządzi informację o Uczestnikach Konkursu, którzy złożyli Wnioski w postępowaniu i prześle drogą elektroniczną do Uczestników Konkursu którzy złożyli Wnioski. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są na postawie niniejszego Regulaminu oraz w związku z art. 24 ust. 11 uPzp do złożenia w terminie 3 dni od dnia przesłania powyższej informacji, Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. W przypadku Uczestników konkursu wspólnie składających Wniosek, oświadczenie o grupie kapitałowej składa każdy z tych Uczestników. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. Sąd Konkursowy bezpośrednio po upływie terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie dokona badania złożonych Wniosków pod względem spełnienia wymagań Regulaminu. Do oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 uPzp stosuje się odpowiednio. Zamawiający wezwie Uczestników do ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień Wniosków, oświadczeń/dokumentów, w tym oświadczenia o którym mowa w pkt 6.12. Regulaminu oraz na tej podstawie dokona oceny spełniania przez Uczestników wymagań i warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie i przepisami uPzp według formuły „spełnia – nie spełnia”. O wyniku kwalifikacji Zamawiający niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu. Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Prac Konkursowych Uczestników Konkursu spełniających wymagania i warunki określone w Regulaminie. Uczestnicy Konkursu niespełniający wymagań i warunków określonych w Regulaminie Konkursu podlegają wykluczeniu.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Walory środowiskowe - 35
Walory użytkowe - 25
Racjonalność ekonomiczna - 25
Walory społeczne - 15

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 10/08/2020, godzina: 13:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski (PL)
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z załącznikami w formie pisemnej, należy złożyć do dnia 10.08.2020r. do godziny 13.00, w siedzibie Zamawiającego, Laboratorium Innowacji Społecznych Jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia (Sekretariat I piętro). Prace Konkursowe należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 30.11.2020r. do godz. 13.00 za pokwitowaniem złożenia Pracy Konkursowej (Załącznik nr 8 do Regulaminu), w siedzibie Zamawiającego, Laboratorium Innowacji Społecznych Jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia (Sekretariat I piętro). Godziny pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku 08.00-16.00.

IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
W Konkursie mogą zostać przyznane nagrody, przy czym pierwsza nagroda przyznana będzie najlepszej Pracy Konkursowej. Organizator zamierza przeznaczyć na nagrody kwotę 40 000,00 zł brutto. Wysokość nagród: I NAGRODA: kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem Pracy Konkursowej dla części realizacyjnej - A, II NAGRODA: kwota pieniężna w wysokości 13 000,00 zł brutto, III NAGRODA: kwota pieniężna w wysokości 7 000,00 zł brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni. Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją konkursową, w tym Regulaminem konkursu, dostępne będzie na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP): http://gdynia.pl/bip/lis w BIP. Laboratorium Innowacji Społecznych, działając jako Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia, 81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31 reprezentowane przez Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych, tel. 58 727-39-00, fax. 58 727-39-14, e-mail: sekretariat@lis.gdynia.pl . Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: iod@lis.gdynia.pl . Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wzięcia udziału w postepowaniu, realizacji postanowień dokumentacji postępowania, wyłonienia najlepszej Pracy Konkursowej, negocjacji i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, realizacji umowy oraz w celu archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (uPzp, Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane co do zasady przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, przez okres obowiązywania trwałości projektu. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli Wnioski i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (tj. Wykonawcy z którymi nie została zawarta umowa). Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Wykonawca posiada: 1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 2.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy *; 3.na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 4.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00, adres poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl , gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Na podstawie art. 23 ust lit e) Wykonawcy nie przysługuje: 1.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Ogłoszenie o Konkursie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 13.07.2020r. - pdf.,

Regulamin Konkursu 13.07.2020r. - pdf., doc.

Załączniki do Regulaminu Konkursu:

1.       Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie - doc., pdf.,  
2.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w Konkursie - doc., pdf.
3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie - doc., pdf.
4.       Zobowiązanie innego podmiotu - doc., pdf.
5.       Wykaz osób - doc., pdf.
6.       Oświadczenia o grupie kapitałowej - doc., pdf.
7.       Koperta z kartą identyfikacyjną pracy konkursowej - doc., pdf.
8.       Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej - doc., pdf.
9.       Istotne postanowienia umowy - pdf.
9.1.    Opis Przedmiotu zamówienia (OPZ) zał. nr 1 do Umowy - pdf.
10.    Zał. graf. – Zdjęcie lotnicze z zakresem konkursu - pdf.
11.    Zał. graf. – Kontekst otoczenia - pdf.
12.    Zał. graf. – Inwentaryzacja zdjęciowa - pdf.
13.    Zał. graf. – Struktura własności terenu - pdf.
14.    Wytyczne do projektowania uzyskane z Wydziału Ogrodnika Miasta UM - pdf.
15.    Warunki techniczne:
15.1. w zakresie drogowym i odwodnienia uzyskane z Wydziału Inwestycji UM Gdynia - pdf.
15.2. w zakresie oświetlenia uzyskane z Wydziału Inwestycji UM Gdynia - pdf.
16.    Zał. graf. – Koncepcja przebiegu ul. Nowa Zielona (dostarczona będzie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania Prac Konkursowych)
17.    Zał. graf. – Ukształtowanie terenu pdf. (dwg. dostarczone będą Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania Prac Konkursowych) - pdf.
18.    Zał. graf. – Zakres konkursu pdf. (dwg. dostarczone będą Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania Prac Konkursowych) - pdf.,

Pytanie i Odpowiedź_1 z dnia 04.08.2020r. - pdf.,

Wynik Konkursu - 21.12.2020r. - pdf.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 13.07.2020
Data udostępnienia informacji: 13.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2020 10:24 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
04.08.2020 11:50 Dodanie informacji Agnieszka Nadziejko