Zawiadomienie o wyborze dot.usługi Powiatowego Doradcy-Konsultanta

lo                                                                                                                                                     Gdynia, 24.03.2020 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.) na: świadczenie usługi Powiatowego Doradcy – Konsultanta w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
1.    Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryterium określonego w ogłoszeniu o zamówieniu tj. ceny
Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu, z podziałem na poszczególne części zamówienia i przyznaną punktacją.  


L.P. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena jednostkowa (za jedną godzinę) zł brutto Cena za jeden miesiąc zł
(brutto)
Punktacja
1.

WRITE IT Katarzyna Charkowska-Giedrys
ul. Mroza 19/9, 10-692 Olsztyn
200,00 4 000,00 55,00 pkt.
2.


Katarzyna Abramowicz
ul.Traugutta 2d/10, 81-388 Gdynia
110,00
110,00 2 200,00 100,00 pkt.
   
2.  Wybrano ofertę złożoną przez Panią Katarzynę Abramowicz ul. Traugutta 2d/10, zamieszkałą w Gdyni. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 100 punktów.
3.  Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
4.  Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
5.  Zgodnie z pkt. 16.10 Ogłoszenia o zamówieniu z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
6.  Zamawiający informuje, że zawarcie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie
po dopełnieniu wszelkich formalności.
7.   W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługuje prawo do złożenia odwołania na zasadach opisanych w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
                                                                                                                   Z poważaniem:
                                                                                                                    Irena Szafranek
                                                                                                                      Dyrektor szkoły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika Luks
Data wytworzenia informacji: 24.03.2020
Data udostępnienia informacji: 24.03.2020