Konkurs architektoniczno -urbanistyczny zagospodarowania terenów ZOH Gdynia-art. 4.8 uPzp

Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości poniżej 30 tys. euro

Ogłoszenie nr 58593 - 2017 z dnia 2017-04-04 r.

Gdynia: Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania terenów wokół budynku Opata Hackiego 33 wraz z obszarem pomiędzy ww. budynkiem, a blokiem Zamenhofa 7 oraz terenu sąsiadującego z budynkami Zamenhofa 17, Opata Hackiego 23 i 19 w Gdyni,

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Laboratorium Innowacji Społecznych, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48(58)7273900, faks +48(58)7273914, e-mail a.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl.

Adres strony internetowej (URL): gdynia.pl/bip/lis
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL): gdynia.pl/bip/lis

Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać: Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:

w formie pisemnej

Pod adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania terenów wokół budynku Opata Hackiego 33 wraz z obszarem pomiędzy ww. budynkiem, a blokiem Zamenhofa 7 oraz terenu sąsiadującego z budynkami Zamenhofa 17, Opata Hackiego 23 i 19 w Gdyni

Numer referencyjny: LIS.2501.137.2017

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest koncepcja zagospodarowania obszaru składającego się z 2 terenów położonych na krańcach ciągu pieszego zaprojektowanego między blokami przy ulicach Zamenhofa i Opata Hackiego i przeniesienie prawa do pracy konkursowej: A - teren wokół budynku przy ul. Opata Hackiego 33 wraz z placem przy budynku Zamenhofa 7 B - teren położony pomiędzy budynkami Zamenhofa 17, Opata Hackiego 23 i 19. Powierzchnia terenu objętego konkursem wynosi 3 409 mkw. granice określono w załączniku graficznym.
II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy mogą wspólnie brać udział w Konkursie. Przepisy i zapisy dotyczące Uczestnika stosuje się odpowiednio do uczestników biorących wspólnie udział w Konkursie. 2.Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić następujące warunki: 2.1.nie podlegać wykluczeniu z postępowania, na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 2.1.1.: 2.1.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę-Uczestnika konkursu: 2.1.1.1. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia pracy konkursowej, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 2.1.1.2. którego Wniosek, praca konkursowa została złożona przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania Wykonawcy-Uczestnika konkursu, 2.1.1.3. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 2.2. spełniać wymagania i warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże że: 2.2.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu ze znacznym (min. 25% powierzchni) udziałem obszarów o funkcji rekreacyjnej, w tym obszarów zieleni urządzonej, 2.2.2. dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącej członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, 3. Uczestnicy konkursu biorący udział wspólnie ustanawiają Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w Regulaminie. Uczestnik konkursu biorący samodzielnie udział w Konkursie może ustanowić Pełnomocnika do złożenia w jego imieniu Wniosku. 4. W przypadku gdy Wniosek lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do Wniosku lub Wniosek składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia do Wniosku musi być załączone Pełnomocnictwo (złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 5. Uczestnik konkursu, aby spełnić warunki udziału w Konkursie, o których mowa w pkt 2.2. może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Jeżeli Uczestnik konkursu polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie składa się wraz z Wnioskiem. 6.Dokumenty i oświadczenia składane przez Uczestnika konkursu na etapie składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie w celu potwierdzenia spełnienia stawianych w Konkursie wymagań: 6.1.Wypełniony Formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 (składa Uczestnik konkursu lub Uczestnicy konkursu ubiegający się wspólnie składają jeden formularz), 6.2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu (składa Uczestnik konkursu, Uczestnicy konkursu ubiegający się wspólnie), 6.3.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku gdy Wniosek lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Uczestnika konkursu nie wynika z innych dokumentów załączonych do Wniosku lub Wniosek składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, 6.4.Jeżeli Uczestnik konkursu polega na zdolnościach innych podmiotów Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.5.Wniosek oraz dokumenty/oświadczenia o których mowa w pkt 6.1.-6.4. należy złożyć w formie pisemnej, tj. w formie oryginału podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania, z zastrzeżeniem zapisów pkt 6.3. Wniosek wraz z załącznikami zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację. Wniosek wraz z dołączonymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w nienaruszonej kopercie trwale zamkniętej. 7.Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane przed przystąpieniem do negocjacji na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego składane przez autora zwycięskiej pracy konkursowej tj. Uczestnika konkursu/Uczestników biorących udział wspólnie (zwanego również Wykonawcą) - zaproszonego do negocjacji z jednym Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki: 7.1.Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do Regulaminu, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosku. Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale 6 pkt 6.3.2.1 Regulaminu. 7.2.Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu, tj.: a)co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącej członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie składają jeden wspólny wykaz. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 7.3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu składane przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu przy realizacji zamówienia. 7.4.Dokumenty o których mowa w pkt 7.1.-7.2. dotyczą Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w Konkursie lub Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, ewentualnie innego podmiotu w zakresie w jakim go dotyczy, jeśli Wykonawca polega na jego zasobach. 8.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.3. dotyczące innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, składane jest w oryginale. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.-7.2.,inne niż oświadczenie, o którym mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie

Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

Trafność proponowanych rozwiązań - 28

Atrakcyjność i walory estetyczne proponowanych rozwiązań - 27

Atrakcyjność i dostępność dla osób niepełnosprawnych z uwzgl. rozwiązań wykraczających poza zakres wyzn. przepisami techn.bud. - 7

Stopień i trafność uwzględnienia w koncepcji rozwiązań proekologicznych - 16

Realność i ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji i trwałości zastosowanych elementów - 22

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: Data: 19/04/2017, godzina: 13:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe: PL

IV.2.2) Informacje dodatkowe:

Prace konkursowe składać należy do dnia 06.06.2017r. do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości poniżej 30 tys. euro.

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:

W Konkursie mogą zostać przyznane nagrody, przy czym pierwsza nagroda przyznana będzie najlepszej pracy konkursowej. Organizator zamierza przeznaczyć na nagrody kwotę 20 000,00 zł brutto. Wysokość nagród, I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 11 000,00 zł brutto oraz - zaproszenie do negocjacji z jednym wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 6 000,00 zł brutto, III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 3 000,00 zł brutto.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

Informacje dodatkowe:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, Działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT. Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni.

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych jako nieobowiązkowe- 04.04.2017r.

Dokumentacja konkursowa:
Regulamin konkursu - pdf.,
Zał. 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie - pdf., doc.,
Zał. 2 Oświadczenie o niepodeganiu wykluczeniu Uczestnik - pdf., doc.,
Zał. 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków Uczestnik - pdf., doc.,
Zał. 4 Zobowiązanie innego podmiotu - pdf., doc.,
Zał. 5 Wykaz osób - pdf., doc.,
Zał. 6 Wykaz usług - pdf., doc.,
Zał 7 Istotne postanowienia umowy - pdf.,
Zał. 8 Koperta z kartą identyfikacyjną - pdf., doc.,
Zał. 9 Pokwitowanie złozenia pracy konkursowej - pdf., doc.,
Zał. 10 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu inny podmiot - pdf., doc.,
Zał. 11 Pismo Biura Plastyka Miejskiego - pdf.,
Zał. 12 Granica opracowania obszaru A - pdf.,
Zał. 13 Granica opracowania obszaru B - pdf.,
Zał. 14 Pismo Biura Ogrodnika Miasta - pdf.,

Pytania i odpowiedzi 1-3_13.04.2017r.,

Wynik Konkursu_12.06.2017r.

Ogłoszenie o Wyniku Konkursu w BZP_ 12.06.2017r.,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Agnieszka Nadziejko
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Nadziejko
Data wytworzenia informacji: 04.04.2017
Data udostępnienia informacji: 04.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.07.2017 16:53 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
12.06.2017 14:06 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko
13.04.2017 16:35 Aktualizacja treści Agnieszka Nadziejko