Usługa druku i oprawy „Informatora dla nowych mieszkańców” w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i rosyjskiej) _ PnM 2019

Postępowanie zamówienia o wartości poniżej 130.000,00 złotych prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności uregulowaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja wytycznych: Warszawa, 22 sierpnia 2019 r.).

Realizacja zamówienie będzie finansowana ze środków zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie zadania nr: DPT/BDG-II/POPT/19/19.

Numer postępowania ZP.2501. 340.2021

Ogłoszenie z Bazy Konkurencyjności z dnia 16.07.2021 r. - pdf. ,

Dokumenty do pobrania:
Istotne postanowienia zamówienia - pdf. ;
zał. nr 1 Formularz oferty - doc. ; pdf. ;
zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia - pdf.;
zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - doc. ; pdf. ;
zał. nr 4 Istotne postanowienia umowy - pdf. ;

Informacja z otwarcia ofert_26.07.2021 r. _ pdf. ;

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_05.08.2021 _ pdf.  :

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Danuta Sobieniecka
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 16.07.2021
Data udostępnienia informacji: 16.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.08.2021 16:03 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
26.07.2021 16:35 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka