Opracowanie wskaźników pomiaru rezyliencji miejskiej w języku polskim w oparciu o istniejące opracowania badawcze i naukowe

Zamówienie na usługę opracowania wskaźników pomiaru rezyliencji miejskiej w języku polskim w oparciu o istniejące opracowania badawcze i naukowe oraz 7 dobrych praktyk z zakresu działań samorządów wpływających na wysoki wskaźnik rezyliencji miejskiej

Postępowanie o wartości poniżej 130.000 złotych prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności uregulowaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Realizacja zamówienia będzie finansowana ze środków zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab  w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie zadania nr: DPT/BDG-II/POPT/19/19

Numer postępowania ZP.2501.315.2021

Ogłoszenie z Bazy Konkurencyjności - pdf.

Dokumenty do pobrania:
Istotne warunki zamówienia - pdf.,
zał. nr 1 Formularz oferty - doc.pdf.,
zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia - pdf.,
zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - doc.pdf.,
zał. nr 4 Istotne postanowienia umowy - pdf.,

Informacja z otwarcia ofert_07.07.2021r. - pdf.,

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 12.07.2021r. - pdf.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 11.06.2021
Data udostępnienia informacji: 11.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.07.2021 15:53 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
07.07.2021 16:26 Dodanie informacji Agnieszka Nadziejko