Ogłoszenie na usługi społeczne - kwalifikacja, włączenie i ocena medyczna uczestnictwa w projekcie

logo


                                               

                                          UWAGA!! TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA!!! - 23.12.2020 r. 

                                         Zmiana nr 3 treści ogłoszenia - treść zmiany w załączniku                                              TERMIN SKLADANIA OFERT ZOSTAŁ ZMIENIONY!!!!

                    Zmiana nr 2 treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
                                                       ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług z zakresu kwalifikacji, włączenia do projektu i oceny medycznej efektów projektu uczestników zamieszkałych na terenie powiatu puckiego oraz powiatu wejherowskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”.  
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Nr postępowania RZP/219/2020, wprowadza następujące zmiany:

1.    W Punkcie 12.12.:
„12.12. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z  adresem Wykonawcy i opisem:
POSTĘPOWANIE NR RZP/219/2020 Świadczenie usług z zakresu kwalifikacji, włączenia do projektu i oceny medycznej efektów projektu uczestników zamieszkałych na terenie powiatu puckiego oraz powiatu wejherowskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”  nie otwierać przed 29.12.2020 r. godz. 10.00.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie koperty z ofertą niezabezpieczoną w powyższy sposób.”
2.    W Punkcie 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
„Termin składania oferty: do dnia 29.12.2020 r., godz. 10:00”.  

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.


                                                UWAGA!!!! TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA!!!!

Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nazwa przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług z zakresu kwalifikacji, włączenia do projektu i oceny medycznej efektów projektu uczestników zamieszkałych na terenie powiatu puckiego oraz powiatu wejherowskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”.

Zamawiający na podstawie punktu 10.7. Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Nr postępowania RZP/219/2020, wprowadza następujące zmiany w Ogłoszeniu:
1. W punkcie 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia - wprowadza się podpunkt 7) o treści: 
„7) Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 5.2c) ogłoszenia postępowania Wykonawca składa Oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 7”
2. W punkcie 12. Opis sposobu przygotowania oferty w podpunkcie 12.1.b) - wprowadza się od kolejnego myślnika zapis o treści:
„- Wykaz usług”
W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, wprowadza się dodatkowy Załącznik nr 7 – Wykaz usług, do uzupełniania przez Wykonawcę i złożenia wraz z ofertą.
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część OPZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.


                                                                                                                                                                     Gdynia, dnia 18.12.2020 r.Nr postępowania RZP/219/2020

                                                                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
                                                     NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
                                            POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp pn. Świadczenie usług z zakresu kwalifikacji, włączenia do projektu i oceny medycznej efektów projektu uczestników zamieszkałych na terenie powiatu puckiego oraz powiatu
wejherowskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego” (Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt realizowany jest w oparciu o Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2.
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor, zaprasza do złożenia oferty cenowej.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia,
adres mailowy: sekretariat@gcz.gdynia.pl,
fax 58 880 83 25
strona internetowa: https://gcz.gdynia.pl/
https://bip.um.gdynia.pl/gdynskie-centrum-zdrowia,7210/gdynskie-centrumzdrowia,485070
znak sprawy: RZP/219/2020

Miejsce złożenia oferty: Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia, sekretariat pokój nr 11 
Termin złożenia oferty: do dnia 23.12.2020 r., godz. 9:00;
Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 18.12.2020
Data udostępnienia informacji: 18.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.12.2020 16:38 Aktualizacja treści Aleksandra Łaskarzewska
22.12.2020 18:07 Aktualizacja treści Aleksandra Łaskarzewska
21.12.2020 11:11 Aktualizacja treści Aleksandra Łaskarzewska
18.12.2020 14:14 Korekta Aleksandra Łaskarzewska
18.12.2020 14:14 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska