Zamówienie na usługę implementacji platformy Decidim


Postępowania o wartości poniżej 30 000 euro prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (uPzp - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) oraz zgodnie z Zasadą Konkurencyjności uregulowaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja wytycznych: Warszawa, 22 sierpnia 2019r.) na usługę implementacji platformy Decidim

Nr postępowania ZP.2501.411.2020

Ogłoszenie z Bazy Konkurencyjności - pdf.

Dokumenty do pobrania:

Istotne warunki zamówienia - pdf.
zał. nr 1        Formularz oferty - pdf., doc.
zał. nr 2        Opis przedmiotu zamówienia - pdf.,
zał. nr 3        Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pdf., doc.,
zał. nr 4        Istotne postanowienia umowy - pdf.
zał. nr 5        Kosztorys - pdf., doc.,

Informacja z otwarcia ofert_28.07.2020r. - pdf.,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_04.08.2020r. - pdf.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 08.07.2020
Data udostępnienia informacji: 08.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.08.2020 15:09 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
28.07.2020 15:15 Dodanie informacji Agnieszka Nadziejko