Zapytania ofertowe na wykonanie drewnianych podkładek na dokumenty typu clipboard wraz z dostawą do ZamawiającegoZ A P Y T A N I E   O F E R T O W E

zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20120 na wykonanie drewnianych podkładek na dokumenty typu clipboard raz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu: „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
 
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
1.1 Odbiorca/Zamawiający:  Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni (81-451), przy Al. Zwycięstwa 96/98, reprezentowane przez Dyrektora.
NIP 586-230-39-65 REGON 363799128
1.2 Osoba do kontaktów w ramach Zapytania: Pani Anna Ratajczak
tel. +48 58 727-39-16
fax. +48 58 727-39-14
e-mail: a.ratajczak@lis.gdynia.pl
1.3 Godziny pracy 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu.
2.2.Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego Biuletynach Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społecznych i Urzędu Miasta Gdyni w dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz przesłano drogą mailowa do trzech potencjalnych Wykonawców.
2.3 Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podkładek na dokumenty wraz z transportem do siedziby Zamawiającego:
Wykonanie drewnianych podkładek typu clipboard ze sklejki liściastej 3mm, formatu 230x320 mm z zaokrąglonymi rogami z widocznymi słojami pionowymi (drewno woskowane nie bejcowane). Zawierające klips niklowany z mechanizmem sprężynowym zamontowany za pomocą nitów, na każdej z podkładek. Podkładki mają zawierać wytłoczone, lub wypalone, lub wygrawerowane między innymi logo Inkubatora Innowacji Społecznych umiejscowione na zewnętrznej stronie w centralnej części (wstępny projekt w załączniku). Podkładki w ilości 300 sztuk.
A.) Kody CPV:
30191130-4
B.) Dostawy materiałów do siedziby zamawiającego na poniższy adres:
Laboratorium Innowacji Społecznych, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, bud. IV A, pok. A 0.01, wejście od ul. Stryjskiej
 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą dostarczy przedmiot zamówienia w zakresie i terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
2. Wykonawca posiada stosowne środki, narzędzia, materiały, sprzęt oraz personel, które umożliwią prawidłową i terminową realizację przedmiotowego zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego.
W3. ykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
 
5. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny: najniższa
               Łączna cena oferty (brutto) – 100%
 
6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
Załącznik nr  1 – formularz oferty.
 
7. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
A.) Zamówienie będzie wykonywane w terminie:
W terminie do 19 października 2018 r.
B.) Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego.
 
8. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności za wykonaną usługę będą płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
 
9. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
A.) Oferta powinna być sporządzona wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1. Oferta musi zawierać łączną wycenę brutto. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
B.) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
C.) Oferta winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
D.) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 
10. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Za formę pisemną uznaje się ofertę dostarczoną za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres a.ratajczak@lis.gdynia.pl (skan dokumentów podpisanych przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym), lub ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i dostarczoną osobiście lub pocztą na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
Ofertę należy składać do dnia 06 września 2018 r. do godziny 12.00.
Uwaga! Za termin złożenia oferty, uznaje się termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego.
Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
 
11. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osoba odpowiedzialna za prowadzone postępowanie: Anna Ratajczak, tel.: 58 727 39 16
 
12. ZAŁĄCZNIKI
Ø  Załącznik nr 1 - formularz oferty
Ø  Załącznik nr 2 – istotne warunki umowy
 
13. UWAGI KOŃCOWE
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
2) Oferty składane przez Wykonawców są jawne i podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
3) Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej Ofert uzyska taką samą liczbę punktów z kryterium oceny, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w których Wykonawcy będą mogli zaoferować ponownie cenę, z tym że nie może być ona wyższa od ceny zaoferowanej we wcześniej Ofercie.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
 
Zapraszamy do współpracy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Kierznikiewicz
Data wytworzenia informacji: 31.08.2018
Data udostępnienia informacji: 31.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.09.2018 14:37 Zmiana załącznika Łukasz Kierznikiewicz
31.08.2018 14:57 Korekta Ksenia Pisera