Budowa polan rekreacyjnych w ramach rewitalizacji dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni.

Ogłoszenie nr 560797-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

Laboratorium Innowacji Społecznych: Budowa polan rekreacyjnych w ramach rewitalizacji dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Realizacja zamówienia w zakresie budowy polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie w Gdyni będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Laboratorium Innowacji Społecznych,
krajowy numer identyfikacyjny 36379912800000,
ul. Stefana Żeromskiego   31 , 81-346  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(58)7273900, +48(58)7273907,
e-mail a.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl,
faks +48(58)7273914.
Adres strony internetowej (URL): http://gdynia.pl/bip/lis
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://gdynia.pl/bip/lis
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://gdynia.pl/bip/lis
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, (Sekretariat, I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa polan rekreacyjnych w ramach rewitalizacji dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni.
Numer referencyjny: ZP.2500.3.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wszystkie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy dwóch polan rekreacyjnych w ramach rewitalizacji dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni.
3.2. Zamówienie podzielone zostało na dwie części:
3.1.1. Część I – Budowa polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie w Gdyni.
3.1.2. Część II – Budowa polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Babie Doły w Gdyni. Wykonawca może złożyć ofertę na obie części zamówienia lub na wybraną przez siebie część.
3.3. Zakres przedmiotowy zamówienia dla obu części obejmuje w szczególności: 3.3.1.wyznaczenie i wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, ścieżek, miejsc postojowych oraz stref dla bezpiecznego korzystania z urządzeń zabawowych i sportowych,
3.3.2.rozbiórka starego i wykonanie nowego miejsca do organizacji grilla (palenisko),
3.3.3.dostawę i montaż obiektów małej architektury obejmujących m. in. urządzenia zabawowe i sportowe,
3.3.4.wykonanie i montaż drewnianych obiektów małej architektury służących rekreacji,
3.3.5.dosianie traw,
3.3.6.wykonanie nasadzeń.
3.4. Zakres terenowy zamówienia:
3.4.1. Część I - Polana zlokalizowana jest przy ul. Osada Rybacka w Gdyni na działkach 259, 260/1,261 obręb Babie Doły.
3.4.2. Część II - Polana zlokalizowana przy ul. Rybaków (dzielnica Babie Doły), część dz. nr 127, obręb Babie Doły.
3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 7.1 oraz 7.2 do SIWZ „Dokumentacja projektowa” i załączniku nr 8.1. oraz 8.2 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
3.6. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy dla każdej z części został określony w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 8.1 oraz 8.2 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” wraz z załącznikami.
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres zadeklarowany w ofercie, jednak nie krótszy niż 24 miesiące, który będzie liczony od dnia ostatecznego odbioru inwestycji przez Zamawiającego, potwierdzonego podpisaniem ostatecznego protokołu odbioru końcowego.
3.8. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Osobami objętymi tym obowiązkiem są pracownicy fizyczni wykonujący prace ogólnobudowlane w zakresie robót z branży ogólnobudowlanej, zgodnie z definicją robót budowlanych określoną w art. 3 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w zakresie zagospodarowania terenu, w szczególności takie jak roboty ziemne, montażowe, układanie nawierzchni, nasadzenia zieleni. Przedmiotowe wymaganie dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców.
3.9. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3.7., uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
3.10. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej powyższe. Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie trwania umowy do przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających aktualność posiadanego ubezpieczenia OC w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni.
3.11. Zamawiającego będzie na budowie reprezentował Nadzór Inwestorski, w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać wszelkie uwagi Nadzoru Inwestorskiego i/lub Zamawiającego w związku z realizowaną inwestycją.
3.12. Realizacja zamówienia w zakresie budowy polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie w Gdyni będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”.
3.13. Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni.
3.14. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przetargowej przekazanej Wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
3.15. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3.16. Zaleca się przeprowadzenie wizji na terenie objętym inwestycją oraz jego otoczenia.
3.17. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie i podaje firmy podwykonawców. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez siebie, podwykonawców oraz inne podmioty.
II.5) Główny kod CPV: 45111291-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112710-5
45112720-8
45112723-9
45233120-6
45233161-5
37535200-9
51121000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 150
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
                             150
 
