Budowa zespołu dwóch budynków Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino

obrazek UE
Ogłoszenie nr 605750-N-2020 z dnia 2020-11-04 r.

Laboratorium Innowacji Społecznych: 
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 euro na budowę zespołu dwóch budynków Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Realizacja zamówienia będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, Działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0005/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Laboratorium Innowacji Społecznych, krajowy numer identyfikacyjny 36379912800000, ul. Stefana Żeromskiego   31 , 81-346  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(58)7273900, +48(58)7273907, e-mail a.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl, faks +48(58)7273914.
Adres strony internetowej (URL): http://gdynia.pl/bip/lis
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://gdynia.pl/bip/lis
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://gdynia.pl/bip/lis
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, (Sekretariat, I piętro)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 euro na budowę zespołu dwóch budynków Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino
Numer referencyjny: ZP.2500.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu dwóch budynków Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino zlokalizowanego przy ul. Widnej, na działkach nr 204/4, 204/6, 204/8 i 203/5, obręb 0028 Witomino – Radiostacja. 3.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 3.2.1. budowę budynku A - Centrum Sąsiedzkiego wraz z wyposażeniem, 3.2.2. budowę budynku B – Biblioteka bez wyposażenia w meble i sprzęty ruchome, 3.2.3. budowę dróg dojazdowych, 3.2.4. zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc postojowych, chodników, placu ze schodami terenowymi, tryskaczy chodnikowych, małej architektury oraz nasadzeniem zieleni, i innych elementów – zgodnie z dokumentacją projektową, 3.2.5. przebudowę, rozbiórkę i budowę elementów infrastruktury – zgodnie z dokumentacją projektową, 3.2.6. dostawę i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z zasadami promocji projektów unijnych określonych w aktualnych na czas realizacji robót Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 3.2.7. Zaprojektowanie i montaż neonu „Przystań Widna 2a” oraz szyldu Biblioteki zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej obu instytucji. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 7 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. 3.4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” wraz z załącznikami. 3.6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres zadeklarowany w ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego podpisaniem ostatecznego protokołu odbioru końcowego. Z zastrzeżeniem iż gwarancja na nasadzoną zieleń wynosi 2 lata od ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 3.7. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Osobami objętymi tym obowiązkiem są pracownicy fizyczni, wykonujący prace ogólnobudowlane, w tym wykonujący w szczególności następujący rodzaj czynności: 3.7.1. w zakresie robót z branży ogólnobudowlanej zgodnie z definicją robót budowlanych określoną w art. 3 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w szczególności: roboty rozbiórkowe, demontażowe, ziemne, drogowe, murarskie, tynkarskie, betoniarskie, zbrojarskie, dekarskie, montażowe, wykończeniowe; 3.7.2. w zakresie robót z branży elektrycznej i teletechnicznej, w szczególności takie jak: rozbiórka, budowa i przebudowa sieci, przyłączy i instalacji, montaż urządzeń, opraw, osprzętu; 3.7.3. w zakresie robót z branży sanitarnej, w szczególności takie jak rozbiórka, budowa i przebudowa sieci, przyłączy i instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, c.o., montaż urządzeń i przyborów. 3.8. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3.7., uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”. 3.9. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej powyższe. Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie trwania umowy do przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających aktualność posiadanego ubezpieczenia OC w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni. 3.10. Realizacja zamówienia będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, Działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0005/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja”. 3.11. Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni. 3.12. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przetargowej przekazanej Wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.13. Zaleca się przeprowadzenie wizji na terenie objętym inwestycją. 3.14. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie i podaje firmy podwykonawców. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez siebie, podwykonawców oraz inne podmioty.
 
II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212330-8
45100000-8
45261000-4
45262000-1
45300000-0
45313100-5
45400000-1
45112710-5
45223300-9
45233000-9
39150000-8
31523000-8
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  14   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach    14
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
 
II.9) Informacje dodatkowe: 6.1. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się podpisanie protokołu odbioru końcowego. Zakłada się termin realizacji przedmiotu umowy na 15 miesięcy od przekazania terenu budowy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia całości robót budowlanych w terminie 14 miesięcy od przekazania terenu budowy Wykonawcy. Jeśli termin odbioru przedłuży się ponad 15 miesięcy Wykonawca nie ma prawa wnoszenia roszczeń z tego tytułu. 6.2. Za datę zakończenia robót budowlanych uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę (pisemnego powiadomienia), Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu, jego gotowości do przeprowadzenia odbioru robót. Powyższe zgłoszenie musi być poprzedzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy zgodnie z art. 22 ust. 9 ustawy Prawo budowlane i potwierdzonym przez Nadzór Inwestorski. 6.3. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletną dokumentację powykonawczą. 6.4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania pozwolenia na użytkowanie przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 6.5. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy odbędzie się w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Jeśli Zamawiający nie będzie posiadał pozwolenia na budowę przed tym terminem, wówczas przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 30 dni od daty wydania pozwolenia na budowę. Zapisy ust. 6.1.-6.4. stosuje się odpowiednio. 6.6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji umowy (Harmonogram) wraz z uproszczonym kosztorysem wykonawczym, określone w § 3 istotnych warunków zamówienia, przed przekazaniem pierwszego rozliczenia prac, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu budowy. 6.7. Od dnia przekazania terenu budowy do momentu opracowania Harmonogramu do bieżącej kontroli realizacji umowy służyć będzie, zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski, Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy, określony w § 3 istotnych warunków zamówienia.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli roboty budowlane o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, polegające na budowie co najmniej dwóch budynków należących do jednej z kategorii: IX lub XI-XVIII, z wyjątkiem myjni samochodowych, garaży, obiektów magazynowych i kolejowych (Kategorie zdefiniowane w załączniku „Kategorie obiektów budowlanych” do ustawy Prawo budowlane). Każdy z ww. budynków winien posiadać następujące parametry: - dźwig osobowy (winda), - powierzchnia użytkowa budynku - nie mniej niż 350 m2, - budynek liczy nie mniej niż 2 kondygnacje nadziemne; Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej, może wykazać się wykonaniem obiektów budowlanych w ramach jednego kontraktu, jeżeli obejmował on wykonanie robót wskazanych w pkt. 1). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 7.2. Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie. 7.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7.2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp. 7.2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu. 7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7.6. Zamawiający w oparciu o art. 24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, tj.: 8.3.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wśród robót budowlanych, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć roboty budowlane na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 7.1.2.1. SIWZ. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 8.3.2. Dokumentów dotyczących innych podmiotów na potencjale których Wykonawca polega na zasadzie określonej w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę (w takim zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu - dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.1.. 8.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 8.1.3., nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania: 8.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 8.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego. 8.5. W przypadku Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 8.6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.7. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1.1.-8.1.6. dotyczące Wykonawcy, Wykonawców występujących wspólnie oraz innych podmiotów składa się w oryginale, z zastrzeżeniem zapisów pkt 8.1.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. składa się w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 8.8. Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia oraz złożone przez Wykonawcę i na wezwanie Zamawiającego muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. zmieniającego powyższe rozporządzenie (Dz. U. z 2018r. poz. 1993) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2447) zmieniającego powyższe rozporządzenie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8.1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (Formularzem oferty): 8.1.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, w zakresie wskazanym w pkt 7.1. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.1.1. 8.1.3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie w formie pisemnej tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 8.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, o których mowa w pkt 8.1.1., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te stanowią wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu. 8.1.5. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, o których mowa w pkt 8.1.1. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 8.1.6. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. 8.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 80.000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). 10.2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 10.3.1. w pieniądzu, 10.3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, 10.3.3. w gwarancjach bankowych, 10.3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 10.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 299). 10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku: Bank PKO BP SA numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 euro na budowę zespołu dwóch budynków Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. 10.5. Za wniesienie wadium w terminie, w formie pieniężnej, Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 10.6. Zaleca się załączenie do oferty kserokopii dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej. 10.7. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt. 10.3, dokument wadium należy złożyć w formie oryginału w opisanej kopercie wraz z ofertą (nie zszywając go z ofertą). Zaleca się załączenie do oferty kserokopii dokumentu wadium potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 10.8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. 10.9. Wadium składane w formie, o której mowa w pkt. 10.7, musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Beneficjenta, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z uPzp, kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 10.9.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10.9.3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 10.9.4. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria                                                                    Znaczenie
cena oferty brutto                                                    60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane  40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
