Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z COVID-19, wspierających bezpieczeństwo pracy uczestników projektu

logo
K/16/2020                                          UWAGA!!! TREŚĆ ZAPROSZENIA ULEGŁA ZMIANIE!!

                                                                                                                                                                           19.11.2020 r.

                                                                             Zmiana nr 1
Dotyczy: postępowania na „Dostawę środków wspierających działania zapobieganiu
epidemii” w ramach projektu „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni”
Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega przedłużeniu do dnia 24 listopada 2020 roku.
Punkt 9 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej nr K/16/2020 (Miejsce oraz termin składania ofert) otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia, lub przesyłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego sekretariat@gcz.gdynia.pl do dnia 24.11.2020 r
Ofertę należy opatrzeć tytułem „Oferta na „Dostawę środków wspierających działania zapobieganiu epidemii”
Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin związania oferty – 30 dnia od terminu składania ofert.

ZAPROSZENIE

                                                                      do złożenia oferty cenowej
na podstawie art. 46c Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1845) zgodnie z którym do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.
1. Zamawiający
Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 reprezentowana przez Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor.
2. Informacje o projekcie, w ramach którego udzielane jest zamówienie
Zamówienie jest udzielane w ramach projektu pn. „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z COVID-19, wspierających bezpieczeństwo pracy uczestników projektu „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w podziale na części. - Pełna treść opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 12.11.2020
Data udostępnienia informacji: 12.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.11.2020 16:28 Aktualizacja treści Aleksandra Łaskarzewska
12.11.2020 20:42 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska