Unieważnienie postępowania DA.2501.103.2019


loga unijne
                                                                                                                                                                      Gdynia, dnia 22.11.2019 r.
Znak sprawy: DA.2501.103.2019

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w rozdziale 6 art.138g ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. kwoty 750 000,00 euro. pn. „Organizacja szkolenia i warsztatów dla kadry zarządzającej” w ramach projektu nr RPPM 05.04.02.-22-0027/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie”, Działania 5.4 „Zdrowie na rynku pracy”


Złącznik - unieważnienie postępowania DA.2501.103.2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 22.11.2019
Data udostępnienia informacji: 27.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.11.2019 10:02 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska