Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino-Radiostacja

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy budynku Centrum Sąsiedzkiego
w dzielnicy Gdyni Witomino – Radiostacja wraz z aranżacją wnętrz i zagospodarowaniem terenu będącego w granicach opracowania i przeniesienie prawa do pracy konkursowej o wartości poniżej 209 000 euro sporządzony zgodnie z art. 110 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
Nr postępowania ZP.2500.1.2017
Ogłoszenie nr 107321 - 2017 z dnia 2017-07-12 r.

Gdynia: Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy budynku Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino – Radiostacja wraz z aranżacją wnętrz i zagospodarowaniem terenu będącego w granicach opracowania i przeniesienie prawa do pracy konkursowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Nazwa projektu lub programu: Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, Działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0005/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający: nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

 Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Laboratorium Innowacji Społecznych, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48(58)7273900, faks +48(58)7273914, e-mail a.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl.

Adres strony internetowej (URL): http://gdynia.pl/bip/lis

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):

http://gdynia.pl/bip/lis

Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:

Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:

pisemnie

Pod adres:

Laboratorium Innowacji Społecznych, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek IV, I piętro, pok. F1.01.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy budynku Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino – Radiostacja wraz z aranżacją wnętrz i zagospodarowaniem terenu będącego w granicach opracowania i przeniesienie prawa do pracy konkursowej

Numer referencyjny: ZP.2500.1.2017

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest koncepcja budynku Centrum Sąsiedzkiego wraz z aranżacją wnętrz i zagospodarowaniem terenu będącego w granicach opracowania i przeniesienie prawa do pracy konkursowej. Lokalizacja inwestycji - Witomino-Radiostacja, teren przy skrzyżowaniu ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej w Gdyni. Planowana powierzchnia budynku Centrum Sąsiedzkiego wynosi 600 – 800 m2. Możliwa tolerancja +/- 10 %. Obiekt ma służyć rozwojowi usług społecznych oraz inicjatyw mających na celu kształtowanie postaw obywatelskich i wspólnoty sąsiedzkiej wśród mieszkańców dzielnicy. Planowane jest organizowanie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w formie warsztatów, warsztatów rodzinnych, zajęć ruchowych, ekspozycji prac użytkowników obiektu, wykładów, pokazów filmów, spotkań itp. a także terapii indywidualnych i grupowych, oraz działanie w formie otwartej świetlicy, miejsca, w którym można spotkać sąsiadów, uzyskać informacje na temat planowanych zajęć i ciekawych wydarzeń w okolicy. Oferta centrum sąsiedzkiego adresowana jest do mieszkańców Witomina - indywidualnych odbiorców w różnym wieku oraz do rodzin z dziećmi. Zakłada się, że większość użytkowników dotrze do centrum piechotą, rowerem, lub komunikacją miejską. Praca konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowaną przez Uczestnika konkursu ideę przyjętych rozwiązań architektonicznych, funkcjonalno-użytkowych i technicznych. Pod względem graficznym pracę konkursową musi cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich stron trzecich tak w zakresie merytorycznym, jak i wykorzystanych narzędzi do jej opracowania.

II.3) Główny kod CPV 71220000-6

Dodatkowe kody CPV

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 6.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy mogą wspólnie brać udział w Konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika stosuje się odpowiednio do uczestników biorących wspólnie udział w Konkursie 6.2.Każdy z Uczestników konkursu może złożyć jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 6.3.Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić następujące warunki: 6.3.1.nie podlegać wykluczeniu z postępowania, na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 8 uPzp, 6.3.2.spełniać wymagania i warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże że: 6.3.2.1.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy budynku użyteczności publicznej (rozumianego jak w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422) o kubaturze co najmniej 3 200 m3 wraz z zagospodarowaniem terenu, 6.3.2.2.dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącej członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, posiadającej doświadczenie zawodowe w projektowaniu co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 3 200 m3, b)co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i będącej członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, posiadającej doświadczenie zawodowe w projektowaniu co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 3 200 m3, c)co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych i będącej członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, d)co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i będącej członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego. 6.4.Uczestnicy konkursu biorący udział wspólnie ustanawiają Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w Regulaminie. Uczestnik konkursu biorący samodzielnie udział w Konkursie może ustanowić Pełnomocnika do złożenia w jego imieniu Wniosku. Osoby fizyczne wspólnie składające Wniosek, podpisują ten Wniosek wraz z oświadczeniami przez każdą z tych osób we własnym imieniu, bądź ustanawiają pełnomocnika. 6.5.W przypadku gdy Wniosek lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do Wniosku lub Wniosek składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia do Wniosku musi być załączone Pełnomocnictwo (złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 6.6.Uczestnik konkursu, aby spełnić warunki udziału w Konkursie, o których mowa w pkt 6.3. może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22a uPzp. Jeżeli Uczestnik konkursu polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie składa się wraz z Wnioskiem. 6.7.Uczestnik konkursu biorący samodzielnie udział w Konkursie, jak i Uczestnik wspólnie biorący udział w Konkursie oraz inne podmioty na zasobach których Uczestnik będzie polegał przy realizacji zamówienia składają dokumenty i oświadczenia potwierdzające niepodleganie wykluczeniu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w pkt 6.8. - 6.10. Regulaminu. 6.8.Dokumenty i oświadczenia składane przez Uczestnika konkursu na etapie składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie w celu potwierdzenia spełnienia stawianych w Konkursie wymagań: 6.8.1.Wypełniony Formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 (składa Uczestnik konkursu lub Uczestnicy konkursu ubiegający się wspólnie składają jeden formularz), 6.8.2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu (składa Uczestnik konkursu, Uczestnicy konkursu ubiegający się wspólnie), 6.8.3.Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści odpowiadającej załącznikowi nr 7, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosku. Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale 6 pkt 6.3.2.1, 6.8.4.Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu. W Wykazie osób, na potwierdzenie warunku, muszą zostać wskazane osoby, o których mowa w rozdziale 6 pkt 6.3.2.2. Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie składają jeden wspólny wykaz. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65). 6.8.5.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku gdy Wniosek lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Uczestnika konkursu nie wynika z innych dokumentów załączonych do Wniosku lub Wniosek składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, 6.8.6.Jeżeli Uczestnik konkursu polega na zdolnościach innych podmiotów Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do Wniosku. 6.8.7.Wniosek oraz dokumenty/oświadczenia o których mowa w pkt 6.8.1., 6.8.2. i 6.8.6.należy złożyć w formie pisemnej, tj. w formie oryginału podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania, pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem zapisów pkt 6.8.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6.8.8.Wniosek wraz z załącznikami zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację. Wniosek wraz z dołączonymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w nienaruszonej kopercie trwale zamkniętej i opisanej jak w pkt 8.2. Regulaminu. 6.8.9.Wymóg złożenia dokumentów/oświadczeń, o których mowa powyżej dotyczy Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w Konkursie, Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, ewentualnie innego podmiotu w zakresie w jakim ich dotyczą. 6.9.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.10.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 6.6. Regulaminu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w 6.6. 6.11.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.12.Po dacie złożenia wniosków Zamawiający sporządzi informację o Uczestnikach konkursu, którzy złożyli Wnioski w postępowaniu i prześle drogą elektroniczną do Uczestników konkursu którzy złożyli Wnioski. Uczestnicy konkursu zobowiązani są na postawie niniejszego Regulaminu oraz w związku z art. 24 ust. 11 uPzp do złożenia w terminie 3 dni od dnia przesłania powyższej informacji oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. W przypadku Uczestników konkursu wspólnie składających Wniosek, oświadczenie o grupie kapitałowej składa każdy z tych Uczestników. Wymagana forma dokumentu – oryginał. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 6.13.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7.Sąd Konkursowy bezpośrednio po upływie terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie dokona badania złożonych Wniosków pod względem spełnienia wymagań Regulaminu. Do oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Zamawiający wezwie Uczestników do ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień Wniosków, oświadczeń/dokumentów, w tym oświadczenia o którym mowa w pkt 6.12. Regulaminu oraz na tej podstawie dokona oceny spełniania przez Uczestników wymagań i warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie i przepisami uPzp według formuły „spełnia – nie spełnia”. Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania i warunki określone w Regulaminie. Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań i warunków określonych w Regulaminie konkursu podlegają wykluczeniu.

 Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie

Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

Trafność proponowanych rozwiązań funkcjonalnych  - 35

Atrakcyjność i walory estetyczne proponowanych rozwiązań  - 35

Realność i ekonomika rozwiązań, z uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji i trwałości zastosowanych elementów  - 20

Stopień i trafność uwzględnienia w koncepcji rozwiązań proekologicznych  - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 31/07/2017, godzina: 13:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:

Język polski (PL)

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z załącznikami w formie pisemnej Uczestnicy konkursu składają w siedzibie Organizatora, tj.:Laboratorium Innowacji Społecznych, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, (budynek IV, I piętro, pok. F1.01.) w terminie do 31.07.2017r. do godziny 13.00.

