Budowa polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Babie Doły w Gdyni.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT I WPŁATY WADIUM - 12.09.2019 r., godz. 13:00Ogłoszenie nr 587955-N-2019 z dnia 2019-08-22 r. 


Laboratorium Innowacji Społecznych: Budowa polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Babie Doły w Gdyni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Laboratorium Innowacji Społecznych, krajowy numer identyfikacyjny 36379912800000, ul. Stefana Żeromskiego   31 , 81-346  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(58)7273900, +48(58)7273907, e-mail a.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl, faks +48(58)7273914. 
Adres strony internetowej (URL): http://gdynia.pl/bip/lis 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak 
http://gdynia.pl/bip/lis
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak 
http://gdynia.pl/bip/lis
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: Pisemnie 
Adres: Laboratorium innowacji Społecznych adres: ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, Sekretariat - Piętro I

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Babie Doły w Gdyni 
Numer referencyjny: ZP.2500.4.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu polany, w tym m. in.: wyznaczenie i wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, ścieżek, miejsc postojowych oraz stref dla bezpiecznego korzystania z urządzeń zabawowych i sportowych, zaaranżowanie miejsca do organizacji grilla (palenisko), dostawę i montaż obiektów małej architektury obejmujących m. in. urządzenia zabawowe i sportowe, wykonanie i montaż drewnianych obiektów małej architektury służących rekreacji, takich jak m. in. siedziska, leżaki, stoły piknikowe, wiaty na toalety przenośne oraz drewno, dosianie traw oraz wykonanie nasadzeń – roślinność niska oraz krzewy.
2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania sceny plenerowej z zadaszeniem oraz dwóch podjazdów na scenę dla osób poruszających się na wózkach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji przetargowej, przede wszystkim w dokumentacji projektowej.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Babie Doły w Gdyni zlokalizowanej przy ul. Rybaków (dzielnica Babie Doły), o pow. ok. 6300 m2, część dz. nr 127, obręb Babie Doły. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 7 do SIWZ „Dokumentacja projektowa” oraz załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
4. Zakres obowiązków Wykonawcy, jest określony w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” wraz z załącznikami.
5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres zadeklarowany w ofercie, który będzie liczony od dnia ostatecznego odbioru inwestycji przez Zamawiającego, potwierdzonego podpisaniem Protokołu odbioru końcowego.
5. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy określa obowiązek, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Osobami objętymi tym obowiązkiem są pracownicy fizyczni wykonujący prace ogólnobudowlane w zakresie robót z branży ogólnobudowlanej, zgodnie z definicją robót budowlanych określoną w art. 3 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w zakresie zagospodarowania terenu, w szczególności takie jak roboty ziemne, montażowe, układanie nawierzchni, nasadzenia zieleni.
6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3.7. SIWZ, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
7. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej powyższe. Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie trwania umowy do przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających aktualność posiadanego ubezpieczenia OC w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni.
8. Zamawiającego będzie na budowie reprezentował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać wszelkie uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub Zamawiającego w związku z realizowaną inwestycją.
9. W zadeklarowanej cenie ryczałtowej Wykonawca musi uwzględnić i zawrzeć wszelkie czynności i koszty niezbędne dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z wielobranżowej dokumentacji projektowej, zapisów dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ z załącznikami, celu inwestycji, obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej, zasad sztuki budowlanej, przyjętych dobrych zwyczajów w realizacji tego typu zamówienia oraz innych czynności niezbędnych dla właściwej realizacji inwestycji, bez względu na faktyczny zakres prac i termin wykonania.
10. Zaleca się przeprowadzenie wizji na terenie objętym inwestycją.
11. Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni.
12. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie i podaje firmy podwykonawców. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez siebie, podwykonawców oraz inne podmioty.
13. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
14. Wykonawca w ramach realizowanej umowy zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia oraz spełniających wymogi przepisów prawa jeśli takie są wymagane.
15. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przetargowej przekazanej Wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

II.5) Główny kod CPV: 45111291-4 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45112710-5
45112720-8
45112723-9
45233120-6
45233161-5
37535200-9
51121000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 120 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
Okres w miesiącach
Okres w dniach 120
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
 
