Unieważnienie postępowania RZP/249/2020

logo

Gdynia, dnia 14.01.2021 r.

 
Znak sprawy: RZP/249/2020
 
 
                                                         Informacja o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na „Świadczenie usług z zakresu kwalifikacji, włączenia do projektu i oceny medycznej efektów projektu uczestników zamieszkałych na terenie powiatu puckiego oraz powiatu wejherowskiego” w ramach projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego” (Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt realizowany jest
w oparciu o Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2.
           
Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, Zamawiający informuje, że w postępowaniu na część I i część II zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.
 
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w części I i części II zamówienia  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pkt. 15 Ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 14.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.01.2021 13:11 Korekta Aleksandra Łaskarzewska