Zapytanie ofertowe na roboty remontowe w lokalu ośrodka „KREATYWNI” przy ul. Pułk. Dąbka 52

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe na roboty remontowe w lokalu ośrodka „KREATYWNI” przy ul. Pułk. Dąbka 52

sporządzone zgodnie z z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (zamówienie poniżej równowartości 30 tys. EURO) (zwanej uPzp, tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.)
 

1.1. Zamawiającym jest: 
Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni (81-451), przy Al. Zwycięstwa 96/98, reprezentowane przez Dyrektora.
NIP 586-230-39-65
REGON 363799128
1.2. Osoba do kontaktów w ramach Zapytania:
Pan Marcin Lidzbarski
tel. +48 58 727-39-07
e-mail: m.lidzbarski@lis.gdynia.pl
1.3. Godziny pracy 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).

2. Przedmiotem zamówienia jest:
2.1. Przeprowadzenie robót remontowych w lokalu ośrodka „Kreatywni” w budynku przy ul. Pułkownika Dąbka 52 w Gdyni, zgodnie z załączonymi projektami. W szczególności zakres będzie obejmować wymianę wskazanej stolarki drzwiowej, demontaż oraz utylizację wskazanych elementów, wykonanie nowego oświetlenia, gniazd, szpachlowanie, malowanie, wykonanie posadzek, oraz inne prace wskazane w projekcie lub niezbędne do ich wykonania, zgodnie z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.
2.2. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie wskazanym w zapytaniu wraz z załącznikami i innej niezbędnej dla wykonania przedmiotu zapytania.
Zakres nie obejmuje wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych przed lokalem który będzie robiony w ramach osobnego zadania, ani wykonania tablicy informacyjnej o ośrodku, obejmuje wymianę drzwi wejściowych.

3. Kody CPV:
45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45000000-7 – roboty budowlane
45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne

4. Termin wykonania zamówienia: do 40 dni od podpisania umowy.
Realizację przewiduje się na sierpień/wrzesień 2017 roku ze wskazaniem wykonania najbardziej uciążliwych robót w sierpniu ze względu na niefunkcjonowanie ośrodka. 

5. Sposób przygotowania oferty

5.1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Za formę pisemną uznaje się ofertę dostarczoną za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres m.lidzbarski@lis.gdynia.pl (skan dokumentów podpisanych przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym), lub pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego.
5.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
5.1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
5.2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.  Oferta musi zawierać wypełniony Formularz Oferty - o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1.
5.3. Formularz Oferty powinien być ostemplowany pieczątką firmową oraz podpisany i opieczętowany pieczątką imienną przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy  albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
5.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
5.5. Podpisane oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Laboratorium Innowacji Społecznych, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, w budynku Biurowo-Laboratoryjnym - IV, w pokoju F.1.01 (I piętro), w kopercie z dopiskiem „Oferta na roboty remontowe w lokalu ośrodka „KREATYWNI” przy ul. Pułk. Dąbka 52", lub w formie elektronicznej, skan podpisanego formularza oferty w formie pdf, należy przesłać na adres mailowy m.lidzbarski@lis.gdynia.pl
5.6. Oferty należy składać do dnia 31.07.2017 roku, do godziny 16.00 .
5.7. Oferty wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.
5.8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

6. Kryterium wyboru oferty
6.1.  Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:
cena brutto oferty - 100%
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Konrad _Młynarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Konrad Młynarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.07.2017
Data udostępnienia informacji: 14.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.08.2017 10:20 Dodanie informacji o wyniku postępowania Konrad Młynarczyk
14.07.2017 15:10 Publikacja Konrad Młynarczyk
14.07.2017 14:49 Dodanie logotypu Konrad Młynarczyk
14.07.2017 14:43 Aktualizacja treści Konrad Młynarczyk