Zapytanie ofertowe na budowę podjazdu do lokalu ośrodka „KREATYWNI” przy ul. Pułk. Dąbka 52 w Gdyni

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 10.10.2017sporządzone zgodnie z
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (zamówienie poniżej równowartości 30 tys. EURO) zwanej uPzp, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579

ROZDZIAŁ 1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. Zamawiającym jest: Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni (81-451), przy Al. Zwycięstwa 96/98, reprezentowane przez Dyrektora.
NIP 586-230-39-65
REGON 363799128
1.2. Osoba do kontaktów w ramach Zapytania:
Pan Marcin Lidzbarski
tel. +48 58 727-39-07
e-mail: m.lidzbarski@lis.gdynia.pl
1.3. Godziny pracy 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).
 
ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego (zwanego Zapytaniem), zgodnie z art. 4 pkt 8 uPzp Regulaminem LIS oraz wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2.2. Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2.3. Zapytanie ofertowe z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
 
ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
3.1.1. Wykonanie pochylni (podjazdu) dla niepełnosprawnych prowadzących do ośrodka „Kreatywni” w budynku przy ul. Pułkownika Dąbka 52, zgodnie z załączonym projektem, oraz pozostałymi załącznikami. W szczególności zakres będzie obejmować wykonanie podjazdu nawiązującego do drzwi, krawężników, murku do zakotwienia poręczy i balustrad (od strony ściany fasadowej), poręczy i balustrad (opartych na wykonanym murku – nie można się mocować do fasady), oraz inne prace wskazane w projekcie i zapytaniu i niezbędne do ich wykonania.
3.1.2. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie wskazanym w zapytaniu wraz z załącznikami i innej niezbędnej dla wykonania przedmiotu zapytania.
3.2. Zakres nie obejmuje wykonania remontu w lokalu, wymiany drzwi wejściowych, ani wykonania tablicy informacyjnej.
3.3. Kody CPV:
      45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
      45000000-7 - roboty budowlane
      45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne
      45223110-0 - instalowanie konstrukcji metalowych
3.4. Zaleca się przeprowadzić wizję lokalną planowanego miejsca wykonywania robót
3.5. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w ofercie zakresu części, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
3.6. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez siebie oraz podwykonawców.
3.7. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia oraz spełniających wymogi przepisów prawa jeśli takie są wymagane.
3.8. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
3.9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
3.10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
3.10.1. zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
3.10.2. zmiany sposobu, terminów płatności, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy,
3.10.3. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niezawinionych i niemożliwych do uniknięcie przez Wykonawcę opóźnień wynikających z:
3.10.3.1. wstrzymania robót przez Zamawiającego,
3.10.3.2. odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
3.10.3.3. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
3.10.3.4. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych o charakterze szczególnym nie występującym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, kolizji z występującymi instalacjami lub sieciami, wystąpieniem nieprzewidzianych warunków technicznych, potwierdzonych przez Zamawiającego,
3.10.3.5. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
3.10.4. technologii wykonania robót bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
3.10.4.1. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych od wskazanych
w zapytaniu, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;
3.10.4.2. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w zapytaniu ofertowym w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
3.10.4.3. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w zapytaniu ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
3.10.4.4. niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w zapytaniu spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku tych materiałów lub urządzeń;
3.10.5. zmiany podwykonawcy robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny.
 
ROZDZIAŁ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA    
4.1. Termin wykonania zamówienia: do 40 dni od podpisania umowy.
Realizację przewiduje się na wrzesień/październik 2017 roku.
 
ROZDZIAŁ 5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY   
5.1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Za formę pisemną uznaje się ofertę dostarczoną za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres m.lidzbarski@lis.gdynia.pl (skan dokumentów podpisanych przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym), lub pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego.
5.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
5.3. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
5.4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.  Oferta musi zawierać wypełniony Formularz Oferty - o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1.
5.5. Formularz Oferty powinien być ostemplowany pieczątką firmową oraz podpisany i opieczętowany pieczątką imienną przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy  albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
5.6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
5.7. Podpisane oferty należy składać w budynku Biurowo – Laboratoryjnym - IVA, w pokoju F.1.01 w kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonania podjazdu do lokalu „KREATYWNI”, przy ul. Pułk. Dąbka 52,”, lub w formie elektronicznej, skan podpisanego formularza oferty w formie pdf, należy przesłać na adres mailowy m.lidzbarski@lis.gdynia.pl
5.8.  Oferty należy składać do dnia 02.10.2017 roku, do godziny 16.00 .
5.9.  Oferty wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.
5.10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
ROZDZIAŁ 6. POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
6.1. Wykonawcy mogą zwracać się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania na adres i email wskazane w pkt 1.1. i 1.2. Zapytania. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują wyjaśnienia, informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,  że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
6.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie, bez ujawniania źródła zapytania.
6.5. Udzielone przez Zamawiającego w formie jak wyżej odpowiedzi na pytania oraz udzielone wyjaśnienia i informacje są wiążące dla Wykonawców.
6.6. Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące Konkursu przekazane telefonicznie lub ustnie są nieskuteczne.
 
ROZDZIAŁ 7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
7.1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową kompletną, jednoznaczną, ostateczną i stałą.
7.2. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza oferty.
7.3. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny, zgodnie z formularzem oferty, za całość przedmiotu zamówienia.
7.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie upusty, zysk wykonawcy oraz wszystkie inne prace i zadania wynikające z Zapytania.
7.5. W ofercie należy podać wartość brutto i netto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7.6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
 
ROZDZIAŁ 8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
8.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:
cena brutto oferty - 100%
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną
8.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
8.3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zamówieniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8.4. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowali w złożonych ofertach.
 
ROZDZIAŁ 9 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
9.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania oraz zamieści informację na stronie internetowej w BIP.
9.2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
9.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. Jest to uprawnienie Zamawiającego, a nie obowiązek.
9.4. Warunki umowy zostały zawarte w załączonych do Zapytania istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 3 do Zapytania.
 
ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie trwania postępowania zarówno przed terminem składania ofert, jak i po jego upływie m.in. w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
10.2. W przypadku rażącego odbiegania ceny oferty od szacunkowej wartości zamówienia oszacowanej przez Zamawiającego (więcej niż 30% różnicy), Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia takiej oferty lub wezwania do przedstawienia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. W przypadku wezwania do wyjaśnień Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę.

Zapraszamy do współpracy


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Konrad _Młynarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Konrad Młynarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.09.2017
Data udostępnienia informacji: 14.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2017 08:13 Dodanie informacji o wyniku postępowania Konrad Młynarczyk
14.09.2017 15:40 Publikacja Konrad Młynarczyk