Zamówienie na usługę badania społecznego: Gdyńska oferta skierowana do młodzieży a pandemia COVID-19

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (uPzp - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) oraz zgodnie z Zasadą Konkurencyjności uregulowaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja wytycznych: Warszawa, 22 sierpnia 2019r.) na usługę realizacji badania społecznego „Gdyńska oferta skierowana do młodzieży a pandemia COVID-19”

Numer postępowania ZP.2501.756.2020

Ogłoszenie z Bazy Konkurencyjności_04.11.2020r. - pdf.

Dokumenty do pobrania:

Istotne warunki zamówienia - pdf.
zał. nr 1 Formularz oferty - pdf., doc.
zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia - pdf.
zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pdf., doc.
zał. nr 4 Istotne postanowienia umowy - pdf.,

Odpowiedź na pytanie 1_06.11.2020r. - pdf.,

Odpowiedzi na pytania 2-4_10.11.2020r. - pdf.,

Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.11.2020 r. - pdf.,


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.11.2020r. - pdf.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Piernik
Data wytworzenia informacji: 04.11.2020
Data udostępnienia informacji: 04.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.11.2020 15:17 Aktualizacja treści Joanna Piernik
13.11.2020 15:08 Aktualizacja treści Joanna Piernik
10.11.2020 15:14 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
06.11.2020 11:04 Dodanie informacji Agnieszka Nadziejko
04.11.2020 16:15 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko