Zapytanie ofertowe na usługę remontową mieszkania komunalnego w Gdyni

Zapytanie Ofertowe
 
1. Zamawiający:
Laboratorium Innowacji Społecznych
Jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni
ul. Żeromskiego 31
81-346 Gdynia
 
2. Opis przedmiotu zamówienia
Usługa remontowa wraz z materiałami budowlanymi remontu mieszkania komunalnego w Gdyni przy ul. Tucholskiej 7/17.
Zakres prac dokładnie opisany w załącznikach do niniejszego zapytania:
a. wzór umowy,
b. szczegółowy zakres prac.  
 
3. Termin wykonania
Zamówienie zostanie zrealizowane do 14.08.2019r.
 
4. Termin na złożenie oferty
Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy składać do dnia 12.06.2019r. do godziny 12.00 - osobiście lub pocztą na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, bądź adres mailowy: k.smierzchalska@lis.gdynia.pl.
 
Uwaga! Za termin złożenia oferty, uznaje się termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego.
 
5. Kryteria wyboru oferty
Cena oferty (brutto) – 100%
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną brutto.
 
6. Warunki płatności
Termin płatności zgodnie z umową na podstawie faktury VAT wynosi 14 dni, a liczony jest od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
 
7. Informacje dodatkowe
Przedmiot zamówienia zostanie odebrany osobiście przez przedstawiciela Zamawiającego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę.


Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe - pdf.
Formularz oferty - doc., pdf.
Wzór umowy - pdf.
Zał. nr 1 do Umowy - Rzut budowlany - pdf.,

Informacja o wyniku postępowania - Wybór najkorzystniejszej oferty 01.07.2019r. - pdf.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 05.06.2019
Data udostępnienia informacji: 05.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2019 11:05 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
05.06.2019 11:43 Dodanie informacji Agnieszka Nadziejko