Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę bramki sportowej

Informacja o zakończeniu postępowania znajduje się w załączniku na dole.
______________________________________________________________


ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę fabrycznie nowej bramki na zajęcia sportowe 
w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gdyni”
 
Zamawiający:
Laboratorium Innowacji Społecznych
Jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni
Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia 
tel. 0 58 727 39 00
email: j.pytel@lis.gdynia.pl
 
1.    Zamawiający
1.1.    Zamawiającym jest Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862303965, REGON 363799128, reprezentowana przez: Panią Aleksandrę Markowską – Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych.
1.2.    Osobą prowadzącą postępowanie i uprawnioną do kontaktów w ramach zapytania w imieniu Zamawiającego jest: Pani Joanna Pytel , tel. 58 727 39 04, email: j.pytel@lis.gdynia.pl.
1.3.    Możliwość kontaktu telefonicznego w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni powszednie. 

2.  Tryb udzielenia zamówienia
2.1.    Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (uPzp - tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w zakresie zamówień poniżej 30 tys. EUR dla których ustawy nie stosuje się.
2.2.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.3.    Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało przesłane do potencjalnych Wykonawców tj. dostawców fabrycznie nowego sprzętu sportowego.

3.  Opis przedmiotu zamówienia
3.1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu sportowego do realizacji zajęć sportowych w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gdyni” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja”; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”; numer umowy o dofinansowanie projektu: RPPM.06.02.01-22-0008/16-00, z późn. zm.).
3.2.    Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie zamówienia złożonego Wykonawcy 
przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
3.3.    Wykonawca gwarantuje niezmienność cen i zobowiązuje się do realizacji dostawy po cenach określonych w złożonej ofercie. 
3.4.    Zamawiający wymaga, aby okres przydatności do użytku zaoferowanych akcesoriów sportowych nie był krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
3.5.    Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od  dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. Z zastrzeżeniem artykułów, których okres gwarancji jest dłuższy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w formularzu oferty  lub  na podstawie gwarancji producenta. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia odebrać z siedziby Zamawiającego uszkodzony towar i zwrócić go po rozpatrzeniu zgłoszenia (co do zasady w terminie 14 dni, z możliwością zastosowania innego terminu po uzyskaniu zgody Zamawiającego) do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko. 
3.6.    Wszystkie artykuły i materiały objęte zamówieniem muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, kompletne i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, nienoszące śladów. Artykuły oferowane przez Wykonawcę muszą spełniać obowiązujące normy i parametry dopuszczające je do sprzedaży i używania na terenie Polski.
3.7.    Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w budynku IV na terenie PPNT Gdynia przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Dostawa będzie odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 15:00  po wcześniejszym uzgodnieniu 
z Zamawiającym konkretnego terminu dostawy. Wszelkie koszty dostawy i transportu ponosi Wykonawca. 
3.8.    Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.
3.9.    Dostarczany sprzęt powinien być przeznaczony do użytku komercyjnego zakładającego wykorzystanie w ramach zajęć zorganizowanych powyżej 8 godzin dziennie. 
3.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
3.11. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy
 
4.  Termin realizacji zamówienia
4.1.   Zamówienie powinno zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2018 roku.

5.  Warunki udziału w postępowaniu 
5.1.   O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość.
6.  Sposób przygotowania oferty
6.1.    Oferta powinna zostać sporządzona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim oraz zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Treść oferty powinna odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
6.2.    Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
6.3.    Wraz z ofertą składane są następujące dokumenty:
a)       kompletny formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2
b)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
6.4.    Formularz oferty powinien być ostemplowany pieczęcią firmową oraz podpisany i opieczętowany pieczęcią imienną (lub jeśli jej brak, opatrzony czytelną adnotacją wskazującą imię i nazwisko osoby składającej podpis) przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym w takim przypadku stosowne pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
6.5.    Strony oferty powinny być ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. 
6.6.    Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty są wyłącznym kosztem Wykonawcy.
Podpisane oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej stosowną adnotacją: Oferta na zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych akcesoriów sportowych na zajęcia sportowe w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gdyni” lub przesyłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu formularza oferty podpisanego przez osobę upoważnioną na adres email: j.pytel@lis.gdynia.pl.
6.7.    Oferty powinny zostać złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2018 roku do godziny 14:00. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego. 
6.8.    Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane. 
6.9.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.  Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami
7.1.    Wykonawcy mogą zwracać się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania na adres email wskazany w pkt. 1.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują wyjaśnienia i informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.2.    Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.3.    Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
7.4.    Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie, bez ujawniania źródła zapytania.
7.5.    Udzielone przez Zamawiającego w formie jak wyżej odpowiedzi na pytania oraz udzielone wyjaśnienia i informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

8.  Sposób obliczania ceny
8.1.    Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, ostateczną i stałą obejmującą wszystkie elementy zamówienia tj. sprzedaż wskazanego sprzętu wraz z dostawą i rozładunkiem.
8.2.    Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza oferty.
8.3.    Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za przedmiot zamówienia zgodnie z formularzem oferty.
8.4.    Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie upusty, zysk wykonawcy oraz wszystkie inne prace i zadania wynikające z Zapytania.
8.5.    W ofercie należy podać wartość brutto i netto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8.6.    Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 

9.  Kryteria oceny ofert za poszczególne części zamówienia wraz z ich znaczeniem oraz opisem sposobu przyznawania punktacji
9.1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie następujące kryterium oceny:
a)     cena oferty brutto – 100%.
9.2.    W ramach ustalonego kryterium punkty przyznawane będą według następujących zasad:
a)      kryterium cena oferty brutto oceniane będzie według wzoru:


Cena oferty powinna zawierać informację o wszystkich kosztach, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z realizacją zamówienia. Zarówno cena netto, jak i cena brutto powinny zostać wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.3.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ramach kryterium, o którym mowa w pkt 9.2 powyżej tj. ofertę z najniższą ceną. 
9.4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących treści złożonej oferty. 
9.5.    Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zamówieniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
9.6.    Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że złożono dwie lub więcej ofert na tą samą cenę, Zamawiający wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych. 
9.7.    Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych, niżeli zaoferowali w swoich pierwotnych ofertach.  
9.8.    Wybór oferty stanowi podstawę do złożenia zamówienia. 

10.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty. 
10.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania.
10.2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie zamówienia złożonego Wykonawcy 
przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
10.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od wykonania Zamówienia, Zamawiający może, w zależności od potrzeb, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 
 
11.  Postanowienia dodatkowe
11.1 Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku informacja o zmianie zapytania ofertowego zawierająca datę upublicznienia zmiany oraz opisu wprowadzonych zmian podlega publikacji i rozpowszechnieniu w sposób, w jaki dokonano upublicznienia i rozpowszechnienia pierwotnej wersji zapytania ofertowego.
11.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert lub do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy kwota brutto złożonej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, lub złożone oferty są rażąco niskie.
11.3 W przypadku rażącego odbiegania ceny oferty od szacunkowej wartości oszacowanej przez Zamawiającego (różnica większa niż 30%), Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia takiej oferty lub wezwania do przedstawienia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. W przypadku wezwania do wyjaśnień Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę. 
11.4 Od wyniku postępowania Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mejna
Data wytworzenia informacji: 08.02.2018
Data udostępnienia informacji: 08.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2018 16:28 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
08.02.2018 16:25 Dodanie informacji Katarzyna Mejna
31.01.2018 15:41 Zmiana załącznika Katarzyna Mejna