Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: świadczenie usługi eksperckiej w komisji przyznającej granty


Wynik postępowania, zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20120 na świadczenie usługi eksperckiej w roli członka komisji przyznającej granty na testowanie mikroinnowacji w ramach II naboru do inkubatora innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych, w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 
I.     Zamawiający:
Laboratorium Innowacji Społecznych, z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, NIP: 586-23-03-965, REGON: 363799128

Zapytanie ofertowe zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 28.09.2017 do dnia 06.10.2017 pod linkiem:
http://gdynia.pl/bip/zamowienia-publiczne,1504/zapytanie-ofertowe-usluga-ekspercka-w-komisji-przyznajacej-granty-na-testowanie-mikroinnowacji,499248
także wysłane drogą elektroniczną do czterech potencjalnych wykonawców.

W terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły 3 oferty, z czego zamawiający wybrał 2 wykonawców.

Najkorzystniejsze oferty zostały przedstawione przez ekspertów:
1. Hanna Gałusa
2. Łukasz Wyszyński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 10.10.2017
Data udostępnienia informacji: 10.10.2017