Ogłoszenie na usługi społeczne - kwalifikacja, włączenie i ocena medyczna uczestnictwa w projekcie RZP/249/2020

logo
Gdynia, dnia 31.12.2020 r.
Nr postępowania RZP/249/2020

                                                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
                                      NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
                                  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp pn. Świadczenie usług z zakresu kwalifikacji, włączenia do projektu i oceny medycznej efektów projektu uczestników zamieszkałych na terenie powiatu puckiego oraz powiatu wejherowskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego” (Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie,
Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt realizowany jest w oparciu o Regionalny Program Polityki Zdrowotnej
dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia,
z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor, zaprasza do złożenia oferty cenowej.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia,
adres mailowy: sekretariat@gcz.gdynia.pl,
fax 58 880 83 25
strona internetowa: https://gcz.gdynia.pl/
https://bip.um.gdynia.pl/gdynskie-centrum-zdrowia,7210/gdynskie-centrumzdrowia,485070
znak sprawy: RZP/249/2020

Pełna treść informacji w załączniku

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 31.12.2020
Data udostępnienia informacji: 31.12.2020