Unieważnienie postępowania RZP/53/2020

logo


Znak sprawy RZP/53/2020
 
                                                                                                                                                                        WYKONAWCY
 
 
 
                                                                               UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 zwanej dalej Ustawą) realizowanego w ramach projektu pn. „Aktywny Rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”
 
Na podstawie punktu 11 ust. 6 ppktu 2 Zapytania do złożenia oferty cenowej, który stanowi „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” Zamawiający unieważnia postępowanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”
 
Uzasadnienie:
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę Dotlogic Sp z o.o., ul. Świętojańska 87/5, 81-389 Gdynia, zawierała cenę znacznie przekraczającą kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie punktu 11 ust. 6 ppktu 2 Zapytania do złożenia oferty cenowej na „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 28.08.2020
Data udostępnienia informacji: 31.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2020 13:12 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska