Usprawnienie ruchu pieszego i kołowego na obszarze dawnej wsi Oksywie w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie

logo

ZP.2500.14.2018
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 001-000654
ID postępowania na miniPortalu: 94959263-c3ce-4917-adf6-e4f35477a2c6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:654-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Gdynia: Usługi projektowania architektonicznego
2019/S 001-000654
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Laboratorium Innowacji Społecznych
363799128
al. Zwycięstwa 96/98
Gdynia
81-451
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Piernik
Tel.: +48 587273918
E-mail: przetargi@lis.gdynia.pl
Faks: +48 587273914
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gdynia.pl/bip/lis
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip/lis
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Usprawnienie ruchu pieszego i kołowego na obszarze dawnej wsi Oksywie w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie
Numer referencyjny: ZP.2500.14.2018
II.1.2) Główny kod CPV
71220000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. „Usprawnienie ruchu pieszego i kołowego na obszarze dawnej wsi Oksywie w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie” wraz z przeniesieniem praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowanej dokumentacji na Zamawiającego, opracowaniem wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
3.2. Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmował będzie między innymi: przebudowę skrzyżowania ul. Pułkownika Dąbka i Bosmańskiej oraz skrzyżowania ul. Płk. Dąbka i Dickmana wraz z zaprojektowaniem: sieci, chodników, wjazdów na posesje, elementów małej zieleni itp. celem poprawy ruchu pieszego i kołowego oraz poprawy jakości życia mieszkańców.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71242000
71248000
71000000
71221000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Gdynia, dzielnica Oksywie, ul. Pułkownika Dąbka, Bosmańskia i Dickmana, POLSKA
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. „Usprawnienie ruchu pieszego i kołowego na obszarze dawnej wsi Oksywie w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie” wraz z przeniesieniem praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowanej dokumentacji na Zam., opracowaniem wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j, Dz. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.), zwanej dalej „ZRID” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmował będzie między innymi: przebudowę skrzyżowania ul. Płk.Dąbka i Bosmańskiej oraz skrzyżowania ul. Płk.Dąbka i Dickmana wraz z zaprojektowaniem: sieci, chodników, wjazdów na posesje, elementów małej zieleni itp. celem poprawy ruchu pieszego i kołowego oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Szczegółowy OPZ oraz wymagania Zam. W zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załącznikach nr 9 i nr 10 do SIWZ. Szczegółowy zakres obowiązków Wyk., jest określony w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 10 do SIWZ. Realizacja zamówienia będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”. Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni. Wyk. zobowiązany jest do zamieszczenia na dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją zamówienia, informacji o udziale środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu zamówienia oraz logotypów, które zostaną udostępnione Wyk. przez Zam. niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zam. zamierza wszcząć postępowanie w celu wyłonienia Wyk. do realizacji inwestycji niezwłocznie po uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowej. Wyk. jest zobowiązany do udzielenia gwarancji i rękojmi na opracowaną dokumentację na okres zadeklarowany w ofercie, który będzie liczony od dnia odbioru kompletnej dok. proj. potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, iż minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata. Wyk., którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wyk. ma obowiązek utrzymywać ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Na wezwanie Zam. Wyk. zobowiązany będzie do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej kopii polisy OC lub kopii umowy OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni. Wyk. w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wyk. zobowiązany jest do świadczenia usługi za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia oraz spełniających wymogi przepisów prawa jeśli takie są wymagane. Wszystkie osoby realizujące usługę muszą posiadać aktualne uprawnienia, dokumenty, pozwalające na świadczenie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyk. jest zobowiązany do uwzględniania wszelkich uwag Zam. i/lub osób pełniących funkcje przedstawiciela Zamawiającego. Zam. nie ma wymagań odnośnie zatrudnienia osób zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi na dokumentacje projektową / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 429
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPM.08.01.01-22-0007/17-00
II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
8.1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (Formularzem oferty) w postaci elektronicznej:
8.1.1. Wyk. dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 7.1.SIWZ w formie jedn. europ. dok. zam. (JEDZ) – sporządzone wg. wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.01.2016r. Wzór JEDZ stanowi zał. nr2 do SIWZ (Wyk. wypełnia cz. II JEDZ, cz. III JEDZ należy wypełnić w odniesieniu do wskazanych w SIWZ i ogłoszeniu przesłanek wykluczenia, a cz. IV należy wypełnić w sposób odpowiedni dla wykazania warunków, zgodnie z zakresem który jest wymagany przez Zam.). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.. Wyk. wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny (zalecany format pliku „pdf”). Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dok. elektronicznego. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wyk. Dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.1.2. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postęp., składa wraz z ofertą JEDZ dotyczący tych podmiotów zgodnie z instrukcją wskazaną w pkt8.1.1, z tym że podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym dany podmiot udostępniający zasoby.
8.1.3. Jeżeli Wyk. polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zam., że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektr. Tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie składa się wraz z Formularzem oferty. Wzór zobowiązania stanowi zał. nr4 do SIWZ.
8.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk. JEDZ składa każdy z Wyk. Wspólnie ubiegających się o zamówienie, w sposób o którym mowa w pkt8.1.1., z tym że podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektr. każdy z Wyk.. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w odniesieniu do każdego z tych Wyk. brak podstaw wykluczenia.
8.1.5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektr. przez Wyk. lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzone kwalifikowanym podpisem elektr. przez notariusza, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wyk. nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
8.1.6. Dokument wadium złożony w sposób określony w Rozdz.10.
8.2. Wyk. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zam. oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wyk. może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp. o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie stanowi zał. nr3 do SIWZ. Oświadczenie składane jest w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektr. lub w elektr. Kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
8.3. Dokumenty i ośw. potwierdzające niepodleganie wyklucz. i spełnianie warunków udziału w postęp. składane na wezwanie Zam.. Dokumenty lub ośw. składane są w oryginale w postaci dok. elektr. Lub w elektronicznej kopii dok. lub ośw. poświadczonej za zgodność z oryginałem.Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 uPzp, tj.:
8.3.1. Informacji z KRK w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13,14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.