18.1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonych do SIWZ „Istotnych postanowieniach umowy” (załącznik nr 8 do SIWZ). 18.2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz na warunkach określonych w umowie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w umowie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia zmiany. 18.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 18.3.1. zmiany osób wymienionych w §4 umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego na osoby o równoważnych uprawnieniach, 18.3.2. zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku: 1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a także zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana wynagrodzenia i zasad, o których mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić w przypadku, gdy spowodują wzrost kosztów Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie realnego wpływu wzrostu tych kosztów na realizację umowy. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty np. wysokość płac za poprzednie miesiące realizacji umowy, 3) wystąpienia robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 uPzp, robót zamiennych lub zaniechanych. Przy czym Zamawiający zastrzega, iż odstąpienie od realizacji części robót nie przekroczy 10% wartości robót budowlanych. Podstawą wykonania powyższych robót będzie protokół konieczności sporządzony zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. Protokół winien określać wielkość i zakres robót budowlanych, w przypadku gdy ich wykonanie będzie konieczne i/lub zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, określone w §14 ust. 1, zostanie odpowiednio zwiększone lub pomniejszone o tę wartość. Wartość tych robót zostanie ustalona w następujący sposób: a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie wykonawczym nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości wynagrodzenia określonego w §14 ust. 1, b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie wykonawczym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego, w oparciu o następujące założenia: - ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów wykonawczych, o których mowa w §3 ust. 10, a ilości wykonanych robót wg rzeczywistych obmiarów, przy czym rzeczywiste obmiary muszą być zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski, - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy powyższego zapisu, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) obowiązujących w danym kwartale roku, w którym została zawarta umowa. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. c) zwiększenie wynagrodzenia zostanie określone na podstawie cen jednostkowych czynników cenotwórczych (koszty jednostkowe, stawka roboczogodziny i narzuty) i ilości robót, użytych przez Wykonawcę do kalkulacji uproszczonego kosztorysu wykonawczego, o którym mowa w §3 ust. 10. W przypadku, gdy nie będzie możliwe skalkulowanie robót w powyższy sposób, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) obowiązujących w danym kwartale roku, w którym została zawarta umowa. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego, 18.3.3. zmiany sposobu płatności, terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy, 18.3.4. zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia niezawinionych i niemożliwych do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnień wynikających z: 1) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, 2) konieczności prowadzenia prac archeologicznych - o okres ich trwania, 3) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, 4) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 5) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, którym to opóźnieniom Wykonawca nie mógł zapobiec, 6) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 7) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych w szczególności nie występujące w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej (intensywne opady deszczu, śniegu, gradu, silne wiatry, mrozy, które nie pozwolą na prawidłową realizację robót budowlanych lub mogą mieć negatywne skutki realizacji robót budowlanych i prowadzić będą do przerwania robót), niesprzyjających warunków gruntowych, kolizji z instalacjami sieci podziemnych niezinwentaryzowanymi, wystąpieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych, potwierdzonych stosownym wpisem do dziennika budowy uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie, 8) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym takich jak: upadłość (lub niemożność realizowania z innego ważnego powodu) kluczowego podwykonawcy lub dostawcy, czego nie można było przewidzieć na etapie ofertowania przy zachowaniu należytej staranności, a prace lub dostawy danego podmiotu są istotne dla zrealizowania przedmiotu umowy i jest obiektywnie niemożliwe w krótkim czasie zastąpienie tego Wykonawcy lub dostawcy. 9) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i wynikającej z tego konieczności wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego wystąpienia ww. okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę. Dokonanie ww. zmian jest możliwe po uzyskaniu zgody, wyrażonej na piśmie przez Zamawiającego. 18.3.5. zmiany technologii wykonania robót bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego/ Nadzoru Inwestorskiego. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 1) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych od wskazanych w dokumentacji przetargowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót; 2) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót od wskazanej w dokumentacji przetargowej pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac oraz kosztów późniejszej eksploatacji; 3) koniecznością zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 4) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji przetargowej ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 5) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w SIWZ spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku, lub zbyt długim okresem oczekiwania na dostawę, tych materiałów lub urządzeń; 18.3.6. zmiany podwykonawcy robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny, 18.3.7. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 18.3.8. zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów objętych Harmonogramem, powodujących zmianę ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany te wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Nadzorem Inwestorskim oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2021-01-12, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
13.1. Ofertę należy złożyć do dnia 12.01.2021r., do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: w Laboratorium Innowacji Społecznych, adres: ul. Stefana Żeromskiego 31 , 81-346 Gdynia (Sekretariat I piętro). 13.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.01.2021r., o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych adres: ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia. W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert tylko i wyłączanie za pośrednictwem transmisji on-line pod adresem: https://link.do/jGOdm adres alternatywny: https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1oyAfdTMTWp0Wg/live . 13.3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 13.4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 17.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 17.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 17.3.1. w pieniądzu, 17.3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, 17.3.3. w gwarancjach bankowych, 17.3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 17.3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 17.4. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonalne w Polsce i poddane prawu polskiemu, z tytułu: 17.4.1. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 17.4.2. nie przedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – stosownie do treści art. 150 ust 7, 8 i 9 ustawy Pzp. 17.5. Zabezpieczenie i jego treść w formie innej niż pieniężnej podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 17.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku PKO Bank Polski SA, numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094, z podaniem tytułu „Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 euro na budowę zespołu dwóch budynków Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino”. 17.7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 17.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie: 17.8.1. 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 17.8.2. 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 17.9. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość. 17.10. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu pierwotnie ustalonego, Wykonawca na co najmniej 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 17.11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zmawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu nr 605750-N-2020 z dnia 04.11.2020r.pdf.,
 
SIWZ - RB CS Witominopdf.,
 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

zał. nr 1 Formularz oferty – doc., pdf.,
zał. nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – doc., pdf.,
zał. nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – doc., pdf.,
zał. nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – doc., pdf.,
zał. nr 5 Wzór zobowiązania innego podmiotu – doc., pdf.,
zał. nr 6 Wzór wykazu robót budowlanych – doc., pdf.,

zał. nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:
      zał. nr 7.0. Suplement OPZ – pdf.,
      zał. nr 7.1. Projekt budowlany – zip., w wyjaśnieniach z dnia 11.12.2020r. zamieszczono nowy Projekt Budowlany sporządzony wg. przepisów ustawy Prawo budowlane po zmianach z dnia 7 lipca 2020 r.
      zał. nr 7.2. Projekt wykonawczy – zip.,
      zał. nr 7.3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – zip.,
      zał. nr 7.4.  Przedmiary – zip.,
      zał. nr 7.5. Suplement - Opis mebli i wyposażenia – pdf.,
      zał. nr 7.6. Suplement – zmienione rysunki – zip.,

zał. nr 8 Istotne postanowienia umowy – pdf.,
      zał. nr 8.6. Wzór oświadczenia podwykonawcy – pdf.,
      zał. nr 8.7. Wzór oświadczenia końcowego podwykonawcy – pdf.,
      zał. nr 8.8. Wzór oświadczenia dot. Zatrudniania na umowę o pracę – pdf.,.


Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.11.2020r.:
Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dnia 26.11.2020r. - pdf.,
zał. 7.0.1. brandbook Przystań - pdf.,
zał. 7.0.2. brandbook Biblioteka Gdynia - pdf.,
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.11.2020r. - pdf..


Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu z dnia 11.12.2020r.:
Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dnia 11.12.2020r. – pdf.,
zał. 7.1. PROJEKT BUDOWLANY sporządzony wg. przepisów ustawy Prawo budowlane po zmianach z dnia 7 lipca 2020 r.  – zip.,
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.12.2020r. – pdf..


Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 23.12.2020r.:
Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dnia 23.12.2020r. - pdf.,
zał. do wyjasnień - Witomino-PRACE ROZBIÓR - pdf.,


Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 30.12.2020r.:
Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dnia 30.12.2020r. - pdf.,
zał. do wyjasnień - Odp. 45 - STWiOR dla branży sanitarnej wewnętrznej - pdf.,
zał. do wyjasnień - Odp. 46 - STWiOR dla zakresu przebudowy sieci gazowej - pdf.,
zał. do wyjasnień - Odp.47 - STWiOR dla branży sanitarnej zewnętrznej dla przyłącza ciepłowniczego - pdf.,


Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu z dnia 05.01.2021r.:

UWAGA! zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert!

Zmiana treści SIWZ z dnia 05.01.2021r. – pdf.,
PROJEKT BUDOWLANY Witomino przyłącze wodno-kanalizacyjne – zip.,
PRZEDMIAR Witomino przyłącze wodno-kanalizacyjne – pdf.,
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.01.2021r. – pdf.,


Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.01.2021r.:

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 19.01.2021r. - pdf.,
Zestawienie kabli i przewodów - pdf.,
Schemat rozdzielnicy RWC - pdf.,
Warunki Energa - pdf.,
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.01.2021r. - pdf.,

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21.01.2021r. - pdf.,

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.01.2021r. - pdf.,

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 24.02.2021r. - pdf.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Joanna Piernik
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Piernik
Data wytworzenia informacji: 04.11.2020
Data udostępnienia informacji: 04.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.02.2021 13:39 Aktualizacja treści Joanna Piernik
28.01.2021 14:09 Aktualizacja treści Joanna Piernik
21.01.2021 12:53 Aktualizacja treści Joanna Piernik
19.01.2021 13:43 Aktualizacja treści Joanna Piernik
05.01.2021 12:40 Aktualizacja treści Joanna Piernik
30.12.2020 13:48 Aktualizacja treści Szymon Socha
23.12.2020 12:49 Aktualizacja treści Joanna Piernik
11.12.2020 13:03 Aktualizacja treści Joanna Piernik
26.11.2020 09:27 Aktualizacja treści Joanna Piernik
04.11.2020 11:30 Aktualizacja treści Joanna Piernik