Prace konkursowe należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 02.10.2017r. do godz. 13.00, w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia (budynek IV, I piętro, pok. F1.01.), (godziny pracy od poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00).

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:

W Konkursie mogą zostać przyznane nagrody, przy czym pierwsza nagroda przyznana będzie najlepszej pracy konkursowej. Organizator zamierza przeznaczyć na nagrody kwotę 40 000,00 zł brutto. Wysokość nagród: I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 25 000,00 zł brutto oraz - zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł brutto, III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 5 000,00 zł brutto Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

Informacje dodatkowe:

Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni. Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją konkursową będzie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) http://gdynia.pl/bip/lis

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 500012609-N-2017 z dnia 11-08-2017 r.


Gdynia:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:Ogłoszenia o konkursie

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 107321 Data: 12/07/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Laboratorium Innowacji Społecznych, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Al. Zwycięstwa  96/98, 81-451  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(58)7273900, +48(58)7273907, e-mail a.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl, faks +48(58)7273914. 
Adres strony internetowej (url): http://gdynia.pl/bip/lis 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.2.2) 

W ogłoszeniu jest: 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z załącznikami w formie pisemnej Uczestnicy konkursu składają w siedzibie Organizatora, tj.:Laboratorium Innowacji Społecznych, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, (budynek IV, I piętro, pok. F1.01.) w terminie do 31.07.2017r. do godziny 13.00. Prace konkursowe należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 02.10.2017r. do godz. 13.00, w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia (budynek IV, I piętro, pok. F1.01.), (godziny pracy od poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00). 

W ogłoszeniu powinno być: 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z załącznikami w formie pisemnej Uczestnicy konkursu składają w siedzibie Organizatora, tj.:Laboratorium Innowacji Społecznych, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, (budynek IV, I piętro, pok. F1.01.) w terminie do 31.07.2017r. do godziny 13.00. Prace konkursowe należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 12.10.2017r. do godz. 13.00, w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia (budynek IV, I piętro, pok. F1.01.), (godziny pracy od poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o Konkursie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 12.07.2017r.- pdf.

Regulamin Konkursu 12.07.2017r.- pdf.

Załączniki do Regulaminu konkursu:
zał. 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie - pdf., doc.
zał. 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w Konkursie - pdf., doc.
zał. 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie - pdf., doc.
zał. 4 Zobowiązanie innego podmiotu - pdf., doc.
zał. 5 Oświadczenie o grupie kapitałowej - pdf., doc.
zał. 6 Wykaz osób - pdf., doc.
zał. 7 Wykaz usług - pdf., doc.
zał. 8 Koperta z kartą identyfikacyjną pracy konkursowej - pdf., doc.
zał. 9 Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej - pdf., doc.
zał. 10 Istotne postanowienia umowy - pdf.
zał. 11 Mapka z granicami terenu - pdf., dwg., ctb.
zał. 12 Wytyczne urbanistyczne - pdf.
zał. 13 Wytyczne Biura Ogrodnika Miasta - pdf.
zał. 14 Wytyczne Biura Plastyka Miasta - pdf.
zał. 15 Meble biblioteczne - kanapa - pdf.
zał. 16 Meble biblioteczne - stanowisko mobilne - pdf.
zał. 17 Wytyczne w zakresie dostępności - pdf.


Pytania i odpowiedzi 1-2 26.07.20107r., - pdf.
załącznik do Pytania i odpowiedzi 1-2 - mapka dwg. 2000- dwg.

Informacja o zmianie Regulaminu konkursu - pdf.,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.08.2017 r. -
pdf.,

Pytania i odpowiedzi 28.09.2017r., - pdf.

Pytanie i odpowiedź 03.10.2017r., - pdf.

Informacja o wyniku konkursu - 02.11.2017 r. - pdf.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Ostatnio zmodyfikował: Szymon Socha
Data wytworzenia informacji: 12.07.2017
Data udostępnienia informacji: 12.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2017 14:37 Aktualizacja treści Szymon Socha
03.10.2017 11:08 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
28.09.2017 13:18 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
11.08.2017 18:56 Zmiana załącznika Szymon Socha
11.08.2017 18:47 Korekta Szymon Socha
11.08.2017 18:44 Korekta Szymon Socha
11.08.2017 15:43 Aktualizacja treści Szymon Socha
26.07.2017 09:20 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
14.07.2017 15:46 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
14.07.2017 15:34 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
14.07.2017 15:29 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
13.07.2017 10:48 Aktualizacja treści Michał Rusak