8.3.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dok. potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.3.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok. potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dok. potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.3.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z CEiIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wyklucz. na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 uPzp.
8.3.5. Ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr6 do SIWZ.
8.3.6. Ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ. w celu potwierdzenia braku podstaw do wyklucz. na podstawie art.24 ust.1 pkt.22 uPzp, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr5 do SIWZ.
8.3.7. Ośw. Wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr7 do SIWZ.
8.3.8. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunków, o których mowa w pkt 7.1.2.1. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zam. zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr8 do SIWZ. Uczestnicy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają jeden wspólny wykaz.
8.3.9. Dokumentów dotyczących innych podmiotów na potencjale których wyk. polega na zasadzie określonej w art.22a ust.1 uPzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wyklucz. oraz wykazania spełnienia przez Wyk. (w takim zakresie, w jakim Wyk. powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu - dokumenty, o których mowa w pkt od 8.3.1. do 8.3.8 SIWZ (jeżeli dotyczy).
8.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w pkt 8.1.3., nie potwierdzą spełnienia przez Wyk. warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wyklucz., Zam. żąda, aby Wyk. w terminie określonym przez Zam. Od otrzymania stosowanego wezwania:
8.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
8.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zam., jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.
8.5. W przypadku Wyk., którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z Wyk. nie może podlegać wyklucz..
8.6. Jeżeli Wyk. wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zam. albo reprezentowania ich w postęp. i zawarcia umowy w sprawie zam. publicz..
8.7. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa:
8.7.1. w pkt 8.3.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13,14 i 21 – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert,
8.7.2. w pkt 8.3.2.–8.3.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
8.7.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert;
8.7.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.
8.8. Jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.7, zastępuje się je dok. zawierającym odpowiednio oświadczenie Wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym alb organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wyk. lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 mies. lub 3 mies. przed upływem terminu składania ofert.
c.d. w III.1.3)
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
8.9. Wyk. mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w pkt 8.3.1., składa dok., o którym mowa w pkt 8.7.1., w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13 i 14 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.
8.10. Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018r. zmieniającego powyższe rozporządzenie (Dz. U. z 2018r. poz. 1993) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.06.2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1320).
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyk., którzy:
7.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postęp. o udzielenie zam na podstawie art.24 ust.1 pkt.12-23 uPzp oraz na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 i 8 uPzp.
Zgodnie z art.24 ust.5. pkt.1) i 8) z postęp. o udzielenie zam. Zam. może wykluczyć Wyk.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.1 ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1b uPzp, tj.:
7.1.2.1. w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem: dokumentację projektową dla budowy/ przebudowy skrzyżowania dróg twardych o łącznej długości co najmniej 100 mb o parametrach drogi publicznej o klasie nie niższej niż L, wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem i pasem dla rowerów lub drogą dla pieszych i rowerów (lub ciąg pieszo-rowerowy) (definicje zgodne z ustawą z dnia 20.06.997 r. Prawo o ruch drogowym tj. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
7.1.3. Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie.
7.1.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.1.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7.1.3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
7.1.3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.4. Zamawiający w oparciu o art. 24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu. Wykonawca, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca, jest zobowiązany (jeśli okaże się to konieczne) do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
18.1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonych do SIWZ „Istotnych Postanowieniach Umowy” (załącznik nr 10 do SIWZ).
18.2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na warunkach określonych w umowie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w umowie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia zmiany.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/02/2019
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/02/2019
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych adres: ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, Sala konferencyjna - Piętro I, POLSKA. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i zostanie dokonane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
10.1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
10.2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
10.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
10.3.1. w pieniądzu,
10.3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,
10.3.3. w gwarancjach bankowych,
10.3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
10.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018, poz. 110 z późn. zm.).
10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku: Bank PKO BP SA numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: „Przetarg na Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Usprawnienie ruchu pieszego i kołowego na obszarze dawnej wsi Oksywie w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie”. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.
10.5. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10.6. Zaleca się dołączenie scanu dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty.
10.7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia.
10.8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
10.9. Wadium składane w formie, o której mowa w pkt. 10.3.2-10.3.5, musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Beneficjenta, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z uPzp, kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli Wykonawca:
10.9.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
10.9.2. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
10.9.3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
10.9.4. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
20.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
20.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
20.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
20.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
20.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
20.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5. i 20.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
20.8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
20.9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
20.10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
20.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
20.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
20.13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2018


