Zapytanie ofertowe na dostawę ścianki reklamowej tekstylnej

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NA DOLE

__________________________________________________________________


Zamówienie realizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
o szacunkowej wartości poniżej 30 tys. EUR
 
Zamawiający:
Laboratorium Innowacji Społecznych
Jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni
Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
tel. 0 58 727 39 20
email: k.mejna@lis.gdynia.pl

1.  Zamawiający
1.1.    Zamawiającym jest Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862303965, REGON 363799128, reprezentowana przez: Panią Aleksandrę Markowską – Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych.
1.2.    Osobą prowadzącą postępowanie i uprawnioną do kontaktów w ramach zapytania w imieniu Zamawiającego jest: Katarzyna Mejna, tel. 58 727 39 20, email: k.mejna@lis.gdynia.pl.
1.3.    Możliwość kontaktu telefonicznego w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni powszednie.

2.  Tryb udzielenia zamówienia
2.1.    Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zamówień poniżej 30 tys. EUR dla których ustawy nie stosuje się.
2.2.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.3.    Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało przesłane do potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem: www.gdynia.pl/bip/lis.

3.  Opis przedmiotu zamówienia
3.1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa ścianki reklamowej tekstylnej.
3.2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3.3.    Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy
30193500-3 – Stojak na materiały reklamowe
7934100-6 – Usługi reklamowe
3.4.   Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego.

4.  Termin realizacji zamówienia: do 12 lutego 2018 roku.

5.  Warunki udziału w postępowaniu
5.1.   O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość.

6.  Sposób przygotowania oferty
6.1.    Oferta powinna zostać sporządzona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim oraz zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Treść oferty powinna odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6.2.    Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
6.3.    Wraz z ofertą składane są następujące dokumenty:
a)       kompletny formularz oferty,
b)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
6.4.    Formularz oferty powinien być ostemplowany pieczęcią firmową oraz podpisany i opieczętowany pieczęcią imienną (lub jeśli jej brak, opatrzony czytelną adnotacją wskazującą imię i nazwisko osoby składającej podpis) przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym w takim przypadku stosowne pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
6.5.    Strony oferty powinny być ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
6.6.    Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty są wyłącznym kosztem Wykonawcy.
6.7.    Podpisane oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej stosowną adnotacją: Oferta na zapytanie ofertowe na dostawę ścianki reklamowej tekstylnej lub przesyłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu formularza oferty z załącznikami podpisanego przez osobę upoważnioną na adres email: k.mejna@lis.gdynia.pl.
6.8.    Oferty powinny zostać złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2018 roku do godziny 12.00. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.
6.9.    Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.
6.10.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.  Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami
7.1.    Wykonawcy mogą zwracać się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania na adres email wskazany w pkt. 1.2., na dzień przed terminem składania ofert do godziny 12.00. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują wyjaśnienia i informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.2.    Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.
7.3.    Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
7.4.    Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie oraz publikuje na stronach internetowych, o których mowa w pkt. 2.3, bez ujawniania źródła zapytania.
7.5.    Udzielone przez Zamawiającego w formie jak wyżej odpowiedzi na pytania oraz udzielone wyjaśnienia i informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

8.  Sposób obliczania ceny
8.1.    Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, ostateczną i stałą obejmującą wszystkie elementy zamówienia tj. wykonanie i sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem.
8.2.    Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza oferty.
8.3.    Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za przedmiot zamówienia zgodnie z formularzem oferty.
8.4.    Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie upusty, zysk wykonawcy oraz wszystkie inne prace i zadania wynikające z Zapytania.
8.5.    W ofercie należy podać wartość brutto i netto oraz podatek VAT w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8.6.    Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

9.  Kryteria oceny ofert wraz z ich znaczeniem oraz opisem sposobu przyznawania punktacji
9.1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie następujące kryterium oceny:
cena oferty brutto – 100%
9.2.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana najtańsza oferta.
9.3.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących treści złożonej oferty.
9.4.    Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zamówieniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
9.5.    Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że złożono dwie lub więcej ofert na tą samą cenę, Zamawiający wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych.
9.6.    Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych, niżeli zaoferowali w swoich pierwotnych ofertach. 
9.7.    Wybór oferty stanowi podstawę do złożenia zamówienia.

10.  Informacja o sposobie złożenia zamówienia
10.1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej.
10.2.  O terminie złożenia zamówienia Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
10.3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od przyjęcia zamówienia, Zamawiający może, w zależności od potrzeb, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

11.  Postanowienia dodatkowe
11.1 Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku informacja o zmianie zapytania ofertowego zawierająca datę upublicznienia zmiany oraz opisu wprowadzonych zmian podlega publikacji i rozpowszechnieniu w sposób, w jaki dokonano upublicznienia i rozpowszechnienia pierwotnej wersji zapytania ofertowego.
11.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert lub do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy kwota brutto złożonej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, lub złożone oferty są rażąco niskie lub nie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym.
11.3 W przypadku rażącego odbiegania ceny oferty od szacunkowej wartości oszacowanej przez Zamawiającego (różnica większa niż 30%), Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia takiej oferty lub wezwania do przedstawienia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. W przypadku wezwania do wyjaśnień Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę.
11.4 Od wyniku postępowania Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mejna
Data wytworzenia informacji: 17.01.2018
Data udostępnienia informacji: 17.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.01.2018 11:48 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
25.01.2018 11:48 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
25.01.2018 11:46 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
23.01.2018 13:35 Ustawienie daty zakończenia publikacji Katarzyna Mejna
19.01.2018 14:57 Dodanie załącznika Katarzyna Mejna
18.01.2018 16:27 Dodanie informacji Katarzyna Mejna
18.01.2018 16:25 Korekta Katarzyna Mejna
18.01.2018 16:25 Korekta Katarzyna Mejna