Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji „Przebudowa ulicy Makowskiego w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie”.

23/12/2017    S247    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi projektowania architektonicznego

2017/S 247-519501

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja
I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Laboratorium Innowacji Społecznych
363799128, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia, 81-451 Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Socha
Tel.: +48 587273918 E-mail: s.socha@lis.gdynia.pl Faks: +48 587273914
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gdynia.pl/bip/lis

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip/lis
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Przebudowa ulicy Makowskiego w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie”.
 
Numer referencyjny: ZP.2500.9.2017
II.1.2)Główny kod CPV71220000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Przebudowa ulicy Makowskiego w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie”.
 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV71320000
71242000
71248000
71000000
71221000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gmina Miasta Gdynia.
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa ulicy Makowskiego w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie” wraz z przeniesieniem praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowanej dokumentacji, na Zamawiającego oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmował będzie przebudowę ulicy Makowskiego oraz budowę połączenia pieszego (schodów) między ul. Makowskiego i Arciszewskich.

Realizacja zamówienia będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”. Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta z uprawnieniami do projektowania w branży sanitarnej bez ograniczeń / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi na dokumentacje projektową / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.08.01.01-22-0007/17-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe 
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:
 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (Formularzem oferty)
1.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 7.1. SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - JEDZ – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016r. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawca wypełnia część II JEDZ, część III JEDZ należy wypełnić w odniesieniu do wskazanych w SIWZ i ogłoszeniu przesłanek wykluczenia a część IV należy wypełnić w sposób odpowiedni dla wykazania warunków, zgodnie z zakresem który jest wymagany przez Zamawiającego). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą JEDZ dotyczący tych podmiotów (JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją wskazaną w pkt 1.1 powyżej).
1.3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie w formie pisemnej tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument JEDZ, o którym mowa w pkt 1.1. SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców brak podstaw wykluczenia.
1.5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
1.6. Kserokopia dowodu wniesienia wadium (jeżeli wadium zostało złożone w formie pieniężnej).
1.7. Dokument wadium złożony w formie oryginału w opisanej kopercie wraz z ofertą (nie zszyty z ofertą) jeżeli wadium zostało złożone w innej formie niż pieniężnej.
1.8. Kserokopia dokumentu wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (zszyta z ofertą).
1.9. Jednolity dokument JEDZ dotyczący Wykonawcy, Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp składa się w formie pisemnej.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające niepodleganie wykluczeniu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, tj.:
3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
3.5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
3.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
3.7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
3.8. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal/cdn.poniżej
 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
 
Cd. wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunków, o których mowa w rozdziale 7 pkt 7.1.2.1. SIWZ. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 SIWZ.
Uczestnicy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają jeden wspólny wykaz.
3.9. Dokumentów dotyczących innych podmiotów na potencjale których wykonawca polega na zasadzie określonej w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia - dokumenty, o których mowa w ppkt od 3.1. do 3.7 SIWZ (jeżeli dotyczy).
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w pkt 8.1.3., nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.
5. W przypadku Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
7.1. w ppkt 3.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.2. w ppkt 3.2. – 3.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
7.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym alb organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy /cdn w pkt III.1.3
 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali dokumentację projektową, tj. projekt budowlany i wykonawczy, dla budowy lub przebudowy co najmniej 100 mb drogi o utwardzonej nawierzchni wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.


Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie.

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
 
c.d pkt III.1.2.
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 3.1., składa dokument, o którym mowa w ppkt 7.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2018

Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/04/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 05/02/2018
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Laboratorium Innowacji Społecznych, adres: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, pokój F1.01 Otwarcie ofert nastąpi siedzibie Zamawiającego: Laboratorium innowacji Społecznych adres: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, salka F 0.16 (budynek IV biurowo-laboratoryjny).
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe: 

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych).
2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016, poz. 359 ze zm).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku: Bank PKO BP SA numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: „Przetarg na Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Przebudowa ulicy Makowskiego w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie”. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Kserokopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej należy załączyć do oferty.
7. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt. 10.3, dokument wadium należy złożyć w formie oryginału w opisanej kopercie wraz z ofertą (nie zszywając go z ofertą).
8. Kserokopię dokumentu wadium, określonego w pkt. 10.7, potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
9. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
10. Wadium składane w formie, o której mowa w pkt. 10.7, musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Beneficjenta, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z uPzp, kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli Wykonawca:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. 10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. 13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:22/12/2017


20/01/2018    S14    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi projektowania architektonicznego
2018/S 014-029298
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 247-519501)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresyLaboratorium Innowacji Społecznych 363799128
al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451, Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Socha
Tel.: +48 587273918 E-mail: s.socha@lis.gdynia.pl Faks: +48 587273914
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: http://gdynia.pl/bip/lis

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Przebudowa ulicy Makowskiego w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie”.
 
Numer referencyjny: ZP.2500.9.2017
II.1.2)Główny kod CPV71220000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Przebudowa ulicy Makowskiego w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie”.
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:18/01/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszeniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 247-519501
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: III.1.3

Zamiast:
 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali dokumentację projektową, tj. projekt budowlany i wykonawczy, dla budowy lub przebudowy co najmniej 100 mb drogi o utwardzonej nawierzchni wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie.
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:c.d pkt III.1.2.
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 3.1., składa dokument, o którym mowa w ppkt 7.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
 
Powinno być:
 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPZP oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPZP;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b uPZP, tj.:
2.1. w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali dokumentację projektową, tj. projekt budowlany i wykonawczy, dla budowy lub przebudowy co najmniej 100 mb drogi o utwardzonej nawierzchni wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPZP;
d) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d pkt III.1.2.
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 3.1, składa dokument, o którym mowa w ppkt 7.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 uPZP.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10. Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
 
VII.2)Inne dodatkowe informacje:1. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DZUUE w dniu 22.12.2017 r. i opublikowane w DZUUE pod numerem 2017/S 247-519501 w dniu 23.12.2017 r. - pdf.,
 
2. SIWZ - pdf.,

3. Zał. nr 1 SIWZ - Formularz oferty - pdf.doc.,

4. Zał. nr 2 SIWZ - JEDZ - pdf.doc.,

5. Instrukcja do wypełniania JEDZa - pdf.,

6. Zał. nr 3 SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej - pdf.doc.,

7. Zał. nr 4 SIWZ - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów pdf.doc.,

8. Zał. nr 5 SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - pdf.doc.,

9. Zał. nr 6 SIWZ - Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej - pdf.doc.,

10. Zał. nr 7 SIWZ - Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych - pdf.doc.,

11. Zał. nr 8 SIWZ - Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych - pdf.doc.,

12. Zał. nr 9 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zip.

13. Zał. nr 10 SIWZ - Istotne postanowienia umowne - pdf.,


Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ nr 1 z dnia 15.01.2017 r. - pdf.,


Informacja o zmianie treści ogłoszenia z dnia 18.01.2017 r. - uzupełnienie treści - pdf.,

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DZUUE w dniu 18.01.2018 r. i opublikowane w DZUUE pod numerem 2018/S 014-029298 w dniu 20.01.2018 r. - pdf.,


Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.02.2018 r. - pdf.,

Informacja o wyniku postepowania i wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.03.2018 r. - pdf.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Szymon Socha
Ostatnio zmodyfikował: Szymon Socha
Data wytworzenia informacji: 27.12.2017
Data udostępnienia informacji: 27.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.03.2018 13:49 Aktualizacja treści Szymon Socha
06.02.2018 14:44 Korekta Szymon Socha
05.02.2018 15:58 Aktualizacja treści Szymon Socha
31.01.2018 10:49 Korekta Szymon Socha
22.01.2018 11:20 Aktualizacja treści Szymon Socha
22.01.2018 10:42 Aktualizacja treści Szymon Socha
18.01.2018 13:25 Aktualizacja treści Szymon Socha
15.01.2018 14:59 Aktualizacja treści Szymon Socha
27.12.2017 11:53 Dodanie informacji Szymon Socha
27.12.2017 11:50 Aktualizacja treści Szymon Socha
27.12.2017 11:02 Aktualizacja treści Szymon Socha
27.12.2017 10:17 Aktualizacja treści Szymon Socha