Zapytanie ofertowe: wykonanie wydruków wielkoformatowych

INFORMACJA O WYNIKU z dnia 14 listopada 2017 roku

Pytania i odpowiedzi z dnia 2 listopada 2017 rokusporządzone zgodnie z
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (zamówienie poniżej równowartości 30 tys. EURO) zwanej uPzp, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579

Zapytanie ofertowe związane z realizacją projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja (RPPM.08.01.01-22-0005/17-00) oraz Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie (RPPM.08.01.01-22-0007/17-00)  realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8. Konwersja; Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne; Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT).

1. Zamawiający
1.1. Zamawiającym jest Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862303965, REGON 363799128, reprezentowana przez: Panią Aleksandrę Markowską – Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych.
1.2. Osobą prowadzącą postępowanie i uprawnioną do kontaktów w ramach zapytania w imieniu Zamawiającego jest: Pani Agnieszka Jurecka, tel. 58 727 39 04, email: a.jurecka@lis.gdynia.pl.
1.3. Możliwość kontaktu telefonicznego w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni powszednie.

2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zamówień poniżej 30 tys. EUR dla których ustawy nie stosuje się oraz zgodnie z Zasadą konkurencyjności, o której mowa w Podrozdziale 6.5.2 Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.3. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało przesłane do potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem: www.gdynia.pl/bip/lis.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kolorowych wydruków wizualizacji i/lub map w formacie 100x70 cm na papierze offsetowym o gramaturze 80-90 g/m² niezbędnych do działań w zakresie partycypacji społecznej i angażowania mieszkańców.  
3.2. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
3.3. Zamówienie obejmuje dostawę wydruków do siedziby Zamawiającego: Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.

4. Termin realizacji zamówienia
4.1. Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego gotowych plików.

5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość.

6. Sposób przygotowania oferty
6.1. Oferta powinna zostać sporządzona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim oraz zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Treść oferty powinna odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6.2. Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
6.3. Wraz z ofertą składane są następujące dokumenty:
a) kompletny formularz oferty,
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
6.4. Formularz oferty powinien być ostemplowany pieczęcią firmową oraz podpisany i opieczętowany pieczęcią imienną (lub jeśli jej brak, opatrzony czytelną adnotacją wskazującą imię i nazwisko osoby składającej podpis) przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym w takim przypadku stosowne pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
6.5. Strony oferty powinny być ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
6.6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty są wyłącznym kosztem Wykonawcy.
6.7. Podpisane oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej stosowną adnotacją: Oferta na zapytanie ofertowe na wykonanie wydruków wielkoformatowych lub przesyłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu formularza oferty podpisanego przez osobę upoważnioną na adres email: a.jurecka@lis.gdynia.pl.
6.8. Oferty powinny zostać złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2017 roku do godziny 12.00. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.
6.9. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.
6.10.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami
7.1. Wykonawcy mogą zwracać się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania na adres email wskazany w pkt. 1.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują wyjaśnienia i informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie oraz publikuje na stronach internetowych, o których mowa w pkt. 2.3, bez ujawniania źródła zapytania.
7.5. Udzielone przez Zamawiającego w formie jak wyżej odpowiedzi na pytania oraz udzielone wyjaśnienia i informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

8. Sposób obliczania ceny
8.1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną i stałą oraz obejmującą koszty dostawy.
8.2. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza oferty.
8.3. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za przedmiot zamówienia zgodnie z formularzem oferty tj. ceny za jeden wydruk. W ramach umowy Zamawiający przewiduje wykonanie maksymalnie 30 wydruków.
8.4. Wartość ogółem umowy nie może przekraczać iloczynu wartości jednostkowej oraz zleconej liczby wydruków.
8.5. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie upusty, zysk wykonawcy oraz wszystkie inne prace i zadania wynikające z Zapytania.
8.6. W ofercie należy podać wartość brutto i netto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8.7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

9. Kryteria oceny ofert wraz z ich znaczeniem oraz opisem sposobu przyznawania punktacji
9.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie następujące kryterium oceny:
a) cena oferty brutto za jeden wydruk – 100%,
9.2. W ramach ustalonego kryterium punkty przyznawane będą według następujących zasad:
a) kryterium cena oferty brutto za jeden wydruk oceniane będzie według wzoru:

                         Cbrutto-n x 100
           Pcena = -------------------
                             Cbrutto-b

gdzie:  

Pcena - liczba punktów będąca wynikiem kryterium cena
Cbrutto-n - cena brutto za jeden wydruk z oferty z najniższą ceną
Cbrutto-b - cena brutto za jeden wydruk z oferty badanej

Cena oferty powinna zawierać informację o wszystkich kosztach, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z realizacją zamówienia. Zarówno cena netto, jak i cena brutto powinny zostać wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ramach kryterium, o którym mowa w pkt 9.2 powyżej tj. kryterium ceny oferty brutto za jeden wydruk.
9.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących treści złożonej oferty.
9.5. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zamówieniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
9.6. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że złożono dwie lub więcej ofert na tą samą cenę, Zamawiający wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych.
9.7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych, niżeli zaoferowali w swoich pierwotnych ofertach. 
9.8. Wybór oferty stanowi podstawę do zawarcia umowy.

10. Informacja o sposobie zawarcia umowy
10.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz zamieści informację w Bazie konkurencyjności i Biuletynie Informacji Publicznej.
10.2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
10.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może, w zależności od potrzeb, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
10.4. Warunki umowy zostały zawarte w załączniku do niniejszego zapytania pn. Istotne postanowienia umowy.

11. Postanowienia dodatkowe
11.1 Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku informacja o zmianie zapytania ofertowego zawierająca datę upublicznienia zmiany oraz opisu wprowadzonych zmian podlega publikacji i rozpowszechnieniu w sposób, w jaki dokonano upublicznienia i rozpowszechnienia pierwotnej wersji zapytania ofertowego.
11.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert lub do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy kwota brutto złożonej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, lub złożone oferty są rażąco niskie.
11.3 W przypadku rażącego odbiegania ceny oferty od szacunkowej wartości oszacowanej przez Zamawiającego (różnica większa niż 30%), Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia takiej oferty lub wezwania do przedstawienia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. W przypadku wezwania do wyjaśnień Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę.
11.4 Od wyniku postępowania Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.

Zapraszamy do składania ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Konrad _Młynarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Konrad Młynarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.10.2017
Data udostępnienia informacji: 31.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2017 12:47 Dodanie informacji o wyniku postępowania Konrad Młynarczyk
02.11.2017 15:05 Publikacja pytań i odpowiedzi Konrad Młynarczyk
31.10.2017 16:18 Dodanie informacji Konrad Młynarczyk