Dokumentacja przetargowa:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 02.01.2019 r. pod numerem 2019/S 001-000654 - pdf.,

SIWZ - pdf.,
SIWZ z podpisem - pdf.,

Załączniki do SIWZ:

zał. 1 - Formularz Oferty - doc.p
df.,
zał. 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - doc.pdf.,
zał. 2 - Instrukcja do wypełniania JEDZa - pdf.,
zał. 3 - Oświadczenie o Grupie Kapitałowej - doc.pdf.,
zał. 4 - Zobowiązanie innego podmiotu - doc.pdf.,
zał. 5 - Oświadczenie zakaz ubiegania się o zam. - doc.pdf.,
zał. 6 - Oświadczenie prawomocny wyrok - doc.pdf.,
zał. 7 - Oświadczenie podatki lokalne - doc.pdf.,
zał. 8 - Wykaz usług - doc.pdf.,
zał. 9 – OPZ - zip.,
zał. 10 - Istotne postanowienia umowy - pdf.,

Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - .asc.,


Szczegóły postępowania miniPortal - pdf.,


Zmiana treści SIWZ oraz treści ogłoszenia z dnia 17.01.2019r. - pdf.,
Zmieniony załącznik nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy z dnia 17.01.2019r. - pdf.,
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17.01.2019r. - pdf.,
Ogłoszone sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17.01.2019r. - pdf.,


Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.02.2019 r. - pdf.,

Informacja o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 11.03.2019r. - pdf.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Joanna Piernik
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Piernik
Data wytworzenia informacji: 02.01.2019
Data udostępnienia informacji: 02.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.03.2019 11:52 Aktualizacja treści Joanna Piernik
07.02.2019 15:45 Aktualizacja treści Szymon Socha
21.01.2019 10:46 Aktualizacja treści Joanna Piernik
17.01.2019 11:25 Aktualizacja treści Joanna Piernik
17.01.2019 11:21 Aktualizacja treści Joanna Piernik
17.01.2019 11:18 Aktualizacja treści Joanna Piernik
17.01.2019 11:13 Aktualizacja treści Joanna Piernik
08.01.2019 09:31 Aktualizacja treści Joanna Piernik
08.01.2019 09:30 Aktualizacja treści Joanna Piernik
04.01.2019 15:09 Aktualizacja treści Joanna Piernik
02.01.2019 10:33 Aktualizacja treści Joanna Piernik
02.01.2019 10:32 Aktualizacja treści Joanna Piernik
02.01.2019 10:21 Aktualizacja treści Joanna Piernik