Przeprowadzenie procesu foresightowego dot. przyszłości Gdyni oraz opracowania 4 scenariuszy przyszłości miasta Gdynia w perspektywie 30 lat.

Postępowanie o wartości poniżej 130.000 złotych prowadzonego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności uregulowaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja wytycznych: Warszawa, 22 sierpnia 2019r.).

Realizacja zamówienia będzie finansowana ze środków zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab  w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie zadania nr: DPT/BDG-II/POPT/19/19.

Numer postępowania ZP.2501.417.2021

Zamówienie ogłoszono w Bazie Konkurencyjności w dniu 22.07.2021 r. pod numerem 2021-8001-60560 _ pdf. ;

Dokumenty do pobrania:
1. Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) _ pdf.  ;
2. Zał. nr 1 do IWZ _ Formularz oferty _ doc.  ; pdf.  ;
3. Zał. nr 2 do IWZ _ Opis przedmiotu zamówienia _ pdf.  ;
4. Zał. nr 3 do IWZ _ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia _ doc. ; pdf. ;
5. Zał. nr 4 do IWZ _ Istotne postanowienia umowy _ pdf.  ;

INFORMACJA Z OTWARCIA_03.08.2021_ pdf.  ;

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_05.08.2021_  pdf.  ;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Danuta Sobieniecka
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 22.07.2021
Data udostępnienia informacji: 22.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.08.2021 16:32 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
03.08.2021 16:21 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka