Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj Przebudowy budynku przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na funkcję Centrum Sąsiedzkiego


POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE w dniu 30.08.2017 r. - informacja w załączniku poniżej.UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!


NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 02.08.2017 r. godz. 13:00, miejsce składania: bez zmian

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT - 02.08.2017 r. godz. 13.30, miejsce otwarcia: bez zmian


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 euro na Przebudowę budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na funkcje centrum sąsiedzkiego i usług społecznych w formule "zaprojektuj i wybuduj" - ZP.2500.2.2017
Ogłoszenie nr 545853-N-2017 z dnia 2017-07-06 r. 

Laboratorium Innowacji Społecznych: Przebudowa budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na funkcje centrum sąsiedzkiego i usług społecznych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu 
Realizacja zamówienia będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”. Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych:  Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Laboratorium Innowacji Społecznych, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Al. Zwycięstwa  96/98 , 81-451  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska,

tel. +48(58)7273900, , e-maila.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl, faks +48(58)7273914. 

Adres strony internetowej (URL): gdynia.pl/bip/lis 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak 
gdynia.pl/bip/lis
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak 
gdynia.pl/bip/lis

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: pisemnie 
Adres: 
Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, pokój F1.01 (budynek IV, I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na funkcje centrum sąsiedzkiego i usług społecznych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Numer referencyjny: ZP.2500.2.2017 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz szczegółowej koncepcji wielobranżowej (projekt koncepcyjny) inwestycji obejmującej w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w razie nałożenia takiego obowiązku) zadania: Przebudowa budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na funkcje centrum sąsiedzkiego i usług społecznych (Centrum Aktywnego Mieszkańca).

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016, poz. 1666.), w tym wykonujących w szczególności następujący rodzaj czynności:
1) w zakresie robót z branży ogólnobudowlanej z godnie z definicją robót budowlanych określoną w art. 3 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 290), w szczególności takie jak prace rozbiórkowe, murowanie, tynkowanie, prace betoniarskie, wykonywanie suchych zabudów, prace wykończeniowe, montażowe i inne określone w dokumentacji, o której mowa w pkt 3.3. SIWZ niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
2) w zakresie robót z branży elektrycznej i teletechnicznej, w szczególności takie jak roboty instalacyjne w zakresie budowy rozdzielni instalacji elektrycznych, montaż gniazdek, podłączanie i montaż urządzeń elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie sieci strukturalnej, wykonanie instalacji,
3) w zakresie robót z branży sanitarnej, w szczególności takie jak wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wraz z montażem niezbędnych urządzeń. 

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
71220000-6
71320000-7
71242000-6
71248000-8
71000000-8
71221000-3
45210000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
w miesiącach:  9   lub dniach: 

lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
Okres w miesiącach 9

Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – wykonawcy wspólnie mogą spełnić ten warunek.

Wartości podane w ww. dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Informacje dodatkowe 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu.
Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie.
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, co najmniej jedną robotę budowlaną w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 i obejmującą swym zakresem co najmniej roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.

Za budynek użyteczności publicznej Zamawiający przyjmuje budynek zgodny z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422) 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu.
Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie.
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3. Dokumenty dotyczące innych podmiotów na potencjale których Wykonawca polega na zasadzie określonej w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia (w takim zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (Formularzem oferty)
1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, w zakresie wskazanym w pkt 7.1. SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.1.1. SIWZ.
3.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie w formie pisemnej tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, o których mowa w pkt 8.1.1. SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, o których mowa w pkt 8.1.1. SIWZ. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
7.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 8.Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria                                                             Znaczenie
cena oferty brutto                                            60,00
termin zakończenia robót budowlanych         10,00
okres gwarancji na roboty budowlane            30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w okolicznościach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonych poniżej w ust. 4.
2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
4. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty WYKONAWCY w następującym zakresie :
4.1 zmiany osób wymienionych w § 4 umowy na uzasadniony wniosek WYKONAWCY na osoby o równoważnym uprawnieniach po akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO,
4.2 zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
4.3 zmiany terminów płatności wynikającej z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz WYKONAWCY,
4.4 odstąpienia na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO od realizacji części robót i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia za roboty budowlane, w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla ZAMAWIAJĄCEGO niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Zakres o który pomniejszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określony zostanie na podstawie obmiaru i uśrednionych cen z SEKOCENBUDu obowiązujących w kwartale roku, w którym została zawarta umowa.
4.5 zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia niezawinionych i niemożliwych do uniknięcia przez WYKONAWCĘ opóźnień wynikających z:
4.5.1 wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO,
4.5.2 odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ, którym to opóźnieniom WYKONAWCA nie mógł zapobiec,
4.5.3 działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
4.5.4 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych o charakterze szczególnym nie występującym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, niesprzyjających warunków gruntowych, kolizji z instalacjami sieci podziemnych niezinwentaryzowanymi, wystąpieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych, potwierdzonych stosownym wpisem do dziennika budowy uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie,
4.5.5 wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym takich jak: upadłość (lub niemożność realizowania z innego ważnego powodu) kluczowego podwykonawcy lub dostawcy, czego nie można było przewidzieć na etapie ofertowania przy zachowaniu należytej staranności, a prace lub dostawy danego podmiotu są istotne dla zrealizowania przedmiotu umowy i jest obiektywnie niemożliwe w krótkim czasie zastąpienie tego wykonawcy lub dostawcy.
4.5.6 jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji Przedmiotu Umowy pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego wystąpienia ww. okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę. Dokonanie ww. zmian jest możliwe po uzyskaniu zgody, wyrażonej na piśmie przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4.6 technologii wykonania robót bez zmiany, wynagrodzenia WYKONAWCY, na wniosek WYKONAWCY lub ZAMAWIAJACEGO. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
4.6.1 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych od wskazanych w dokumentacji przetargowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;
4.6.2 pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót od wskazanej w dokumentacji przetargowej pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac oraz kosztów późniejszej eksploatacji obiektu;
4.6.3 koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
4.6.4 koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji przetargowej ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
4.6.5 niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w SIWZ spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku tych materiałów lub urządzeń;
4.7 zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
4.8. zmiany podwykonawcy robót na uzasadniony wniosek WYKONAWCY, pod warunkiem wyrażenia zgody ZAMAWIAJĄCEGO na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny.
4.9 zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych harmonogramem, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany te wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz pisemnej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji nie ma konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-07-26, godzina: 13:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.07.2017 r., o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych, adres: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, salka F.016 (budynek IV biurowo-laboratoryjny).

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Szymon Socha, tel. +48 58 727-39-07, e- mail: s.socha@lis.gdynia.pl, w godz. 8.00 -16.00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tymże poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wykonalne w Polsce i poddane prawu polskiemu. Zabezpieczenie i jego treść w formie innej niż pieniężnej podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku PKO Bank Polski SA, numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094, z podaniem tytułu „Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.225.000 euro na Przebudowę budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na funkcje centrum sąsiedzkiego i usług społecznych w formule „zaprojektuj i wybuduj” najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Datą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że zabezpieczenie jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie:
6.1. 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. odebrania kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzonego protokołem odbioru,
6.2. 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
 

Ogłoszenie nr 500004200-N-2017 z dnia 18-07-2017 r.

Gdynia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 545853-N-2017 Data: 06/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Laboratorium Innowacji Społecznych, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(58)7273900, +48(58)7273907, email a.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl, faks +48(58)7273914. Adres strony internetowej (url): gdynia.pl/bip/lis

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV . Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-26, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-02, godzina: 13:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV . Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe:Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.07.2017 r., o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych, adres: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, salka F.016 (budynek IV biurowo-laboratoryjny). Pozostałe elementy punktu 6.6 bez zmian.
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe:Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.08.2017 r., o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych, adres: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, salka F.016 (budynek IV biurowolaboratoryjny). Pozostałe elementy punktu 6.6 bez zmian.

Dokumentacja przetargowa:


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 06.07.2017r.-pdf., ,
SIWZ - pdf., 
Załączniki do SIWZ:
zał. 1 - Formularz oferty - doc., pdf.
zał. 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - doc., pdf.
zał. 3 - Oświadczenie o spełanianiu warunków udziału w postępowaniu - doc., pdf.
zał. 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowej - doc., pdf.
zał. 5 - Wzór zobowiazania innego podmiotu - doc., pdf.
zał. 6 - Wzór Wykazu robót budowlanych - doc., pdf.
zał. 7 - Program funkcjonalno-użytkowy - pdf.
zał. 7a - Wytyczne w zakresie poprawy dostępności - pdf.,
zał. 7b - Wymagania szczególne w zakresie wyposażenia - pdf.
zał. 7c - Zestawienie wyposażenia do pozostawienia w budynku - pdf.,
zał. 7d - Informacja dotycząca istniejących okien w łączniku do Sali gimnastycznej - pdf.
zał. 8 - Szczegółowa koncepcja wielobranżowa (Projekt koncepcyjny) - pdf.
zał. 9 - Istotne postanowienia umowy - pdf.
załączniki do Istotnych postanowień umowy - zip.
zał. 10 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pdf.,

Modyfikacja SIWZ nr 1 z 18.07.2017 r. - Zmiana terminu składania ofert i zał. nr 9 SIWZ - zip.

Ogłoszenie z dnia 18.07.2017 r. o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.07.2017 r. - pdf.,

Wyjaśnienia SIWZ nr 1 z 18.07.2017 r. - pdf.,

Wyjaśnienia SIWZ nr 2 z 26.07.2017 r. - pdf.,

Wyjaśnienia SIWZ nr 3 z 27.07.2017 r. - pdf.,

Wyjaśnienia SIWZ nr 4 z 28.07.2017 r.pdf.,

Informacja z otwarcia ofert z 02.08.2017 r. - pdf.,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 30.08.2017r. 
- pdf.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Ostatnio zmodyfikował: Szymon Socha
Data wytworzenia informacji: 06.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.08.2017 11:35 Aktualizacja treści Szymon Socha
30.08.2017 11:33 Aktualizacja treści Szymon Socha
02.08.2017 15:18 Aktualizacja treści Szymon Socha
28.07.2017 15:17 Aktualizacja treści Szymon Socha
27.07.2017 15:02 Korekta Szymon Socha
27.07.2017 14:59 Aktualizacja treści Szymon Socha
26.07.2017 17:19 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
26.07.2017 15:57 Aktualizacja treści Szymon Socha
18.07.2017 17:23 Aktualizacja treści Szymon Socha
18.07.2017 16:15 Aktualizacja treści Szymon Socha
18.07.2017 15:48 Zmiana załącznika Szymon Socha
14.07.2017 13:38 Uwydatnienie treści ogłoszenia Szymon Socha
13.07.2017 10:38 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
13.07.2017 10:25 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
07.07.2017 08:44 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
06.07.2017 21:31 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko