Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w 3 częściach na pełnienie funkcji Nadzoru InwestorskiegoPostępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w 3 częściach o wartości poniżej 215.000 euro w trybie podstawowym na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycjami: „Przebudowa ulicy Nauczycielskiej, zagospodarowanie Polany Witomino, utworzenie połączenia pieszego pomiędzy Oksywiem Górnym i Dolnym”.

Tryb podstawowy, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej uPzp)

Numer postępowania: ZP.2500.2.2023

Realizacja zamówienia będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. w ramach projektów:
a) „Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja” Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0005/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja, dla części 1 i 2, obejmującej:
1.Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad Przebudową układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja, ul. Nauczycielska w Gdyni,
2.Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad Wykonaniem robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu na potrzeby polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnic Witomino Radiostacja w Gdyni;
b) „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”, dla części 3, obejmującej:
3. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad Wykonaniem robót budowlanych w zakresie utworzenia połączenia pieszego między Oksywiem Górnym a Oksywiem Dolnym w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie w Gdyni w Gdyni.
 
Przedmiotowe przedsięwzięcia objęte są Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni.

Dokumentacja postępowania jest dostępna pod następującym adresem strony:
https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia/public/postepowanie?postepowanie=41790593

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 07.02.2023
Data udostępnienia informacji: 07.02.2023