II.9) Informacje dodatkowe:
6.1. Dla Części I - Budowa polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie w Gdyni
6.1.1.Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 150 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia całości robót budowlanych w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy.
6.2. Dla Części II - Budowa polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Babie Doły w Gdyni
6.2.1.Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 150 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia całości robót budowlanych w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy.
6.3. Za datę zakończenia robót budowlanych uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę (pisemnego powiadomienia), Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu, jego gotowości do przeprowadzenia odbioru robót. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu kompletną dokumentację powykonawczą.
6.4. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się podpisanie ostatecznego protokołu odbioru końcowego. Jeśli termin odbioru przedłuży się Wykonawca nie ma prawa wnoszenia roszczeń z tego tytułu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1. O udzielenie zamówienia dla każdej z Części mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli, co najmniej jedno zadanie obejmujące swoim zakresem co najmniej zagospodarowanie terenu rekreacyjnego* o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 m².
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
Wykonawca, który składa ofertę na obie części zamówienia, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postepowaniu dla obu części, może wykazać się tym samym doświadczeniem dla każdej z części zamówienia.

* Za teren rekreacyjny Zamawiający uznaje teren, na którym wykonano przynajmniej następujące elementy łącznie: - zieleń urządzoną, - nawierzchnie do komunikacji pieszej lub nawierzchnie sportowe (np. boiska, bieżnie, ścieżki rowerowe, tory do jazdy na rolkach, deskorolkach, wrotkach etc.), - elementy małej architektury służące wypoczynkowi lub rekreacji ruchowej lub uprawianiu sportu lub graniu w gry.

2. Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie.
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp. 2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający w oparciu o art. 24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, tj.: 8.3.1.Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wśród robót budowlanych, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć roboty budowlane na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 7.1.2. SIWZ. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 8.3.2.Dokumentów dotyczących innych podmiotów na potencjale których Wykonawca polega na zasadzie określonej w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę (w takim zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu - dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.1.
8.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 8.1.3., nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania:
8.4.1.zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 8.4.2.zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego. 8.5. W przypadku Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
8.6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.7. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1.1.-8.1.6. dotyczące Wykonawcy, Wykonawców występujących wspólnie oraz innych podmiotów składa się w oryginale, z zastrzeżeniem zapisów pkt 8.1.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. składa się w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
8.8. Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia oraz złożone przez Wykonawcę i na wezwanie Zamawiającego muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. zmieniającego powyższe rozporządzenie (Dz. U. z 2018r. poz. 1993) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2447) zmieniającego powyższe rozporządzenie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8.1.Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (Formularzem oferty): 8.1.1.Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, w zakresie wskazanym w pkt 7.1. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1.2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.1.1.
8.1.3.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie w formie pisemnej tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
8.1.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, o których mowa w pkt 8.1.1., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te stanowią wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8.1.5.Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, o których mowa w pkt 8.1.1. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 8.1.6.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
8.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria                           Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
18.1.Warunki umowy dla każdej z Części zamówienia zostały zawarte w załączonych do SIWZ „Istotnych postanowieniach umowy” (załącznik nr 8.1 i 8.2 do SIWZ).
18.2.Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz na warunkach określonych w umowie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w umowie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia zmiany.
18.3.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
18.3.1.zmiany osoby wymienionej w §4 umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego na osobę o równoważnych uprawnieniach,
18.3.2.zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
18.3.3.zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a także zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana wynagrodzenia i zasad, o których mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić w przypadku, gdy spowodują wzrost kosztów Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie realnego wpływu wzrostu tych kosztów na realizację umowy. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty np. wysokość płac za poprzednie miesiące realizacji umowy,
18.3.4. zmiany sposobu lub terminów płatności wynikającej z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy,
18.3.5. odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia za roboty budowlane, w przypadku gdy wykonanie przedmiotu umowy bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Zamawiający zastrzega, iż odstąpienie od realizacji części robót nie przekroczy 10% wartości robót budowlanych. Zakres o który pomniejszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określony zostanie na podstawie obmiaru i uśrednionych cen z SEKOCENBUDu obowiązujących w danym kwartale roku, w którym została zawarta umowa.
18.3.6. zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy i/lub zmiany zasad dokonywania odbiorów robót jak i zmiany sposobu i terminu płatności w przypadku braku możliwości dokonania nasadzeń zieleni lub dosiania traw zgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki ogrodniczej w terminie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana ww. wskazanych terminów zostanie wydłużona o okres, po którym będzie możliwe wykonanie nasadzeń zieleni lub dosiania traw zgodnie z dokumentacją i ze sztuką ogrodniczą. Zamawiający określa wartość zakresu zamówienia obejmującego nasadzenia zieleni wraz z dosianiem traw na 5% wartości całego zamówienia.
18.3.7. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia niezawinionych i niemożliwych do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnień wynikających z:
18.3.7.1 opóźnienia w przekazaniu terenu budowy,
18.3.7.2 konieczności prowadzenia prac archeologicznych - o okres ich trwania, 18.3.7.3 wstrzymania robót przez Zamawiającego,
18.3.7.4 odmowy wydania lub opóźnienia w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, którym to opóźnieniom Wykonawca nie mógł zapobiec,
18.3.7.5 działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
18.3.7.6 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych w szczególności nie występujące w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej (intensywne opady deszczu, śniegu, gradu, silne wiatry, mrozy, które nie pozwolą na prawidłową realizację robót budowlanych lub mogą mieć negatywne skutki realizacji robót budowlanych i prowadzić będą do przerwania robót), niesprzyjających warunków gruntowych, kolizji z instalacjami sieci podziemnych niezinwentaryzowanymi, wystąpieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie, potwierdzonych pisemnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego,
18.3.7.7 wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym takich jak: upadłość (lub niemożność realizowania z innego ważnego powodu) kluczowego podwykonawcy lub dostawcy, czego nie można było przewidzieć na etapie ofertowania przy zachowaniu należytej staranności, a prace lub dostawy danego podmiotu są istotne dla zrealizowania przedmiotu umowy i jest obiektywnie niemożliwe w krótkim czasie zastąpienie tego Wykonawcy lub dostawcy.
18.3.7.8 niespodziewanych problemów z dostawą materiałów lub komponentów, służących do wyprodukowania elementów przedmiotu umowy tj. obiektów małej architektury lub ich elementów, w szczególności wynikających z opóźnień dostawcy materiałów lub komponentów – o czas występowania tych problemów. 18.3.7.9 konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji Przedmiotu Umowy pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego wystąpienia ww. okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę. Dokonanie ww. zmian jest możliwe po uzyskaniu zgody, wyrażonej na piśmie przez Zamawiającego. Ponadto zmiany te Wykonawca winien uwzględnić w Harmonogramie i uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.
18.3.8. Zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych Harmonogramem, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany te wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Nadzorem Inwestorskim oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji nie ma konieczności sporządzania aneksu do umowy,
18.3.9. Zmiany technologii wykonania robót bez zmiany, wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
18.3.9.1. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych od wskazanych w dokumentacji przetargowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;
18.3.9.2. pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót od wskazanej w dokumentacji przetargowej pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac oraz kosztów późniejszej eksploatacji; 18.3.9.3. koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
18.3.9.4. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji przetargowej ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
18.3.9.5. niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w SIWZ spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku tych materiałów lub urządzeń;
18.3.10. zmiany podwykonawcy robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny.
18.3.11. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-31, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
13.1. Ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2020r., do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: w Laboratorium Innowacji Społecznych, adres: ul. Stefana Żeromskiego 31 , 81-346 Gdynia (Sekretariat I piętro).
13.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.07.2020r., o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych adres: ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert tylko i wyłączanie za pośrednictwem transmisji on-line pod adresem: https://link.do/jGOdm adres alternatywny: https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1oyAfdTMTWp0Wg/live .

13.3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.
13.4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1
Nazwa: Budowa polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie w Gdyni.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Część I - Polana zlokalizowana jest przy ul. Osada Rybacka w Gdyni na działkach 259, 260/1,261 obręb Babie Doły.
2. Zakres przedmiotowy zamówienia dla obu części obejmuje w szczególności: 2.1. wyznaczenie i wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, ścieżek, miejsc postojowych oraz stref dla bezpiecznego korzystania z urządzeń zabawowych i sportowych,
2.2. rozbiórka starego i wykonanie nowego miejsca do organizacji grilla (palenisko),
2.3. dostawę i montaż obiektów małej architektury obejmujących m. in. urządzenia zabawowe i sportowe,
2.4. wykonanie i montaż drewnianych obiektów małej architektury służących rekreacji,
2.5. dosianie traw,
2.6. wykonanie nasadzeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45111291-4, 45112710-5, 45112720-8, 45112723-9, 45233120-6, 45233161-5, 37535200-9, 51121000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium                    Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2
Nazwa: Budowa polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Babie Doły w Gdyni.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Część II - Polana zlokalizowana przy ul. Rybaków (dzielnica Babie Doły), część dz. nr 127, obręb Babie Doły.
2. Zakres przedmiotowy zamówienia dla obu części obejmuje w szczególności: 2.1. wyznaczenie i wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, ścieżek, miejsc postojowych oraz stref dla bezpiecznego korzystania z urządzeń zabawowych i sportowych,
2.2. rozbiórka starego i wykonanie nowego miejsca do organizacji grilla (palenisko),
2.3. dostawę i montaż obiektów małej architektury obejmujących m. in. urządzenia zabawowe i sportowe,
2.4. wykonanie i montaż drewnianych obiektów małej architektury służących rekreacji,
2.5. dosianie traw,
2.6. wykonanie nasadzeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45111291-4, 45112710-5, 45112720-8, 45112723-9, 45233120-6, 45233161-5, 37535200-9, 51121000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

--------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 540131675-N-2020 z dnia 20-07-2020 r.

Gdynia:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560797-N-2020
Data: 10/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Laboratorium Innowacji Społecznych,
Krajowy numer identyfikacyjny 36379912800000,
ul. Stefana Żeromskiego   31, 81-346  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(58)7273900, +48(58)7273907, e-mail a.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl, faks +48(58)7273914.
Adres strony internetowej (url): http://gdynia.pl/bip/lis

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5

W ogłoszeniu jest:
18.3.4. zmiany sposobu lub terminów płatności wynikającej z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy,
W ogłoszeniu powinno być:
18.3.4. zmiany sposobu lub terminów płatności wynikającej z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy,

--------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja przetargowa:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 560797-N-2020 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2020 r. - pdf.,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540131675-N-2020 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2020 r.pdf.,

SIWZ - pdf.,

Załączniki do SIWZ:

zał. nr 1 - Formularz oferty - pdf., doc.,

zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pdf., doc.,

zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - pdf., doc.,

zał. nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - pdf., doc.,

zał. nr 5 - Wzór zobowiązania innego podmiotu  - pdf., doc.,

zał. nr 6 - Wzór wykazu robót budowlanych - pdf., doc.,

zał. nr 7.1 - Dokumentacja projektowa - Cz. I - pdf.,

zał. nr 7.1.1 - Wyjaśnienia do Dokumentacji projektowej -Cz. I - pdf.,

zał. nr 7.2 - Dokumentacja projektowa - Cz. II - pdf.,

zał. nr 7.2.1 - Wyjaśnienia do Dokumentacji projektowej - Cz. II - pdf.,

zał. nr 8.1 -  Istotne postanowienia umowy - Cz. I - pdf.,

zał. nr 8.2  -  Istotne postanowienia umowy - Cz. II - pdf.,

zał. nr 8.3.1 do umowy - Oświadczenie podwykonawcy - pdf., doc.,

zał. nr 8.3.2 do umowy - Oświadczenie końcowe podwykonawcy - pdf., doc.,

zał. nr 8.4 do umowy - Wzór oświadczenia o zatrudnieniu - pdf., doc.,

zał. nr 8.5 do umowy - Wytyczne do Harmonogramu - pdf.,


Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 20.07.2020 - pdf.,

Aktualny załącznik nr 8.1 - pdf.,

Aktualny załącznik nr 8.2 - pdf.,


Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.07.2020 r. - pdf.,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.08.2020 r. - pdf.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Szymon Socha
Ostatnio zmodyfikował: Szymon Socha
Data wytworzenia informacji: 10.07.2020
Data udostępnienia informacji: 10.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2020 13:58 Aktualizacja treści Szymon Socha
31.07.2020 15:13 Aktualizacja treści Szymon Socha
20.07.2020 14:27 Aktualizacja treści Szymon Socha
10.07.2020 17:42 Dodanie informacji Szymon Socha