II.9) Informacje dodatkowe: 
Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 120 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia całości robót budowlanych w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy. Jeśli termin odbioru przedłuży się ponad 120 dni, Wykonawca nie ma prawa wnoszenia roszczeń z tego tytułu. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się podpisanie protokołu odbioru końcowego. Za datę zakończenia robót budowlanych uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę (pisemnego powiadomienia), Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu, jego gotowości do przeprowadzenia odbioru robót. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletną dokumentację powykonawczą.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 5. pkt 1) i 8)
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r. poz. 2344 z późn. zm.);
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b uPzp, tj.:
1.2.1. w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, co najmniej jedno zadanie obejmujące zagospodarowanie terenu rekreacyjnego* o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m². Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
* Za teren rekreacyjny Zamawiający uznaje teren, na którym wykonano przynajmniej następujące elementy łącznie: - zieleń urządzoną, - nawierzchnie do komunikacji pieszej lub nawierzchnie sportowe (np. boiska, bieżnie, ścieżki rowerowe, tory do jazdy na rolkach, deskorolkach, wrotkach etc.), - elementy małej architektury służące wypoczynkowi lub rekreacji ruchowej lub uprawianiu sportu lub graniu w gry.
1.3. Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie.
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp. d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający w oparciu o art. 24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
8.3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające niepodleganie wykluczeniu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, tj.:
8.3.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wśród robót budowlanych, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć roboty budowlane na potwierdzenie warunku, o którym mowa w ppkt 7.1.2.1. SIWZ. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 8.3.2. Dokumentów dotyczących innych podmiotów na potencjale których Wykonawca polega na zasadzie określonej w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu spełnienia przez Wykonawcę (w takim zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu - dokumenty, o których mowa powyżej.
8.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w ppkt 8.1.3., nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego. 8.5. W przypadku Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 8.6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.7. Oświadczenia, o których mowa w ppkt 8.1.1.- 8.1.6. SIWZ dotyczące Wykonawcy, Wykonawców występujących wspólnie oraz innych podmiotów składa się w oryginale, z zastrzeżeniem zapisów ppkt 8.1.6.
8.8. Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia oraz złożone przez Wykonawcę i na wezwanie Zamawiającego muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. zmieniającego powyższe rozporządzenie (Dz. U. z 2018r. poz. 1993). 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8.1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (Formularzem oferty)
8.1.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, w zakresie wskazanym w pkt 7.1. SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ppkt 8.1.1. SIWZ.
8.1.3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie w formie pisemnej tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 8.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, o których mowa w ppkt 8.1.1. SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te stanowią wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8.1.5. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, o których mowa w ppkt 8.1.1. SIWZ. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8.1.6. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
8.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składane jest w oryginale. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak 
Informacja na temat wadium 
10.1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).
10.2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
10.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018, poz. 110).
10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku: Bank PKO BP SA numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: „Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.548.000 euro na budowę polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Babie Doły w Gdyni”. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.
10.5. Za wniesienie wadium w terminie, w formie pieniężnej, Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10.6. Zaleca się dołączenie kserokopii dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty.
10.7. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt. 10.3, dokument wadium należy złożyć w formie oryginału w opisanej kopercie wraz z ofertą (nie zszywając go z ofertą). Zaleca się załączenie do oferty kserokopii dokumentu wadium potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
10.8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
10.9. Wadium składane w formie, o której mowa w pkt. 10.7, musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Beneficjenta, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z uPzp, kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria                                                               Znaczenie
Cena oferty brutto                                                60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane     40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
18.1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonych do SIWZ „Istotnych postanowieniach umowy” (załącznik nr 8 do SIWZ).
18.2. Zmiana istotnych postanowień Umowy może nastąpić w okolicznościach wprost wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonych w istotnych postanowieniach umowy. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz zawarcia aneksu do umowy. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w umowie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia zmiany.
18.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
18.3.1. zmiany osoby wymienionej w §4 umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego na osobę o równoważnych uprawnieniach,
18.3.2. zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
18.3.3. zmiany terminów płatności wynikającej z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy,
18.3.4. odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia za roboty budowlane, w przypadku gdy wykonanie przedmiotu umowy bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Zamawiający zastrzega, iż odstąpienie od realizacji części robót nie przekroczy 10% wartości robót budowlanych. Zakres o który pomniejszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określony zostanie na podstawie obmiaru i uśrednionych cen z SEKOCENBUDu obowiązujących w danym kwartale roku, w którym została zawarta umowa,
18.3.5. zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy i/lub zmiany zasad dokonywania odbiorów robót w przypadku braku możliwości dokonania nasadzeń zieleni lub dosiania traw zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej w terminie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana ww. wskazanych terminów zostanie wydłużona o okres, po którym będzie możliwe wykonanie nasadzeń zieleni lub dosiania traw zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
18.3.6. zmiany sposobu lub terminów płatności, wynikające ze zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy lub zasad dokonywania odbiorów robót, w przypadku braku możliwości dokonania nasadzeń zieleni lub dosiania traw zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej w terminie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający określa wartość robót z branży zieleni, w zakresie określonym powyżej, na 7% wartości całego przedmiotu umowy.
18.3.7. zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia niezawinionych i niemożliwych do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnień wynikających z:
18.3.7.1. wstrzymania robót przez Zamawiającego,
18.3.7.2. odmowy wydania lub opóźnienia w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, którym to opóźnieniom Wykonawca nie mógł zapobiec,
18.3.7.3. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
18.3.7.4. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych w szczególności nie występujące w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej (intensywne opady deszczu, śniegu, gradu, silne wiatry, mrozy, które nie pozwolą na prawidłową realizację robót budowlanych lub mogą mieć negatywne skutki realizacji robót budowlanych i prowadzić będą do przerwania robót), niesprzyjających warunków gruntowych, kolizji z instalacjami sieci podziemnych niezinwentaryzowanymi, wystąpieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie, potwierdzonych pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego,
18.3.7.5. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym takich jak: upadłość (lub niemożność realizowania z innego ważnego powodu) kluczowego podwykonawcy lub dostawcy, czego nie można było przewidzieć na etapie ofertowania przy zachowaniu należytej staranności, a prace lub dostawy danego podmiotu są istotne dla zrealizowania przedmiotu umowy i jest obiektywnie niemożliwe w krótkim czasie zastąpienie tego Wykonawcy lub dostawcy,
18.3.7.6. niespodziewanych problemów z dostawą materiałów lub komponentów, służących do wyprodukowania elementów przedmiotu umowy tj. obiektów małej architektury lub ich elementów, w szczególności wynikających z opóźnień dostawcy materiałów lub komponentów – o czas występowania tych problemów.
18.3.7.7. jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji Przedmiotu Umowy pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego wystąpienia ww. okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę. Dokonanie ww. zmian jest możliwe po uzyskaniu zgody, wyrażonej na piśmie przez Zamawiającego.
18.3.8. zmiany technologii wykonania robót bez zmiany, wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
18.3.6.1 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych od wskazanych w dokumentacji przetargowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;
18.3.6.2 pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót od wskazanej w dokumentacji przetargowej pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac oraz kosztów późniejszej eksploatacji;
18.3.6.3 koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
18.3.6.4 koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji przetargowej ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
18.3.6.5 niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w SIWZ spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku tych materiałów lub urządzeń;
18.3.9. zmiany podwykonawcy robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny.
18.3.10. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
18.3.11. zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych harmonogramem, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany te wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji nie ma konieczności sporządzania aneksu do umowy.
18.3.12. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana wynagrodzenia i zasad, o których mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić w przypadku, gdy spowodują wzrost kosztów Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie realnego wpływu wzrostu tych kosztów na realizację umowy. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty np. wysokość płac za poprzednie miesiące realizacji umowy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-09-06, godzina: 13:00, 


Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 


IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
13.1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.09.2019 r., do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: w Laboratorium innowacji Społecznych, adres: ul. Stefana Żeromskiego 31 , 81-346 Gdynia (Sekretariat I piętro).
13.2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.09.2019 r., o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium innowacji Społecznych adres: ul. Stefana Żeromskiego 31 , 81-346 Gdynia (Sala Konferencyjna I piętro).
13.3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
13.4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 540184262-N-2019 z dnia 03-09-2019 r.

Gdynia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587955-N-2019
Data: 22/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Laboratorium Innowacji Społecznych,
Krajowy numer identyfikacyjny 36379912800000, ul.
Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska,
tel. +48(58)7273900,+48(58)7273907,
e-mail a.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl,
faks+48(58)7273914.
Adres strony internetowej (url): http://gdynia.pl/bip/lis

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-06, godzina: 13:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-12, godzina: 13:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6.

W ogłoszeniu jest:
13.1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.09.2019 r., do godz. 13.00 w siedzibie
Zamawiającego: w Laboratorium innowacji Społecznych, adres: ul. Stefana Żeromskiego 31 ,
81-346 Gdynia (Sekretariat I piętro).
13.2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu
06.09.2019 r., o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium innowacji Społecznych
adres: ul. Stefana Żeromskiego 31 , 81-346 Gdynia (Sala Konferencyjna I piętro).
13.3. Jeżeli
oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o terminie złożenia
oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
13.4. W przypadku
złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.

W ogłoszeniu powinno być:

13.1. Ofertę należy złożyć do dnia 12.09.2019 r., do godz. 13.00 w
siedzibie Zamawiającego: w Laboratorium innowacji Społecznych, adres: ul. Stefana
Żeromskiego 31 , 81-346 Gdynia (Sekretariat I piętro).
13.2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie
się w dniu 12.09.2019 r., o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium innowacji
Społecznych adres: ul. Stefana Żeromskiego 31 , 81-346 Gdynia (Sala Konferencyjna I piętro).
13.3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o
terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
13.4.W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 540187721-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.


Gdynia:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587955-N-2019
Data: 22/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Laboratorium Innowacji Społecznych,
Krajowy numer identyfikacyjny 36379912800000,
ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(58)7273900,
+48(58)7273907, e-mail a.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl,
faks+48(58)7273914.
Adres strony internetowej (url): http://gdynia.pl/bip/lis

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający
podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:403 492,54
Waluta:PLN


Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.9)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje
przedmiotu zamówienia kwotę 496 295,82 zł (PLN) brutto.

Dokumentacja przetargowa:

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.08.2019 r. (nr 587955-N-2019 ) pdf.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 03-09-2019 r. (nr 540184262-N-2019)  - pdf.,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06-09-2019 r. (nr 540187721-N-2019)  - pdf.,

SIWZ
pdf.

Załączniki do SIWZ:

zał. 1 - Formularz oferty doc.pdf.

zał. 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc.pdf.

zał. 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w psotępowaniu doc.pdf.

zał. 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc.pdf.

zał. 5 - Zobowiązanie innego podmiotu doc.pdf.

zał. 6 - Wykaz robót budowlanych doc.pdf.

zał. 7 - Dokumentacja projektowa zip.

zał. 8 - Istotne postanowienia Umowy pdf.

zał. 9 - Oświadczenie końcowe Podwykonawcy doc.pdf.,


Modyfikacja SIWZ nr 1 z dnia 03.09.2019 r. - zmiana terminu składania i otwarcia ofert - pdf.,

Modyfikacja SIWZ nr 2 z dnia 06.09.2019 r. - informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - pdf.,


Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.09.2019 r. - pdf.,


Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 17.09.2019 r. - pdf.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Szymon Socha
Ostatnio zmodyfikował: Szymon Socha
Data wytworzenia informacji: 22.08.2019
Data udostępnienia informacji: 22.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2019 14:29 Aktualizacja treści Szymon Socha
12.09.2019 15:16 Aktualizacja treści Szymon Socha
06.09.2019 13:59 Aktualizacja treści Szymon Socha
03.09.2019 15:22 Aktualizacja treści Szymon Socha
22.08.2019 15:09 Korekta Szymon Socha
22.08.2019 15:07 Dodanie informacji Szymon Socha
22.08.2019 14:46 Aktualizacja treści Szymon Socha
22.08.2019 14:26 Aktualizacja treści Szymon Socha