Opracowanie dokumentacji dla budynku wielorodzinnego przy ul. Dickmana - rewitalizacja Gdynia Oksywie.

18/10/2017 S200 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Gdynia: Usługi projektowania architektonicznego

2017/S 200-411838

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Laboratorium Innowacji Społecznych 363799128
al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451, Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Kowalski
Tel.: +48 587273918 E-mail: h.kowalski@lis.gdynia.pl Faks: +48 587273914 Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe: Główny adres: http://gdynia.pl/bip/lis

I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip/lis
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji-Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dickmana-rewitalizacja Gdynia Oksywie.
Numer referencyjny: ZP.2500.7.2017
II.1.2) Główny kod CPV 71220000
II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dickmana” wraz z przeniesieniem praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowanej dokumentacji, na Zamawiającego oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmował będzie wybudowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu będącego w granicach opracowania. W budynku znajdą się mieszkania komunalne, przeznaczone w większości (choć nie tylko) dla osób starszych i niepełnosprawnych, oraz jeden lokal przeznaczony dla rodzinnego domu dziecka. Zamawiający oczekuje formy architektonicznej, która będzie nowoczesna, adekwatna do celu, jakiemu ma służyć, o przyjaznym dla mieszkańców charakterze, podnoszącej estetykę otoczenia.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71248000
71242000
71000000
71221000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gdynia, dzielnica Oksywie, ul. Dickmana.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dickmana” wraz z przeniesieniem praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowanej dokumentacji, na Zamawiającego oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmował będzie wybudowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu będącego w granicach opracowania oraz rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych. W budynku znajdą się mieszkania komunalne, przeznaczone w większości (choć nie tylko) dla osób starszych i niepełnosprawnych, oraz jeden lokal przeznaczony dla rodzinnego domu dziecka. Zamawiający oczekuje formy architektonicznej, która będzie nowoczesna, adekwatna do celu, jakiemu ma służyć, o przyjaznym dla mieszkańców charakterze, podnoszącej estetykę otoczenia. Wykonawca uzyska lub sporządzi wszelkie wymagane przepisami prawa dokumenty, opracowania, warunki, zgłoszenia, decyzje, badania, analizy, uzgodnienia, sprawdzenia i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji, z wyjątkiem badań archeologicznych. Koszt uzyskania ww. dokumentów leży po stronie Wykonawcy. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje: Projekty rozbiórki, Projekty budowlane, Projekty wykonawcze, Karty Mieszkań, Wizualizacje, Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorskie, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 10 do SIWZ., zaś obowiązki Wykonawcy w Istotnych postanowieniach umowy zał. 11 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa:
Doświadczenie projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w branży architektonicznej / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa:
Okres gwarancji i rękojmi na dokumentacje projektową / Waga: 25
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 240

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
8.1.Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (Formularzem oferty)
8.1.1.Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 7.1. SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawca wypełnia część II JEDZ, część III JEDZ należy wypełnić w odniesieniu do wskazanych w SIWZ i ogłoszeniu przesłanek wykluczenia a część IV należy wypełnić w sposób odpowiedni dla wykazania warunków, zgodnie z zakresem który jest wymagany przez Zamawiającego). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1.2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą JEDZ dotyczący tych podmiotów (JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją wskazaną w pkt 8.1.1 powyżej).
8.1.3.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie w formie pisemnej tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
8.1.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument JEDZ, o którym mowa w pkt 8.1.1. SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców brak podstaw wykluczenia.
8.1.5.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
8.1.6.Kserokopia dowodu wniesienia wadium.
8.1.7.Dokument wadium złożony w formie oryginału w opisanej kopercie wraz z ofertą (nie zszyty z ofertą) jeżeli wadium zostało złożone w innej formie niż pieniężnej.
8.1.8.Jednolity dokument JEDZ dotyczący Wykonawcy, Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp składa się w formie pisemnej.
8.2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
cd. w pkt III.1.2).
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
8.3.Dokumenty i oświadczenia potwierdzające niepodleganie wykluczeniu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 uPzp, tj.:
8.3.1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13,14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.3.2.Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.3.3.Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.3.4.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy.
8.3.5.Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji–dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym zał.nr 6 do SIWZ.
8.3.6.Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt.22 ustawy, zgodnie z wzorem stanowiącym zał.nr 5 do SIWZ.
8.3.7.Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z wzorem stanowiącym zał.nr 7 do SIWZ.
8.3.8.Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawcy nadal wykonywanych referencje.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. z III.1.2) bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunków, o których mowa w rozdziale 7 pkt 7.1.2.1. lit. a) SIWZ. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 SIWZ.
Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie składają jeden wspólny wykaz.
8.3.9. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. W Wykazie osób, na potwierdzenie warunku, muszą zostać wskazane osoby, o których mowa w rozdziale 7 pkt 7.1.2.1. lit. b) SIWZ.
Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie składają jeden wspólny wykaz.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
8.3.10. Dokumentów dotyczących innych podmiotów na potencjale których wykonawca polega na zasadzie określonej w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – dokumenty, o których mowa w ppkt od 8.3.1. do 8.3.7 SIWZ.
8.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w pkt 8.1.3., nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.
8.5. W przypadku Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
8.6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
cd. w III.1.3).
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
2.spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b uPzp, tj.:
2.1.w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali dokumentację projektową, tj. projekt budowlany i wykonawczy dla budowy (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy i nadbudowy) przynajmniej:
— jednego budynku wielorodzinnego o kubaturze min. 5 000 m³ wraz z zagospodarowaniem terenu lub
— jednego budynku o kubaturze min. 5 000 m³, mieszczącego się w następujących kategoriach (wg załącznika do ustawy Prawo budowlane): IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII wraz z zagospodarowaniem terenu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
b)dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
— co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącej członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, posiadającej doświadczenie zawodowe w zaprojektowaniu co najmniej jednego budynku wielorodzinnego o kubaturze min. 5 000 m³ wraz z zagospodarowaniem terenu lub jednego budynku o kubaturze min. 5 000 m³ mieszczącego się w następujących kategoriach (wg załącznika do ustawy Prawo budowlane): IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII wraz z zagospodarowaniem terenu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
3.Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie.
a)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
c)Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust.5 pkt 1 i 8 uPzp.
d)W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. z III.1.2)
8.7.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
8.7.1.w ppkt 8.3.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.7.2.w ppkt 8.3.2. – 8.3.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
8.7.2.1.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.7.2.2.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.8.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym alb organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy lub 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.9.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 8.3.1., składa dokument, o którym mowa w ppkt 8.7.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.10.Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
9.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
10.Zamawiający w oparciu o art. 24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/11/2017
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski


IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/01/2018

IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2017
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.11.2017 r., do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, pokój F1.01 (budynek IV, I piętro)

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2017 r., o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium innowacji Społecznych adres: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, salka F0.16 (budynek IV biurowo-laboratoryjny).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)
Informacje dodatkowe:
I.Zabezpieczenie
1.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tymże poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,
c)w gwarancjach bankowych,
d)w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wykonalne w Polsce i poddane prawu polskiemu. Zabezpieczenie i jego treść w formie innej niż pieniężnej podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
5.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku Bank PeKaO SA numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094, z podaniem tytułu Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji-Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dickmana
6.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7.Zamawiający zwróci zabezpieczenie:
7.1.70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. odebrania kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzonego protokołem odbioru,
7.2.30 % wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
II. Wadium
1.Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 7 000 PLN (siedem tysięcy złotych).
2.Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2016, poz. 359 z późn. Zm.).
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych.
5.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt.3, dokument wadium należy złożyć w formie oryginału w opisanej kopercie wraz z ofertą (nie zszywając go z ofertą), zaś kserokopię dokumentu wadium należy dołączyć do oferty.
6.Wadium składane w formie innej niż pieniężna, musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Beneficjenta, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z uPzp, kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5. i 20.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 16/10/2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE pod nr 2017/S 200-411838 w dniu 18.10.2017 r. - pdf.,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf.,

Załącznik nr 1 SIWZ - Formularz ofertowy - pdf., doc. ,

Załącznik nr 2 SIWZ - JEDZ - pdf. , doc. , Instrukcja wypełniania JEDZ - pdf. ,

Załącznik nr 3 SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - pdf. , doc. ,

Załącznik nr 4 SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu - pdf. , doc. ,

Załącznik nr 5 SIWZ - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu - pdf. , doc. ,

Załącznik nr 6 SIWZ - Oświadczenie o prawomocnym wyroku sądu - pdf. , doc. ,

Załącznik nr 7 SIWZ - Oświadczenie podatki lokale - pdf. , doc. ,

Załącznik nr 8 SIWZ - Wykaz usług - pdf. , doc. ,

Załącznik nr 9 SIWZ - Wykaz osób - pdf. , doc. ,

Załącznik nr 10 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zip.,

Załącznik nr 11 SIWZ - Istotne postanowienia umowy - pdf. , doc.Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ nr 1 z dnia 31.10.2017 r. - pdf.,

Formularz ofertowy po zmianie - doc.,


Wyjaśnienia SIWZ nr 2 z dnia 08.11.2017r. - pdf.
załącznik do wyjaśnień SIWZ nr 2 - Wytyczne BOM - pdf.,


Modyfikacja SIWZ nr 2 z dnia 13.11.2017 r. dot. Istotne postanowienia umowy, - pdf.,

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.11.2017 r. - pdf.,

Informacja o wyniku postępowania z dnia 29.12.2017 r. - pdf.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Szymon Socha
Ostatnio zmodyfikował: Szymon Socha
Data wytworzenia informacji: 18.10.2017
Data udostępnienia informacji: 18.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.12.2017 14:12 Aktualizacja treści Szymon Socha
28.11.2017 15:28 Aktualizacja treści Szymon Socha
13.11.2017 12:07 Korekta Hubert Kowalski
13.11.2017 12:06 Aktualizacja treści Hubert Kowalski
08.11.2017 16:27 Dodanie informacji Agnieszka Nadziejko
31.10.2017 15:33 Aktualizacja treści Hubert Kowalski
19.10.2017 12:02 Zmiana załącznika Szymon Socha
19.10.2017 09:56 Korekta Szymon Socha
18.10.2017 16:31 Korekta Szymon Socha