Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia – Etap II Północny”

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 25.09.2017r. godz. 13:00, miejsce składania bez zmian
NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT - 25.09.2017r. godz. 13:30, miejsce otwarcia bez zmian

___________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia  – Etap II Północny” w ramach rewitalizacji osiedla Meksyk w Gdyni.28/07/2017 S143 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta


I.II.III.IV.VI.

Polska-Gdynia: Usługi projektowania architektonicznego

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 143-294666

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Laboratorium Innowacji Społecznych
363799128
al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451, Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Socha
Tel.: +48 587273907, E-mail: s.socha@lis.gdynia.pl, Faks: +48 587273914, Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gdynia.pl/bip/lis

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip/lis
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia – Etap II Północny” w ramach rewitalizacji osiedla Meksyk w Gdyni.
Numer referencyjny: ZP.2500.3.2017

II.1.2) Główny kod CPV 71220000
II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia – Etap II Północny” wraz z przeniesieniem praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowanej dokumentacji na Zamawiającego oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71240000
71248000
71000000
71221000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Gmina Miasta Gdynia.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla utworzenia węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja obejmuje zmianę układu drogowego na osiedlu Meksyk z uwzględnieniem budowy/przebudowy dróg, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów i pętli autobusowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniem terenu zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej oraz wytycznymi do projektowania. W skład dokumentacji wchodzą:
a. projekty budowlane i projekty wykonawcze w poszczególnych branżach
b. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
c. przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie
2) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, oraz uzyskanie w/w decyzji w imieniu Zamawiającego (w przypadku jeżeli istnieje konieczność jej uzyskania),
3) przeniesienie praw autorskich, w tym zależnych do opracowanej dokumentacji projektowej,
4) udzielanie odpowiedzi na pytania do dokumentacji projektowej w trakcie postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych,
5) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycję drogowej (ZRID) dla wskazanego zakresu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę dla zakresu nie objętego zezwoleniem ZRID
6) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta z uprawnieniami do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi na dokumentacje projektową / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 250
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe
Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium, obejmującym okres związania ofertą, o wartości: 7 000 PLN.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Laboratorium innowacji Społecznych, adres: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, pokój F1.01 (budynek IV, I piętro, pok. F1.01.).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (Formularzem oferty)
1.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 1. SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawca wypełnia część II JEDZ, część III JEDZ należy wypełnić w odniesieniu do wskazanych w SIWZ i ogłoszeniu przesłanek wykluczenia a część IV należy wypełnić w sposób odpowiedni dla wykazania warunków, zgodnie z zakresem który jest wymagany przez Zamawiającego). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą JEDZ dotyczący tych podmiotów (JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją wskazaną w pkt 1.1 powyżej).
1.3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie w formie pisemnej tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument JEDZ, o którym mowa w pkt 1.1. SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców brak podstaw wykluczenia.
1.5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
1.6. Kserokopia dowodu wniesienia wadium (jeżeli wadium zostało złożone w formie pieniężnej).
1.7. Dokument wadium złożony w formie oryginału w opisanej kopercie wraz z ofertą (nie zszyty z ofertą) jeżeli wadium zostało złożone w innej formie niż pieniężnej.
1.8. Kserokopia dokumentu wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (zszyta z ofertą).
1.9. Jednolity dokument JEDZ dotyczący Wykonawcy, Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp składa się w formie pisemnej.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
8.3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające niepodleganie wykluczeniu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie cd. w pkt. III.1.2.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, tj.:
3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
3.5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 SIWZ.
3.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 SIWZ.
3.7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 SIWZ.
3.8. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunków, o których mowa w rozdziale 7 pkt 7.1.2.1. lit. a) ) i b) SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 SIWZ.
3.9. Dokumentów dotyczących innych podmiotów na potencjale których wykonawca polega na zasadzie określonej w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – dokumenty, o których mowa w ppkt od 3.1. do 3.7 SIWZ.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w pkt 1.3., nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.
5. W przypadku Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
7.1. w ppkt 3.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.2. w ppkt 3.2. – 3.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
7.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym alb organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy lub 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 3.1., składa dokument, o którym mowa w ppkt 7.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 uPzp. cd w punkcie III.1.3'.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali dokumentację projektową, tj. projekt budowlany i wykonawczy dla budowy lub przebudowy co najmniej 200 mb drogi, o parametrach drogi publicznej o klasie nie niższej niż L i nawierzchni bitumicznej, wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem lub drogą rowerową lub drogą dla pieszych i rowerzystów lub pasem/kontrapasem dla rowerzystów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.

b. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali nie mniej niż dwie dokumentacje projektowe składającej się co najmniej z projektu budowlanego i dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
1. Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie.
a)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13–22 i ust.5 pkt 1 i 8 uPzp.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający w oparciu o art. 24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów-.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu.
cd z punktu III.1.3
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2017
Czas lokalny: 13:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/11/2017

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2017
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych, adres: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, salka F0.16. (budynek IV biurowo-laboratoryjny).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tymże poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wykonalne w Polsce i poddane prawu polskiemu. Zabezpieczenie i jego treść w formie innej niż pieniężnej podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku Bank PeKaO SA numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094, z podaniem tytułu „Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 EUR na Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji »Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia – Etap II Północny« w ramach rewitalizacji osiedla Meksyk w Gdyni” najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Datą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że zabezpieczenie jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie:
7.1. 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. odebrania kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzonego protokołem odbioru,
7.2. 30 % wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Wadium
1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 7 000 PLN
złotych (słownie: siedem tysięcy złotych ).
2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1804 ze zm).
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku: Bank PKO BP SA numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094.
5.Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17 A, Warszawa 02-676, Polska
Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2017


Dokumentacja przetargowa

1. Ogłoszenie o zamówieniu
przekazane do publikacji w DZUUE w dniu 24.07.2017 r. i opublikowane w DZUUE pod numerem 2017/S 143-294666 w dniu 28.07.2017 r. - pdf.,
 
2. SIWZ -
pdf.,

3. Zał. nr 1 SIWZ
- Formularz oferty - pdf., doc.,

4. Zał. nr 2 SIWZ - JEDZ - pdf., doc.,

5. Instrukcja do wypełniania JEDZa - pdf.,

6. Zał. nr 3 SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej - pdf., doc.,

7. Zał. nr 4 SIWZ - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów pdf.doc.

8. Zał. nr 5 SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - pdf.doc.,

9. Zał. nr 6 SIWZ - Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej - pdf.doc.,

10. Zał. nr 7 SIWZ - Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych - pdf.doc.,

11. Zał. nr 8 SIWZ - Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych - pdf.doc.,

12. Zał. nr 9 SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pdf.

13. Załączniki do załącznika nr 9 SIWZ - zip.,

14. Zał. nr 10 SIWZ - Istotne postanowienia umowne - pdf.,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 1 - pdf.,

Aktualny Zał. nr 10 SIWZ - Istotne postanowienia umowne - pdf.,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modyfikacja treści SIWZ nr 2 - pdf.,

Aktualny zał. nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia - pdf.,

Aktualny zał. nr 9.2 - Zakres opracowania koncepcji organizacji ruchu dla całego osiedla - pdf.,

Aktualny zał. nr 10 - Istotne postanowienia umowne - pdf.,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modyfikacja treści SIWZ nr 3 z dnia 04.09.2017r. - pdf.

Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w DZUUE - przekazana do publikacji dnia 04.09.2017r. - pdf.,
Zmiana treści ogłoszenia o  zamówieniu opublikowana w DZUUE dnia 06.09.2017r. - pdf.,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.09.2017 r. - pdf.,

Informacja o wyniku postępowania z dnia 23.10.2017 r. - pdf.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Szymon Socha
Ostatnio zmodyfikował: Szymon Socha
Data wytworzenia informacji: 28.07.2017
Data udostępnienia informacji: 28.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.10.2017 12:01 Aktualizacja treści Szymon Socha
25.09.2017 15:33 Aktualizacja treści Szymon Socha
06.09.2017 10:26 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
04.09.2017 16:29 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
01.09.2017 15:59 Aktualizacja treści Szymon Socha
01.09.2017 15:55 Aktualizacja treści Szymon Socha
25.08.2017 13:20 Aktualizacja treści Szymon Socha
21.08.2017 16:55 Aktualizacja treści Szymon Socha
28.07.2017 17:35 Aktualizacja treści Szymon Socha
28.07.2017 17:14 Aktualizacja treści Szymon Socha
28.07.2017 16:26 Korekta Szymon Socha