Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na materiały dla innowatorów pracujących w Inkubatorze Innowacji SpołecznychRozstrzygnięcie zapytania ofertowego na materiały dla innowatorów pracujących w Inkubatorze Innowacji Społecznych w ramach projektu: „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
 
Wynik postępowania, zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20120.
 
W dniu 14 listopada 2017 r. Gmina Miasta Gdyni – Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiła zapytanie ofertowe na materiały dla innowatorów pracujących w Inkubatorze Innowacji Społecznych w ramach projektu, Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
 
Zapytanie ofertowe nastąpiło poprzez umieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a  także wysłane drogą elektroniczną do 3 firm.
W terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły 3 oferty.  
 
Najkorzystniejsza oferta najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Torbolandia Sp. z o.o., ul. Bałtycka 43A, 93-332 Łódź.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Ostatnio zmodyfikował: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 17.11.2017
Data udostępnienia informacji: 17.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2017 14:17 Korekta Ksenia Pisera