REGULAMIN KONKURSU "Budowa terminala GA"


                                   
Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o. 
81-378 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 18
                                                                                     ogłasza Konkurs
                         na opracowanie koncepcji architektonicznej poprzedzającej wybór wykonawcy dokumentacji
                                       projektowo – kosztorysowej o wartości do 387.000 euro dla zadania p.n.:
                                                                                 „Budowa terminala GA”.

          Konkurs sporządzono na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych znajdującego się na stronie internetowej
                                            http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/5493_66167.html?page=&artg=1 

Termin wykonania zamówienia:
Etap I    koncepcja wielobranżowa - 6 tygodni od podpisania umowy,
Etap II   kompletny projekt budowlany wraz z wymaganymi uzgodnieniami, 12 tygodni od daty akceptacji koncepcji,
Etap III  projekty wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem energetycznym – 15 tygodni od daty akceptacji koncepcji. 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- zgodność rozwiązań z wytycznymi programowo – przestrzennymi- waga  50%,
- atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych- waga  50%,

 Nagrodami w konkursie są:
 I nagroda   - zaproszenie Autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, której
                     przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla
                     zadania p.n.: „Budowa terminala GA” oraz nagroda pieniężna w wysokości  60.000,00 zł.,
II  nagroda - pieniężna w wysokości 25.000,00 zł.,
III nagroda - pieniężna w wysokości 10.000,00 zł. 
 
Skład Sądu Konkursowego:

        1.      mgr inż. arch. Sławomir DOPIERAŁA – Sędzia przewodniczący
2.      dr hab. inż. arch. Elżbieta RATAJCZYK-PIĄTKOWSKA –Sędzia referent
3.      dr hab. inż. arch. Lucyna NYKA   – członek
4.      dr inż. arch. Marek GAWDZIK – członek
5.      dr inż. Leszek KRAWCZYK – członek
6.      mgr Sławomir SZWAJA – członek
7.       mgr inż. Zbigniew WAWRZYNIAK – członek, sekretarz

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do dnia 27.10.2010 r. do godz. 12:00  (w siedzibie zamawiającego Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o. 81-378 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 18). 

Termin składania prac konkursowych  – do dnia 07.12.2010 r. do godz. 11:30  (w siedzibie Zamawiającego: Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o., adres Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia).
Regulamin Konkursu należy  pobrać ze strony internetowej www.airport.gdynia.pl

O udział w Konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki: 

    1. posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
        do  udziału w Konkursie (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej 1 usługę
        polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo -kosztorysowej (w tym dokumentacji budowlanej) w zakresie
        projektowania obiektów użyteczności publicznej w technologii modułowej, każda o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2,
        lub 1 usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w tym dokumentacji budowlanej) w
        zakresie projektowania terminali pasażerskich dla lotnisk cywilnych, każda o powierzchni nie mniejszej niż 2500 m2
    2. dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tzn.: dysponują osbami, które posiadają uprawnienia do
         projektowania bez ograniczeń w specjalnościach wymaganych dla projektowanego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych prac konkursowych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest  Sekretarz Konkursu
 Zbigniew Wawrzyniak fax. 58- 713-29-42. 

Regulamin Konkursu "Budowa terminala GA"

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Anna Radajak
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radajak
Data wytworzenia informacji: 18.10.2010
Data udostępnienia informacji: 18.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.10.2010 09:20 Aktualizacja treści Anna Radajak
19.10.2010 09:19 Aktualizacja treści Anna Radajak
18.10.2010 15:51 Aktualizacja treści Anna Radajak
18.10.2010 15:30 Aktualizacja treści Anna Radajak
18.10.2010 14:42 Aktualizacja treści Anna Radajak
18.10.2010 14:21 Dodanie informacji Anna Radajak
18.10.2010 13:26 Dodanie informacji Anna Radajak