Dostawa komputerów przenośnych ( laptopów) wraz z oprogramowaniem, myszką bezprzewodową w ilości 20 szt.


Postępowanie o wartości poniżej 130.000 złotych prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności uregulowaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer postępowania - ZP.2501. 301 .2022

Postępowanie ogłoszono w Bazie Konkurencyjności w dniu 23.08.2022 r. pod numerem  2022-42156-123246 _ pdf. ;

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy ogłoszono w Bazie Konkurencyjności w dniu 25.08.2022 r. _ pdf. ;

Dokumenty do pobrania:
1. Istotne Warunki Zamówienia_ IWZ_ pdf. ;
2. Zał. nr 1 do IWZ _ Opis przedmiotu zamówienia_ pdf. ;
3. Zał. nr 2 do IWZ _ Formularz ofertowy _ doc. ; pdf. ;
4. Zał. nr 3 do IWZ _ Oświadczenie wykonawcy _ doc. ; pdf. ;
5. Zał. nr 4 do IWZ _ Oświadczenie wykonawcy _ doc. ; pdf. ;
6. Zał. nr 5 do IWZ _ Istotne postanowienia umowy _ pdf. ;

25.06.2022 r. - odpowiedź na zapytanie Wykonawcy + zmiana zapisów Opisu przedmiotu zamówienia stan. zał. nr 1 do IWZ _ pdf. ;

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH _05.09.2022 _ pdf. ;

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_
06.09.2022 _ pdf. ;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Danuta Sobieniecka
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 23.08.2022
Data udostępnienia informacji: 23.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2022 14:26 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
05.09.2022 14:31 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka
25.08.2022 13:46 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka