Zapytanie ofertowe na dostarczenie zestawów komputerowych

UWAGA: PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 19.09.2017
_________________________________________________________________________________________

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
na dostarczenie do siedziby Zamawiającego zestawów komputerowych.
 
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez:
Laboratorium Innowacji Społecznych, z siedzibą w Gdyni, 81-451 Gdynia, przy Al. Zwycięstwa 96/98, posiadającym Regon 363799128,

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów oraz zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społecznych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zgodnie ze szczegółową specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1.

Dostawa wraz z wniesieniem do siedziby zamawiającego na poniższy adres:
     Laboratorium Innowacji Społecznych,
     aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, bud. IV B, pok. F 1.01
 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą podpisze umowę i dostarczy przedmiot zamówienia w zakresie i terminie określonym w umowie.
2. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą dostarczy przedmiot zamówienia wraz z pisemną gwarancją określoną w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1.
3. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
 
5. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny: cena oferty (brutto) – 100%

Za najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną brutto. W przypadku zastosowania przepisów dotyczących odwróconego podatku VAT, Wykonawca ma obowiązek wskazać pozycje, które są objęte odwróconym podatkiem VAT oraz wskazać, że wartość netto jest równa wartości brutto, a Zamawiający w celu obiektywnego porównania ofert i rozstrzygnięcia postępowania, doliczy do tych pozycji należny podatek VAT, który będzie zobowiązany odprowadzić.
 
6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
Załącznik nr 2 – Formularz oferty.
 
7. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
a) Zamówienie będzie wykonywane w terminie do dnia 30.09.2017r.
b) Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego tj. Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, bud. IV B, pok. F 1.01.
 
8. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia będzie wykonana przelewem na rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 
9. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferta powinna być sporządzona wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 2. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
b) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
c) Oferta winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
d) Oferta musi być w języku polskim.
 
10. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy składać do dnia 20 września 2017 r. do godziny 12.00 osobiście lub pocztą na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, bud. IV B, pok. F 1.01, bądź adres mailowy: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
Uwaga! Za termin złożenia oferty, uznaje się termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego.
 
11. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osoba odpowiedzialna za prowadzone postępowanie: Paweł Wyszomirski, tel.: 058 727 39 02
 
12. ZAŁĄCZNIKI

    Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
    Załącznik nr 2 – formularz oferty;
    Załącznik nr 3 – istotne postanowienia umowy;
 
13. UWAGI KOŃCOWE
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę.
2) Oferty składane przez wykonawców są jawne i podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia lub narusza istotne zapisy przedmiotowego zapytania ofertowego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4) Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej Ofert uzyska taką samą liczbę punktów z kryterium oceny, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w których Wykonawcy będą mogli zaoferować ponownie cenę, z tym że nie może być ona wyższa od ceny zaoferowanej we wcześniej Ofercie.
 
Zapraszamy do współpracy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Konrad _Młynarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Konrad Młynarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.09.2017
Data udostępnienia informacji: 13.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2017 14:42 Korekta Konrad Młynarczyk
19.09.2017 14:42 Dodanie pytań i odpowiedzi do postępowania Konrad Młynarczyk
13.09.2017 16:57 Korekta Konrad Młynarczyk
13.09.2017 16:55 Aktualizacja treści Konrad Młynarczyk