Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup tub muzycznych

Wynik postępowania, zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) na zakup tub muzycznych.

W dniu 18.10.2017 r. Gmina Miasta Gdyni – Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiła zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gdyni” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja”; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”; numer umowy o dofinansowanie projektu: RPPM.06.02.01-22-0008/16-00, z późn. zm.) na zakup tub muzycznych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe nastąpiło poprzez umieszczenie informacji na stronie http://gdynia.pl/bip/aktualne-ogloszenia-2,7349/zapytanie-ofertowe-zakup-tub-muzycznych,500138, także wysłane drogą elektroniczną do trzech firm. W terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły 2 oferty.

Najkorzystniejsza oferta została przedstawiona przez firmę:
Arwena SC Joanna Jaskólska, Katarzyna Bielawska os. Zwycięstwa 2/88, 61-643 Poznań

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 30.10.2017
Data udostępnienia informacji: 30.10.2017